SFS 1994:1624 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS 1994_1624 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970_988)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1624
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 2 § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

2 § Gode män utses genom val av kommunfullmäktige.

God man skall inom kommunen vara valbar till nämndeman i tings-

rätt. God man skall ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller
vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.

God man utses för fyra år. Upphör god man att vara valbar, är upp-

draget förfallet.

Rättegångsbalkens bestämmelser om skyldighet att mottaga uppdrag

som nämndeman och att kvarstå i uppdraget samt att efter avgång
fortfarande tjänstgöra äger motsvarande tillämpning i fråga om god man.

Länsstyrelsen bestämmer antalet gode män.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. Val enligt den nya lydelsen skall äga rum första gången år 1998.
3. Löpande uppdragsperiod för god man som har valts enligt äldre

bestämmelser skall vara fyra i stället för tre år.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

6136

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.