SFS 1995:1394 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 1995:1394 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
SFS 1995_1394 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970_988)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:848px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft10">2643 </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1995:1394 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 22 december 1995 </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988); </b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)2 </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i 2 kap. 2 �, 3 kap. 2 och 11 ��, 4 kap. 1, 7, 9, 10 a, 11, 13, 14, </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10">17, 20, 21, 24-25 a, 29-32, 34-37, 39 och 41 ��, 5 kap. 12 a, 12 c, 15-17, </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft19">21, 22, 27, 30-31, 33, 33 a, 34 a och 36 ��, 7 kap. 11 och 12 ��, 8 kap. 1 �, <br/>9 kap. 1-7 ��, 10 kap. 2 och 9 ��, 12 kap. 8, 9 och 13 ��, 13 kap. 4 och <br/>5 ��, 14 kap. 2-4, 6 och 8 ��, 15 kap. 2-6 �� samt 16 kap. 1, 9, 11 och </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10">12 �� samt i rubrikerna n�rmast f�re 4 kap. 1 � och 5 kap. 36 � ordet </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12"> Lagen omtryckt 1992:1212. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse av 4 kap. 9 � 1993:1340. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1995:1394 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft24">fastighetsbildningsmyndighet i olika b�jningsformer skall bytas ut mot <br/>lantm�terimyndighet i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att i 15 kap. 10 � och 16 kap. 11 � ordet fastighetsregister-</p> <p style="position:absolute;top:95px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">myndigheten skall bytas ut mot lantm�terimyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att 4 kap. 8 �, 15 kap. 11 �, 16 kap. 15 � samt 19 kap. 3, 5 och 6 �� </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>dels</i> att det i lagen skall f�ras in tre nya paragrafer, 4 kap. 7 a och 34 a �� </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft21">samt 16 kap. 12 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:224px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 a �</b> Om en kommun �r sak�gare vid en f�rr�ttning som handl�ggs av <br/>en kommunal lantm�terimyndighet f�r kommunen eller en annan sak�gare <br/>beg�ra att f�rr�ttningen i st�llet skall handl�ggas av lantm�terimyndigheten <br/>i l�net. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft21">En s�dan beg�ran skall g�ras hos f�rr�ttningslantm�taren innan f�rr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft25">ningen avslutats. F�rr�ttningen skall d� avbrytas och �rendet �verl�mnas <br/>till lantm�terimyndigheten i l�net. </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i denna paragraf omfattar inte f�rr�ttningar som grundas </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft21">p� avtal om k�p, byte eller g�va enligt 4 kap. jordabalken. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> Ans�kan om fastighetsbildning g�rs skriftligen hos lantm�terimyn-<br/>digheten. Muntlig ans�kan som g�rs vid f�rr�ttningssammantr�de skall <br/>dock godtas, om den v�ckta fr�gan l�mpligen kan pr�vas vid samma <br/>f�rr�ttning. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft21">S�kanden skall ange den �tg�rd som han �nskar genomf�rd samt uppge </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft24">den eller de fastigheter f�r vilka han f�r talan. I den m�n det kan anses <br/>sk�ligt att s�kanden skaffar uppgifter d�rom eller s�dana �nd� �r tillg�ngli-<br/>ga f�r honom, skall han ocks� ange de andra fastigheter som saken ang�r <br/>�vensom namn och postadress betr�ffande fastighets�garna samt de inne-<br/>havare av servitut, nyttjander�tt eller r�tt till elektrisk kraft som kan ber�ras <br/>av �tg�rden. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">Ans�kningshandling skall vara egenh�ndigt undertecknad av s�kanden </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft21">eller hans ombud. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">Till ans�kningshandling skall s�kanden i huvudskrift eller styrkt avskrift </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft24">foga de skriftliga handlingar som han innehar och som �r av betydelse i <br/>saken. </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>34 a �</b> Lantm�terimyndigheten i l�net f�r uppdra �t en annan statlig eller <br/>kommunal myndighet med kompetens inom lantm�teriomr�det att utf�ra <br/>�tg�rder enligt 4 kap. 25 � f�rsta stycket, 27 och 28 ��. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:752px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>11 �</b> Har samtliga sak�gare och andra, som har r�tt att �verklaga, genom </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft24">p�skrift p� f�rr�ttningsprotokollet eller i skriftligt meddelande som kommit <br/>lantm�terimyndigheten till handa godk�nt f�rr�ttning, f�rr�ttningsbeslut <br/>eller gr�nsutm�rkning, f�r vad som godk�nts inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2644 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:46px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1995:1394 </b></p> <p style="position:absolute;top:46px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>16 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>12 a �</b> Endast om det finns synnerliga sk�l f�r en kommunal lantm�-</p> <p style="position:absolute;top:84px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft36">terimyndighets f�rr�ttning undanr�jas p� grund av att myndigheten hand-<br/>lagt �rendet i st�llet f�r att l�mna �ver det till den statliga lantm�teri-<br/>myndigheten enligt 5 � lagen (1995:1393) om kommunal lantm�terimyn-<br/>dighet. </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>15 �</b>3 Sedan en fastighetsdomstols utslag eller slutliga beslut i fas-</p> <p style="position:absolute;top:180px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft36">tighetsbildningsm�l vunnit laga kraft, skall f�rr�ttningsakten och en kopia <br/>av utslaget eller beslutet s�ndas till lantm�terimyndigheten. Om avg�randet <br/>�verklagas i viss del och om det med anledning av domstolens avg�rande i <br/>�vrigt kan uppkomma fr�ga om registrering, skall handlingarna s�ndas till <br/>lantm�terimyndigheten. Efter registrering skall myndigheten omedelbart <br/>s�nda tillbaka f�rr�ttningsakten till domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>19 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>3 �</b> Uppgift om fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning inf�rs <br/>snarast m�jligt sedan f�rr�ttningen avslutats och denna eller, om den har <br/>�verklagats, domstolens avg�rande vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft32">�ven om f�rr�ttningen inte har avslutats f�r uppgift om ett s�dant fastig-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft37">hetsbildnings- eller fastighetsbest�mningsbeslut som skulle ha �verklagats <br/>s�rskilt inf�ras s� snart beslutet vunnit laga kraft. </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft32">�verklagas beslut eller �tg�rd vid avslutad f�rr�ttning eller �verklagas </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft37">fastighetsbildnings- eller fastighetsbest�mningsbeslut s�rskilt, f�r uppgift <br/>med anledning av f�rr�ttningen eller beslutet inf�ras i fastighetsregistret i <br/>fr�ga om s�dan del som uppenbarligen inte ber�rs av �verklagandet. Mot-<br/>svarande g�ller n�r domstols avg�rande i ett fastighetsbildningsm�l �ver-<br/>klagas. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>5 �</b> Lider n�gon f�rlust till f�ljd av tekniskt fel i fastighetsregister som <br/>f�res med anv�ndande av automatisk databehandling eller i anordning som <br/>hos inskrivningsmyndighet, lantm�terimyndighet eller myndighet som <br/>avses i 4 kap. 34 a � �r ansluten till registret, har han r�tt till ers�ttning av <br/>staten. Har den skadelidande medverkat till f�rlusten genom att utan sk�lig <br/>anledning underl�ta att vidtaga �tg�rd f�r bevarande av sin r�tt eller har han <br/>p� annat s�tt medverkat till f�rlusten genom eget v�llande, skall <br/>ers�ttningen efter vad som finnes sk�ligt neds�ttas eller helt bortfalla. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft32">R�ttelse av uppenbar oriktighet till f�ljd av tekniskt fel i fastighetsregis-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft36">ter som avses i f�rsta stycket f�r utan hinder av 4 � f�rsta stycket f�rsta <br/>punkten ske �ven om det kan medf�ra f�rf�ng f�r fastighets�gare eller <br/>r�ttighetshavare. Tillf�lle att yttra sig skall l�mnas, f�rutom fastighets�gare <br/>och r�ttighetshavare, myndighet som avses i 18 kap. 5� f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft32">jordabalken. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft32">Kommer till f�ljd av beslut i �rende om r�ttelse enligt andra stycket f�r-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft36">lust att tillskyndas �gare eller r�ttighetshavare har han r�tt till ers�ttning av <br/>staten. Ers�ttning utg�r dock icke, om han med h�nsyn till felets beskaffen-<br/>het eller andra omst�ndigheter bort inse att fel f�rekommit. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft34">3</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft35"> �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft32">2645 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1995:1394 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft41">I fr�ga om ers�ttning som avses i denna paragraf �ger 18 kap. 5 och 7 �� </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft41">jordabalken motsvarande till�mpning. </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:160px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>6 �</b> Lantm�terimyndigheten svarar f�r fastighetsregistret. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft41">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft41">2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om fastighetsbildnings-</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft43">myndigheter som inr�ttats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastig-<br/>hetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft41">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft41">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft44">Micha�l Koch <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft41">2646 </p> </div> </div>
background image

2643

SFS 1995:1394
Utkom fr�n trycket
den 22 december 1995

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)2

dels att i 2 kap. 2 �, 3 kap. 2 och 11 ��, 4 kap. 1, 7, 9, 10 a, 11, 13, 14,

17, 20, 21, 24-25 a, 29-32, 34-37, 39 och 41 ��, 5 kap. 12 a, 12 c, 15-17,

21, 22, 27, 30-31, 33, 33 a, 34 a och 36 ��, 7 kap. 11 och 12 ��, 8 kap. 1 �,
9 kap. 1-7 ��, 10 kap. 2 och 9 ��, 12 kap. 8, 9 och 13 ��, 13 kap. 4 och
5 ��, 14 kap. 2-4, 6 och 8 ��, 15 kap. 2-6 �� samt 16 kap. 1, 9, 11 och

12 �� samt i rubrikerna n�rmast f�re 4 kap. 1 � och 5 kap. 36 � ordet

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

Senaste lydelse av 4 kap. 9 � 1993:1340.

background image

SFS 1995:1394

fastighetsbildningsmyndighet i olika b�jningsformer skall bytas ut mot
lantm�terimyndighet i motsvarande form,

dels att i 15 kap. 10 � och 16 kap. 11 � ordet fastighetsregister-

myndigheten skall bytas ut mot lantm�terimyndigheten,

dels att 4 kap. 8 �, 15 kap. 11 �, 16 kap. 15 � samt 19 kap. 3, 5 och 6 ��

skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall f�ras in tre nya paragrafer, 4 kap. 7 a och 34 a ��

samt 16 kap. 12 a �, av f�ljande lydelse.

4 kap.

7 a � Om en kommun �r sak�gare vid en f�rr�ttning som handl�ggs av
en kommunal lantm�terimyndighet f�r kommunen eller en annan sak�gare
beg�ra att f�rr�ttningen i st�llet skall handl�ggas av lantm�terimyndigheten
i l�net.

En s�dan beg�ran skall g�ras hos f�rr�ttningslantm�taren innan f�rr�tt-

ningen avslutats. F�rr�ttningen skall d� avbrytas och �rendet �verl�mnas
till lantm�terimyndigheten i l�net.

Best�mmelserna i denna paragraf omfattar inte f�rr�ttningar som grundas

p� avtal om k�p, byte eller g�va enligt 4 kap. jordabalken.

8 � Ans�kan om fastighetsbildning g�rs skriftligen hos lantm�terimyn-
digheten. Muntlig ans�kan som g�rs vid f�rr�ttningssammantr�de skall
dock godtas, om den v�ckta fr�gan l�mpligen kan pr�vas vid samma
f�rr�ttning.

S�kanden skall ange den �tg�rd som han �nskar genomf�rd samt uppge

den eller de fastigheter f�r vilka han f�r talan. I den m�n det kan anses
sk�ligt att s�kanden skaffar uppgifter d�rom eller s�dana �nd� �r tillg�ngli-
ga f�r honom, skall han ocks� ange de andra fastigheter som saken ang�r
�vensom namn och postadress betr�ffande fastighets�garna samt de inne-
havare av servitut, nyttjander�tt eller r�tt till elektrisk kraft som kan ber�ras
av �tg�rden.

Ans�kningshandling skall vara egenh�ndigt undertecknad av s�kanden

eller hans ombud.

Till ans�kningshandling skall s�kanden i huvudskrift eller styrkt avskrift

foga de skriftliga handlingar som han innehar och som �r av betydelse i
saken.

34 a � Lantm�terimyndigheten i l�net f�r uppdra �t en annan statlig eller
kommunal myndighet med kompetens inom lantm�teriomr�det att utf�ra
�tg�rder enligt 4 kap. 25 � f�rsta stycket, 27 och 28 ��.

15 kap.

11 � Har samtliga sak�gare och andra, som har r�tt att �verklaga, genom

p�skrift p� f�rr�ttningsprotokollet eller i skriftligt meddelande som kommit
lantm�terimyndigheten till handa godk�nt f�rr�ttning, f�rr�ttningsbeslut
eller gr�nsutm�rkning, f�r vad som godk�nts inte �verklagas.

2644

background image

SFS 1995:1394

16 kap.

12 a � Endast om det finns synnerliga sk�l f�r en kommunal lantm�-

terimyndighets f�rr�ttning undanr�jas p� grund av att myndigheten hand-
lagt �rendet i st�llet f�r att l�mna �ver det till den statliga lantm�teri-
myndigheten enligt 5 � lagen (1995:1393) om kommunal lantm�terimyn-
dighet.

15 �3 Sedan en fastighetsdomstols utslag eller slutliga beslut i fas-

tighetsbildningsm�l vunnit laga kraft, skall f�rr�ttningsakten och en kopia
av utslaget eller beslutet s�ndas till lantm�terimyndigheten. Om avg�randet
�verklagas i viss del och om det med anledning av domstolens avg�rande i
�vrigt kan uppkomma fr�ga om registrering, skall handlingarna s�ndas till
lantm�terimyndigheten. Efter registrering skall myndigheten omedelbart
s�nda tillbaka f�rr�ttningsakten till domstolen.

19 kap.

3 � Uppgift om fastighetsbildning eller fastighetsbest�mning inf�rs
snarast m�jligt sedan f�rr�ttningen avslutats och denna eller, om den har
�verklagats, domstolens avg�rande vunnit laga kraft.

�ven om f�rr�ttningen inte har avslutats f�r uppgift om ett s�dant fastig-

hetsbildnings- eller fastighetsbest�mningsbeslut som skulle ha �verklagats
s�rskilt inf�ras s� snart beslutet vunnit laga kraft.

�verklagas beslut eller �tg�rd vid avslutad f�rr�ttning eller �verklagas

fastighetsbildnings- eller fastighetsbest�mningsbeslut s�rskilt, f�r uppgift
med anledning av f�rr�ttningen eller beslutet inf�ras i fastighetsregistret i
fr�ga om s�dan del som uppenbarligen inte ber�rs av �verklagandet. Mot-
svarande g�ller n�r domstols avg�rande i ett fastighetsbildningsm�l �ver-
klagas.

5 � Lider n�gon f�rlust till f�ljd av tekniskt fel i fastighetsregister som
f�res med anv�ndande av automatisk databehandling eller i anordning som
hos inskrivningsmyndighet, lantm�terimyndighet eller myndighet som
avses i 4 kap. 34 a � �r ansluten till registret, har han r�tt till ers�ttning av
staten. Har den skadelidande medverkat till f�rlusten genom att utan sk�lig
anledning underl�ta att vidtaga �tg�rd f�r bevarande av sin r�tt eller har han
p� annat s�tt medverkat till f�rlusten genom eget v�llande, skall
ers�ttningen efter vad som finnes sk�ligt neds�ttas eller helt bortfalla.

R�ttelse av uppenbar oriktighet till f�ljd av tekniskt fel i fastighetsregis-

ter som avses i f�rsta stycket f�r utan hinder av 4 � f�rsta stycket f�rsta
punkten ske �ven om det kan medf�ra f�rf�ng f�r fastighets�gare eller
r�ttighetshavare. Tillf�lle att yttra sig skall l�mnas, f�rutom fastighets�gare
och r�ttighetshavare, myndighet som avses i 18 kap. 5� f�rsta stycket

jordabalken.

Kommer till f�ljd av beslut i �rende om r�ttelse enligt andra stycket f�r-

lust att tillskyndas �gare eller r�ttighetshavare har han r�tt till ers�ttning av
staten. Ers�ttning utg�r dock icke, om han med h�nsyn till felets beskaffen-
het eller andra omst�ndigheter bort inse att fel f�rekommit.

3

�ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs.

2645

background image

SFS 1995:1394

I fr�ga om ers�ttning som avses i denna paragraf �ger 18 kap. 5 och 7 ��

jordabalken motsvarande till�mpning.

6 � Lantm�terimyndigheten svarar f�r fastighetsregistret.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1996.

2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande i fr�ga om fastighetsbildnings-

myndigheter som inr�ttats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastig-
hetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Micha�l Koch
(Justitiedepartementet)

2646

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.