SFS 1995:1394 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 1995:1394 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
SFS 1995_1394 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970_988)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2643

SFS 1995:1394
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)2

dels att i 2 kap. 2 §, 3 kap. 2 och 11 §§, 4 kap. 1, 7, 9, 10 a, 11, 13, 14,

17, 20, 21, 24-25 a, 29-32, 34-37, 39 och 41 §§, 5 kap. 12 a, 12 c, 15-17,

21, 22, 27, 30-31, 33, 33 a, 34 a och 36 §§, 7 kap. 11 och 12 §§, 8 kap. 1 §,
9 kap. 1-7 §§, 10 kap. 2 och 9 §§, 12 kap. 8, 9 och 13 §§, 13 kap. 4 och
5 §§, 14 kap. 2-4, 6 och 8 §§, 15 kap. 2-6 §§ samt 16 kap. 1, 9, 11 och

12 §§ samt i rubrikerna närmast före 4 kap. 1 § och 5 kap. 36 § ordet

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

Senaste lydelse av 4 kap. 9 § 1993:1340.

background image

SFS 1995:1394

⬝fastighetsbildningsmyndighet⬝ i olika böjningsformer skall bytas ut mot
⬝lantmäterimyndighet⬝ i motsvarande form,

dels att i 15 kap. 10 § och 16 kap. 11 § ordet ⬝fastighetsregister-

myndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝lantmäterimyndigheten⬝,

dels att 4 kap. 8 §, 15 kap. 11 §, 16 kap. 15 § samt 19 kap. 3, 5 och 6 §§

skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in tre nya paragrafer, 4 kap. 7 a och 34 a §§

samt 16 kap. 12 a §, av följande lydelse.

4 kap.

7 a § Om en kommun är sakägare vid en förrättning som handläggs av
en kommunal lantmäterimyndighet får kommunen eller en annan sakägare
begära att förrättningen i stället skall handläggas av lantmäterimyndigheten
i länet.

En sådan begäran skall göras hos förrättningslantmätaren innan förrätt-

ningen avslutats. Förrättningen skall då avbrytas och ärendet överlämnas
till lantmäterimyndigheten i länet.

Bestämmelserna i denna paragraf omfattar inte förrättningar som grundas

på avtal om köp, byte eller gåva enligt 4 kap. jordabalken.

8 § Ansökan om fastighetsbildning görs skriftligen hos lantmäterimyn-
digheten. Muntlig ansökan som görs vid förrättningssammanträde skall
dock godtas, om den väckta frågan lämpligen kan prövas vid samma
förrättning.

Sökanden skall ange den åtgärd som han önskar genomförd samt uppge

den eller de fastigheter för vilka han för talan. I den mån det kan anses
skäligt att sökanden skaffar uppgifter därom eller sådana ändå är tillgängli-
ga för honom, skall han också ange de andra fastigheter som saken angår
ävensom namn och postadress beträffande fastighetsägarna samt de inne-
havare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som kan beröras
av åtgärden.

Ansökningshandling skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden

eller hans ombud.

Till ansökningshandling skall sökanden i huvudskrift eller styrkt avskrift

foga de skriftliga handlingar som han innehar och som är av betydelse i
saken.

34 a § Lantmäterimyndigheten i länet får uppdra åt en annan statlig eller
kommunal myndighet med kompetens inom lantmäteriområdet att utföra
åtgärder enligt 4 kap. 25 § första stycket, 27 och 28 §§.

15 kap.

11 § Har samtliga sakägare och andra, som har rätt att överklaga, genom

påskrift på förrättningsprotokollet eller i skriftligt meddelande som kommit
lantmäterimyndigheten till handa godkänt förrättning, förrättningsbeslut
eller gränsutmärkning, får vad som godkänts inte överklagas.

2644

background image

SFS 1995:1394

16 kap.

12 a § Endast om det finns synnerliga skäl får en kommunal lantmä-

terimyndighets förrättning undanröjas på grund av att myndigheten hand-
lagt ärendet i stället för att lämna över det till den statliga lantmäteri-
myndigheten enligt 5 § lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyn-
dighet.

15 §3 Sedan en fastighetsdomstols utslag eller slutliga beslut i fas-

tighetsbildningsmål vunnit laga kraft, skall förrättningsakten och en kopia
av utslaget eller beslutet sändas till lantmäterimyndigheten. Om avgörandet
överklagas i viss del och om det med anledning av domstolens avgörande i
övrigt kan uppkomma fråga om registrering, skall handlingarna sändas till
lantmäterimyndigheten. Efter registrering skall myndigheten omedelbart
sända tillbaka förrättningsakten till domstolen.

19 kap.

3 § Uppgift om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning införs
snarast möjligt sedan förrättningen avslutats och denna eller, om den har
överklagats, domstolens avgörande vunnit laga kraft.

�ven om förrättningen inte har avslutats får uppgift om ett sådant fastig-

hetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut som skulle ha överklagats
särskilt införas så snart beslutet vunnit laga kraft.

�verklagas beslut eller åtgärd vid avslutad förrättning eller överklagas

fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut särskilt, får uppgift
med anledning av förrättningen eller beslutet införas i fastighetsregistret i
fråga om sådan del som uppenbarligen inte berörs av överklagandet. Mot-
svarande gäller när domstols avgörande i ett fastighetsbildningsmål över-
klagas.

5 § Lider någon förlust till följd av tekniskt fel i fastighetsregister som
föres med användande av automatisk databehandling eller i anordning som
hos inskrivningsmyndighet, lantmäterimyndighet eller myndighet som
avses i 4 kap. 34 a § är ansluten till registret, har han rätt till ersättning av
staten. Har den skadelidande medverkat till förlusten genom att utan skälig
anledning underlåta att vidtaga åtgärd för bevarande av sin rätt eller har han
på annat sätt medverkat till förlusten genom eget vållande, skall
ersättningen efter vad som finnes skäligt nedsättas eller helt bortfalla.

Rättelse av uppenbar oriktighet till följd av tekniskt fel i fastighetsregis-

ter som avses i första stycket får utan hinder av 4 § första stycket första
punkten ske även om det kan medföra förfång för fastighetsägare eller
rättighetshavare. Tillfälle att yttra sig skall lämnas, förutom fastighetsägare
och rättighetshavare, myndighet som avses i 18 kap. 5§ första stycket

jordabalken.

Kommer till följd av beslut i ärende om rättelse enligt andra stycket för-

lust att tillskyndas ägare eller rättighetshavare har han rätt till ersättning av
staten. Ersättning utgår dock icke, om han med hänsyn till felets beskaffen-
het eller andra omständigheter bort inse att fel förekommit.

3

�ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

2645

background image

SFS 1995:1394

I fråga om ersättning som avses i denna paragraf äger 18 kap. 5 och 7 §§

jordabalken motsvarande tillämpning.

6 § Lantmäterimyndigheten svarar för fastighetsregistret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildnings-

myndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastig-
hetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

2646

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.