SFS 1995:1416 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS 1995_1416 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970_988)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2658

SFS 1995:1416
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 12 § fastighetsbildningsla-

gen (1970:988)2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

12 § Om förrättningen rör en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller

en annan upplöst sammanslutning, får överförmyndaren förordna god man
som avses i 11 kap. föräldrabalken att företräda sammanslutningen vid för-
rättningen.

Om god man enligt första stycket eller annan god man enligt 11 kap. 3 §

1

Prop. 1995/96:47, prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

background image

föräldrabalken behöver förordnas, skall lantmäterimyndigheten anmäla
detta hos överförmyndaren.

SFS 1995:1416

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Vad som sägs om ordet "fastighetsbildningsmyndigheten" i äldre be-

stämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter
som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildnings-
myndighet och fastighetsregistermyndighet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

2659

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.