SFS 1995:1650 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 1995:1650 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
SFS 1995_1650 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970_988)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3330

1

Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 1995:1650

Utkom från trycket
den 4 januari 1996

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 21 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)2

dels att 5 kap. 5 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 5 kap. 8 b och 8 c §§,

av följande lydelse.

5 kap.

5 § Fastighetsreglering som begärts av sakägare får genomföras endast
om den är nödvändig för att en fastighet som tillhör sökanden skall
förbättras. Kravet på att fastigheten skall förbättras gäller inte om regle-
ringen har begärts av en samfällighetsförening och berör en samfällighet
som inte längre är av gemensam betydelse för delägarfastigheterna. Kravet
gäller inte heller om fastighetsregleringen behövs för att få fastigheten att
stämma bättre överens med gällande detaljplan, fastighetsplan eller järn-
vägsplan.

Har regleringen påkallats av annan än sakägare eller innebär ansökan av

sakägare att regleringen, för att ej möta hinder enligt 4 § andra stycket,
skall göras mer omfattande än som krävs för att sökandens fastighet skall

background image

SFS 1995:1650

förbättras, får regleringen ej äga rum, om de sakägare som har ett väsentligt

intresse i saken mera allmänt motsätter sig regleringen och har beaktans-
värda skäl för det. Vid prövningen av sådan fråga skall främst deras mening
beaktas som har störst nytta av regleringen.

Andra stycket gäller icke, om behovet av fastighetsreglering är syn-

nerligen angeläget.

8 b § Mark som enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg får
inlösas för järnvägsändamål får överföras genom fastighetsreglering trots
bestämmelserna i 5 kap. 7 och 8 §§. Detsamma gäller i fråga om bildande
av servitut på sådan mark och upphävande av servitut som besvärar sådan
mark.

8 c § Om en del av en fastighet efter sådan fastighetsreglering som avses
i 8 b § inte lämpligen skulle kunna användas tillsammans med fastigheten i
övrigt eller självständigt, skall fastighetsdelen på fastighetsägarens begäran
genom fastighetsregleringen överföras till den fastighet som järnvägen skall
byggas på.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

3331

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.