SFS 1997:339 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 1997:339 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
SFS 1997_339 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970_988)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:339
Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen
(1970:988);

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen

(1970:988) skall ha följande lydelse.

3

kap.

2 §2 Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmel-

ser får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks

bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall fastighets-
bildning ske så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Får på grund
av särskilt medgivande byggnad uppföras eller annan därmed jämförlig åt-
gärd företagas i strid mot sådan bestämmelse, utgör vad nu har sagts ej hin-
der mot fastighetsbildning som behövs för att medgivandet skall kunna ut-
nyttjas.

Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från bestämmelser som

avses i andra stycket. Frågor om undantag prövas på begäran av lantmäteri-
myndigheten av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av kommunal
myndighet. Att därvid regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av

19 c § naturvårdslagen (1964:822).

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får

överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas ge-

nom besvär hos regeringen.

1

Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97: JoU15, rskr. 1996/97:239.

2

Senaste lydelse 1995:1394.

590

background image

SFS 1997:339

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

591

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.