SFS 2009:533 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2009:533 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
090533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ser f�r fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller best�mmelserna.<br/>Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock mindre<br/>avvikelser g�ras. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, ska fastighets-<br/>bildning ske s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas. Om det p�<br/>grund av ett s�rskilt medgivande f�r uppf�ras en byggnad eller vidtas en an-<br/>nan d�rmed j�mf�rlig �tg�rd i strid mot en s�dan best�mmelse, utg�r det<br/>som nu har sagts inte hinder mot fastighetsbildning som beh�vs f�r att med-<br/>givandet ska kunna utnyttjas.</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n andra stycket f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">meningen. Fr�gan om undantag pr�vas p� lantm�terimyndighetens beg�ran av</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. l�nsstyrelsen, om undantaget avser fastighetsbildningens f�renlighet</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">med best�mmelser om strandskydd och motsvarar ett s�dant fall som avses i<br/>7 kap. 18 a � milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kommunen, om undantaget avser fastighetsbildningens f�renlighet med</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. l�nsstyrelsen eller, efter l�nsstyrelsens f�rordnande, kommunen i �vri-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ga fall.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Att regeringens till�telse beh�vs i vissa fall f�ljer av 7 kap. 29 � milj�-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">balken. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En kommuns beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hos l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsens beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hos regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"> <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1998:865.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:533</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:169px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:533</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.<br/>2. I fr�ga om en beg�ran om undantag enligt 3 kap. 2 � tredje stycket som</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">har gjorts f�re den 1 juli 2009 till�mpas denna paragraf i dess tidigare ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Anita Wickstr�m<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 kap. 2 � fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

2 �

3

Inom omr�de med detaljplan, fastighetsplan eller omr�desbest�mmel-

ser f�r fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller best�mmelserna.
Om syftet med planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock mindre
avvikelser g�ras.

G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks

bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, ska fastighets-
bildning ske s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas. Om det p�
grund av ett s�rskilt medgivande f�r uppf�ras en byggnad eller vidtas en an-
nan d�rmed j�mf�rlig �tg�rd i strid mot en s�dan best�mmelse, utg�r det
som nu har sagts inte hinder mot fastighetsbildning som beh�vs f�r att med-
givandet ska kunna utnyttjas.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n andra stycket f�rsta

meningen. Fr�gan om undantag pr�vas p� lantm�terimyndighetens beg�ran av

1. l�nsstyrelsen, om undantaget avser fastighetsbildningens f�renlighet

med best�mmelser om strandskydd och motsvarar ett s�dant fall som avses i
7 kap. 18 a � milj�balken,

2. kommunen, om undantaget avser fastighetsbildningens f�renlighet med

best�mmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller

3. l�nsstyrelsen eller, efter l�nsstyrelsens f�rordnande, kommunen i �vri-

ga fall.

Att regeringens till�telse beh�vs i vissa fall f�ljer av 7 kap. 29 � milj�-

balken.

En kommuns beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas

hos l�nsstyrelsen.

L�nsstyrelsens beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas

hos regeringen.


1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 1998:865.

SFS 2009:533

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:533

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2009.
2. I fr�ga om en beg�ran om undantag enligt 3 kap. 2 � tredje stycket som

har gjorts f�re den 1 juli 2009 till�mpas denna paragraf i dess tidigare ly-
delse.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Anita Wickstr�m
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.