SFS 2009:533 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2009:533 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
090533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

3

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmel-

ser får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks

bebyggande eller användning än som avses i första stycket, ska fastighets-
bildning ske så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Om det på
grund av ett särskilt medgivande får uppföras en byggnad eller vidtas en an-
nan därmed jämförlig åtgärd i strid mot en sådan bestämmelse, utgör det
som nu har sagts inte hinder mot fastighetsbildning som behövs för att med-
givandet ska kunna utnyttjas.

Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från andra stycket första

meningen. Frågan om undantag prövas på lantmäterimyndighetens begäran av

1. länsstyrelsen, om undantaget avser fastighetsbildningens förenlighet

med bestämmelser om strandskydd och motsvarar ett sådant fall som avses i
7 kap. 18 a § miljöbalken,

2. kommunen, om undantaget avser fastighetsbildningens förenlighet med

bestämmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller

3. länsstyrelsen eller, efter länsstyrelsens förordnande, kommunen i övri-

ga fall.

Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7 kap. 29 § miljö-

balken.

En kommuns beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas

hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i en fråga som avses i tredje stycket får överklagas

hos regeringen.


1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 1998:865.

SFS 2009:533

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:533

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om en begäran om undantag enligt 3 kap. 2 § tredje stycket som

har gjorts före den 1 juli 2009 tillämpas denna paragraf i dess tidigare ly-
delse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.