SFS 2009:562 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2009:562 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
090562.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 1 kap. 1 §, 14 kap. 1, 9 och 10 §§, 15 kap. 2, 3, 6 och 10 §§,

16 kap. 11 §, 19 kap. 2 och 3 §§ samt rubriken närmast före 14 kap. ska ha
följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 14 kap. 1 a, 1 b och 11�

16 §§, samt närmast före 14 kap. 1 och 15 §§ nya rubriker av följande ly-
delse.

1 kap.

1 §

3

Fastighetsbildning är en åtgärd som vidtas enligt denna lag och som

innebär att

1. fastighetsindelningen ändras,
2. servitut bildas, ändras eller upphävs, eller
3. en byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till

en annan fastighet.

Genom fastighetsbestämning enligt denna lag avgörs frågor om
1. hur fastighetsindelningen är beskaffad,
2. huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätten

har,

3. huruvida byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt

2 kap. 1 § jordabalken, och

4. vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.
Genom särskild gränsutmärkning enligt denna lag kan en fastighets grän-

ser märkas ut på marken i andra fall än vid fastighetsbildning eller fastig-
hetsbestämning.

1 Prop. 2008/09:177, bet. 2008/09:CU27, rskr. 2008/09:248.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2001:890.

SFS 2009:562

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:562

Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning

14 kap.

Fastighetsbestämning

1 §

4

Lantmäterimyndigheten får genom fastighetsbestämning pröva frågor

om

1. hur fastighetsindelningen är beskaffad,
2. huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätten

har,

3. huruvida byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt

2 kap. 1 § jordabalken, och

4. vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.
I fråga om servitut för vattenverksamhet som har tillkommit med stöd av

miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning får fastighetsbestämning
enligt första stycket endast avse servitut enligt 28 kap. 10 § miljöbalken eller
motsvarande äldre bestämmelser.

1 a §

En fråga om fastighetsbestämning får tas upp till prövning, om

1. det behövs vid en fastighetsbildningsförrättning,
2. lantmäterimyndigheten har förordnat om det enligt 15 § lednings-

rättslagen (1973:1144) eller 17 § anläggningslagen (1973:1149),

3. en sakägare har ansökt om det,
4. en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett område med de-

taljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket fråga har
väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser,

5. staten eller en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett om-

råde som sökanden har förklarat skyddat enligt 7 kap. miljöbalken eller ett
område för vilket sökanden har väckt fråga om sådan förklaring,

6. staten eller en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett områ-

de med vägrätt eller arbetsplan eller ett område för vilket fråga har väckts
om att upprätta en sådan plan, eller

7. staten, en kommun eller den som har byggt eller avser att bygga en

järnväg har ansökt om det och ansökan gäller ett område med järnvägsplan
eller ett område för vilket fråga har väckts om att upprätta en sådan plan.

En ansökan enligt första stycket 3, 4, 5, 6 eller 7 får inte prövas om det är

uppenbart att frågan saknar betydelse för sökanden.

Om ansökan gäller fastighetsbestämning av servitut får den inte heller

prövas om servitutet har tillkommit på annat sätt än vid avvittring eller enligt
lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda vägar eller enligt anlägg-
ningslagen eller 28 kap. 10 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestäm-
melser.

1 b §

En samfällighetsförening får ansöka om fastighetsbestämning enligt

1 § första stycket 4, om

1. föreningsstämman har beslutat om det, och
2. ansökan gäller en gemensamhetsanläggning under föreningens förvalt-

ning.

4 Senaste lydelse 2001:890.

background image

3

SFS 2009:562

Vid fastighetsbestämningen företräder föreningen de delägare som inte på

annan grund är sakägare i förrättningen.

9 §

5

I fråga om avslutande av förrättningen tillämpas 4 kap. 29 §.

Bestämmelser om underrättelse om avslutningsbeslut finns i 4 kap. 33 a §.

Sökanden ska alltid underrättas när förrättningen har avslutats.

Om det vid förrättningen även har handlagts en fråga om fastighets-

bildning, ska också 4 kap. 30 § om åtgärder i samband med avslutandet till-
lämpas.

10 §

Kostnaderna för fastighetsbestämning ska fördelas mellan sakägarna

efter vad som är skäligt.

Första stycket gäller inte, om något annat följer av 11, 12, 13 eller 14 §.

11 §

När ansökan har gjorts med stöd av 1 a § första stycket 4, ska kostna-

derna för fastighetsbestämning i den mån särskilda skäl föranleder detta beta-
las av kommunen.

12 §

När ansökan har gjorts med stöd av 1 a § första stycket 5, 6 eller 7,

ska kostnaderna för fastighetsbestämning betalas av sökanden. Har en sak-
ägare genom vårdslöshet eller försummelse fördyrat förrättningen, får kost-
naderna dock fördelas efter vad som är skäligt.

13 §

Bestämmelserna i 2 kap. 6 § om fördelning av betalningsskyldighet

när det finns en överenskommelse mellan sakägarna och om ansvaret för
kostnaderna när en ansökan avvisas eller en förrättning ställs in tillämpas
också vid fastighetsbestämning.

14 §

Sker fastighetsbestämning i samband med fastighetsbildning enligt

13 kap., ska i stället för 10�13 §§ tillämpas 5 § i nämnda kapitel.

Särskild gränsutmärkning

15 §

Lantmäterimyndigheten får genom särskild gränsutmärkning pröva

om en fastighets gränser ska märkas ut på marken i andra fall än vid
fastighetsbildning eller fastighetsbestämning. En fråga som har tagits upp
vid särskild gränsutmärkning avgörs genom beslut av lantmäterimyn-
digheten (gränsutmärkningsbeslut).

Ett gränsutmärkningsbeslut får inte meddelas i fall då bestämmelserna i

4 kap. 27 § är tillämpliga eller om fastighetsbestämning enligt 1 § första
stycket 1 krävs.

16 §

Bestämmelserna i 1 a § första stycket 3�7 och andra stycket, 2 och

3 §§, 4 § andra stycket och 7�9 §§ tillämpas också vid särskild gränsut-
märkning. Vad som sägs i dessa bestämmelser om fastighetsbestämning och
fastighetsbestämningsbeslut ska i stället gälla särskild gränsutmärkning och
gränsutmärkningsbeslut.

5 Senaste lydelse 2004:393.

background image

4

SFS 2009:562

Har särskild gränsutmärkning samband med fastighetsbestämning, får åt-

gärderna handläggas gemensamt vid en förrättning.

Kostnaderna för särskild gränsutmärkning ska betalas av sökanden. Har

en sakägare genom vårdslöshet eller försummelse fördyrat förrättningen, får
kostnaderna dock fördelas efter vad som är skäligt. Bestämmelserna i 2 kap.
6 § om fördelning av betalningsskyldighet när det finns en överenskommelse
mellan sakägarna och om ansvaret för kostnaderna när en ansökan avvisas
eller en förrättning ställs in tillämpas också vid särskild gränsutmärkning.

15 kap.

2 §

6

Lantmäterimyndighetens beslut ska överklagas särskilt, om myndig-

heten

1. avvisat ansökan om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller sär-

skild gränsutmärkning eller avvisat ombud eller biträde,

2. ogillat jäv mot förrättningsman,
3. beslutat i fråga om förskott enligt 5 kap. 30 § fjärde stycket eller tid-

punkt för rättighetshavares skyldighet att avträda mark enligt 5 kap. 30 b §,

4. beslutat i fråga om ersättning till sakkunnig eller syssloman eller till så-

dan skadelidande som avses i 4 kap. 38 §,

5. beslutat i fråga om rättelse av förrättningsbeslut, karta eller annan hand-

ling,

6. beslutat att gemensamt arbete ska utföras enligt denna lag eller att fråga

om sådant arbete ska prövas enligt annan lagstiftning,

7. beslutat enligt 9 kap. 3 § om fördelning av kostnader för gemensamt ar-

bete eller enligt 9 kap. 4 § om utdebitering av sådana kostnader,

8. beslutat att syssloman som fått i uppdrag att ombesörja gemensamt ar-

bete ska skiljas från uppdraget,

9. avvisat överklagande,
10. beslutat i fråga om hänvisning enligt 5 kap. 12 a §, eller
11. beslutat att inte pröva en fråga som avses i 5 kap. 12 c §.
Skrivelsen med överklagande enligt denna paragraf ska ges in till lantmä-

terimyndigheten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. �ver-
klagande får göras av sakägare. Beslut som avses i första stycket 1, 4, 5 och
8 får överklagas även av annan som beslutet rör.

3 §

7

Tillståndsbeslut och beslut i fråga om förtida tillträde överklagas sär-

skilt. Skrivelsen med överklagandet ska ges in till lantmäterimyndigheten
inom fyra veckor från den dag då beslutet meddelades. Detsamma gäller
fastighetsbildnings-, fastighetsbestämnings- och gränsutmärkningsbeslut,
om lantmäterimyndigheten förordnar att beslutet ska överklagas särskilt.

Förordnande att ett beslut ska överklagas särskilt får meddelas om det är

lämpligt. Om fastighetsbildningsbeslut inte innefattar medgivande till fastig-
hetsbildningen i dess helhet, fordras vidare att tillståndsbeslut meddelas
samtidigt eller att lagakraftägande sådant beslut föreligger.

�verklagande enligt denna paragraf får göras av sakägare.

6 Senaste lydelse 1995:1394.

7 Senaste lydelse 1995:1394.

background image

5

SFS 2009:562

6 §

8

�verklagas i annat fall än som avses i 2�5 §§ beslut eller åtgärd av

lantmäterimyndigheten, ska skrivelsen med överklagandet ges in till lant-
mäterimyndigheten inom fyra veckor från den dag då förrättningen förkla-
rades avslutad eller inställd.

�&tgärd varigenom gräns utmärkts får överklagas inom ett år från den dag

då uppgift om fastighetsbildningen, fastighetsbestämningen eller den särskil-
da gränsutmärkningen infördes i fastighetsregistrets allmänna del eller, om
utmärkningen gjorts först efter nämnda dag, från det åtgärden slutfördes.

Beslut om debitering av förrättningskostnader får överklagas inom tre

veckor från den förfallodag som anges i beslutet.

�verklagande enligt denna paragraf får göras av sakägare. Den som ålagts

att betala ersättning eller kostnad får överklaga beslutet, även om han eller
hon inte är sakägare.

10 §

9

Finner lantmäterimyndigheten att en uppgift om fastighetsbildning,

fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning inte kan föras in i fastig-
hetsregistrets allmänna del på grund av fel eller oklarhet i förrättningen och
kan rättelse inte ske i den ordning som anges i 26 § förvaltningslagen
(1986:223), får myndigheten ansöka om rättelse hos fastighetsdomstolen.
Detsamma gäller, om myndigheten finner att registrering i enlighet med för-
rättningen skulle äventyra fastighetsredovisningens tillförlitlighet eller på an-
nat sätt leda till rättsosäkerhet.

I fråga om ansökan om rättelse enligt denna paragraf tillämpas bestäm-

melserna i 16 kap. Rätten att ansöka om rättelse är inte begränsad till viss tid.

16 kap.

11 §

10

När någon sakägare har överklagat, får lantmäterimyndighetens

beslut eller åtgärd ändras endast om övriga sakägare och, när överklagandet
rör ett allmänt intresse, länsstyrelsen eller en sådan nämnd som avses i 4 kap.
15 § tredje stycket har fått tillfälle att yttra sig. �ndring till fördel för en sak-
ägare får dock ske, även om sakägaren inte har haft tillfälle att yttra sig. Vad
som nu har sagts gäller också när överklagandet har gjorts av en företrädare
för ett allmänt intresse eller av lantmäterimyndigheten.

Om domstolen finner att överklagandet bör leda till ändring i en avslutad

förrättning eller i ett fastighetsbildnings-, fastighetsbestämnings- eller gräns-
utmärkningsbeslut som har överklagats särskilt, får domstolen göra ändring
även i den del som inte har överklagats, om det behövs för att det inte ska
uppkomma någon uppenbar motstridighet eller oenhetlighet i förrättningen
eller beslutet.

Finner domstolen att det beträffande en förrättning finns en sådan omstän-

dighet som avses i 15 kap. 10 §, får domstolen besluta om behövliga åtgär-
der, även om överklagandet inte har avsett den delen av förrättningen.

8 Senaste lydelse 2000:233.

9 Senaste lydelse 1995:1394.

10 Senaste lydelse 2004:393.

background image

6

SFS 2009:562

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

19 kap.

2 §

11

Uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning och särskild

gränsutmärkning ska föras in i fastighetsregistrets allmänna del. Då ska upp-
gift om en nybildad fastighet föras in i registret och de övriga ändringar
göras som åtgärden ger anledning till.

Första stycket tillämpas också när fastighetsindelningen ändras eller när

dess beskaffenhet fastställs i annan ordning än som anges i denna lag.

3 §

12

Uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild

gränsutmärkning ska föras in snarast möjligt sedan förrättningen avslutats
och denna eller, om den har överklagats, domstolens avgörande har vunnit
laga kraft.

�ven om förrättningen inte har avslutats får uppgift om ett sådant fastig-

hetsbildnings-, fastighetsbestämnings- eller gränsutmärkningsbeslut som
skulle ha överklagats särskilt föras in så snart beslutet har vunnit laga kraft.

Om ett beslut eller en åtgärd som avser en avslutad förrättning överklagas,

får uppgift med anledning av förrättningen föras in i fastighetsregistrets all-
männa del till den del uppgiften uppenbarligen inte berörs av överklagandet.
Detsamma gäller om ett fastighetsbildnings-, fastighetsbestämnings- eller
gränsutmärkningsbeslut överklagas särskilt.

Vad som sägs i tredje stycket gäller också om en domstols avgörande i ett

fastighetsbildningsmål överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mikael Gulliksson
(Justitiedepartementet)

11 Senaste lydelse 2000:233.

12 Senaste lydelse 2000:233.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.