SFS 2006:41 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2006:41 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
060041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 2 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 2 § fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 skall ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

3 Servitut som avser skogsfång eller rätt att dra fram ledning eller annan

anordning enligt ledningsrättslagen (1973:1144) får inte bildas genom fast-
ighetsreglering.

Servitut som avser vattenverksamhet och kan upplåtas med stöd av

28 kap. 10 § miljöbalken får bildas genom fastighetsreglering endast om till-
stånd till verksamheten har meddelats enligt vattenlagen (1983:291) eller
miljöbalken eller om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda in-
tressen skadas genom verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. An-
dra servitut till förmån för vattenverksamhet som kan upplåtas enligt miljö-
balken får inte bildas genom fastighetsreglering.

Servitut, som kan upplåtas efter prövning vid särskild förrättning i andra

fall än som anges i första och andra styckena, får bildas genom fastighets-
reglering endast om åtgärden sker i samband med en annan fastighetsbild-
ningsåtgärd och är av betydelse för denna.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 1998:865.

SFS 2006:41

Utkom från trycket
den 21 februari 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.