SFS 1998:371 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

980371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 4 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 6 § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)

2 skall ha följande lydelse.

15 kap.

6 §

3 Överklagas i annat fall än som avses i 2–5 §§ beslut eller åtgärd av

lantmäterimyndigheten, skall skrivelsen med överklagandet ges in till lant-
mäterimyndigheten inom fyra veckor från den dag då förrättningen för-
klarades avslutad eller inställd.

Åtgärd varigenom gräns utmärkts får överklagas inom ett år från den dag

då uppgift om fastighetsbildningen eller fastighetsbestämningen infördes i
fastighetsregistret eller, om utmärkningen gjorts först efter nämnda dag, från
det åtgärden slutfördes.

Beslut om debitering av förrättningskostnader får överklagas inom tre

veckor från den förfallodag som anges i beslutet.

Överklagande enligt denna paragraf får göras av sakägare. Den som ålagts

att betala ersättning eller kostnad får överklaga beslutet, även om han inte är
sakägare.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet har meddelats dessförinnan.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 1995:1394.

Svensk författningssamling

SFS 1998:371
Utkom från trycket
den 16 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.