SFS 2020:363 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS2020-363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen
(1970:988)2

dels att 8 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 §, av följande lydelse.

2 kap.
7 §
Om förrättningskostnaderna inte har betalats inom den tid som lant-
mäterimyndigheten har beslutat ska myndigheten begära indrivning.
Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras
för obetydliga belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet
enligt utsökningsbalken ske.

8 kap.
7 §
3 Det som sägs i 5 § andra–fjärde styckena och 6 § gäller också om
anläggningen inte har uppförts inom den tid som har beslutats enligt 4 kap.
25 a §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 7 § ska inte tillämpas på beslut om förrätt-

ningskostnader som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2003:628.

SFS

2020:363

Publicerad
den

29 maj 2020

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.