SFS 2000:233 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2000:233 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
000233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 19 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels

att i 5 kap. 18 och 33 a §§, 8 kap. 7 § samt 12 kap. 10 § ordet ⬝fastig-

hetsboken⬝ skall bytas ut mot ⬝fastighetsregistrets inskrivningsdel⬝,

dels

att i 5 kap. 30 och 31 §§ samt 15 kap. 6 § ordet ⬝fastighetsregistret⬝

skall bytas ut mot ⬝fastighetsregistrets allmänna del⬝,

dels

att 1 kap. 2 § och 19 kap. samt rubriken närmast före 19 kap. skall ha

följande lydelse.

1 kap.

2 §

Fastigheterna skall redovisas i fastighetsregistrets allmänna del. Be-

stämmelser om fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighets-
register.

Fastighetsbildning och fastighetsbestämning är fullbordade, när uppgift

om åtgärden har införts i fastighetsregistrets allmänna del.

Fastighetsregistrets allmänna del

19 kap.

1 §

I fastighetsregistrets allmänna del redovisas såsom fastighet

1. enhet som var redovisad såsom fastighet i fastighetsregister den 1 janu-

ari 1972,

2. fastighet som nybildas enligt denna lag,
3. enhet som skall registreras såsom fastighet enligt bestämmelse i

annan författning.

Varje fastighet skall ha särskild beteckning.

1

Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

Senaste lydelse av
5 kap. 30 § 1995:1394
5 kap. 31 § 1995:1394
5 kap. 33 a § 1995:1394
15 kap. 6 § 1998:371.

SFS 2000:233

Utkom från trycket
den 9 maj 2000

background image

2

SFS 2000:233

2 §

Uppgift om fastighetsbildning och fastighetsbestämning skall föras in i

fastighetsregistrets allmänna del. Därvid skall uppgift om nybildad fastighet
föras in i registret och de övriga ändringar göras som åtgärden ger anledning
till.

Första stycket äger motsvarande tillämpning när fastighetsindelningen

ändras eller dess beskaffenhet fastställes i annan ordning än som anges i
denna lag.

3 §

3

Uppgift om fastighetsbildning eller fastighetsbestämning införs sna-

rast möjligt sedan förrättningen avslutats och denna eller, om den har över-
klagats, domstolens avgörande vunnit laga kraft.

�ven om förrättningen inte har avslutats får uppgift om ett sådant fastig-

hetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut som skulle ha överklagats
särskilt införas så snart beslutet vunnit laga kraft.

Om ett beslut eller en åtgärd som avser en avslutad förrättning överklagas,

får uppgift med anledning av förrättningen föras in i fastighetsregistrets all-
männa del till den del uppgiften uppenbarligen inte berörs av överklagandet.
Detsamma gäller om ett fastighetsbildningsbeslut eller ett fastighetsbestäm-
ningsbeslut överklagas särskilt.

Vad som sägs i tredje stycket gäller också om en domstols avgörande i ett

fastighetsbildningsmål överklagas.

4 §

Om en uppgift i fastighetsregistrets allmänna del är uppenbart oriktig,

skall uppgiften rättas, om det kan ske utan någon skada för fastighetsägare
eller rättighetshavare. �r det uppenbart att någon sådan skada inte kan upp-
komma, skall rättelse ske omedelbart. I annat fall skall fastighetsägare eller
rättighetshavare få tillfälle att yttra sig om han är känd.

Om det är uppenbart att en i registret redovisad fastighet inte finns, får

fastigheten uteslutas ur registret med tillämpning av första stycket, även om
redovisningen inte är oriktig enligt de föreskrifter som gäller för fastighets-
registrets allmänna del.

En uppenbar oriktighet som beror på ett tekniskt fel i fastighetsregistrets

allmänna del får rättas även om rättelsen kan medföra skada för fastighetsä-
gare eller rättighetshavare. Tillfälle att yttra sig skall lämnas, förutom fastig-
hetsägare och rättighetshavare, en myndighet som avses i 18 kap. 5 § första
stycket jordabalken.

5 §

4

Rätt till ersättning av staten har den som lider skada på grund av ett

tekniskt fel i fastighetsregistrets allmänna del eller i en anordning som är an-
sluten till registret hos Lantmäteriverket, en inskrivningsmyndighet, en lant-
mäterimyndighet eller en myndighet som avses i 4 kap. 34 a §.

Ersättningen skall efter skälighet sättas ned eller helt falla bort, om den

skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning låta
bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på nå-
got annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

En ägare eller rättighetshavare som drabbas av skada till följd av ett beslut

om rättelse enligt 4 § tredje stycket, har rätt till ersättning av staten. Ersätt-

3

Senaste lydelse 1995:1394.

4

Senaste lydelse 1995:1394.

background image

3

SFS 2000:233

ning lämnas dock inte, om den skadelidande med hänsyn till felets art eller
andra omständigheter hade bort inse att fel förekommit.

I fråga om ersättning som avses i denna paragraf äger 18 kap. 5 och 7 §§

jordabalken motsvarande tillämpning.

6 §

5

�renden om att föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets all-

männa del handläggs av lantmäterimyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1995:1394.

4* SFS 2000:224�264

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.