SFS 2020:921 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2020:921 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
SFS2020-921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 13 § fastighetsbildningslagen
(1970:988)2 ska ha följande lydelse.

4 kap.
13 §
3 En förrättningslantmätare eller en god man får inte vara ombud för
eller biträde åt en sakägare vid den lantmäterimyndighet som han eller hon
tillhör. Den som har befattat sig med saken i sin tjänst eller som ombud för
eller biträde åt en sakägare med motstående intresse får inte heller vara om-
bud eller biträde. Detsamma gäller den som står i ett sådant förhållande till
en förrättningsman som avses i 4 kap. 12 § rättegångsbalken.

I övrigt gäller 12 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar. En skriftlig

fullmakt behöver dock inte ges in annat än om lantmäterimyndigheten anser
att det behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.
2 Lagen omtryckt 1992:1212.
3 Senaste lydelse 2014:1342.

SFS

2020:921

Publicerad
den

17 november 2020

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.