SFS 2003:380 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2003:380 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
030380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:NIALNJ+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:NIALNJ+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:NIALNJ+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:NIALNJ+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:NIALNJ+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:NIALNJ+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NIALNJ+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:NIALNJ+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NIALMO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 2003.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 5 kap. 18 � fastighetsbildnings-</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen (1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Fr�n nedan angivna best�mmelser i detta kapitel till skydd f�r enskilt</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">intresse f�r avsteg g�ras i f�ljande avseenden</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">1. 4 � f�rsta stycket och 5 � f�rsta stycket, om �garna av de fastigheter</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">som ber�res av regleringen medger det,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">2. 6 � andra stycket, 7 och 1012 �� samt 15 � tredje stycket, om de sak-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">�gare vilkas r�tt �r beroende av �tg�rden samtycker till det,</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">3. 8 �, om fastighetens �gare och, om fastigheten �r uppl�ten med tomt-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">r�tt, �ven tomtr�ttshavaren medger det,</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">4. 13 och 14 ��, om det medges av den som �l�gges att betala mer �n han</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">annars skulle ha varit skyldig att betala och om avvikelsen fr�n best�mmel-<br/>serna icke sker i otillb�rligt syfte.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Avser regleringen fastighet som svarar f�r fordran, f�r avsteg fr�n 10</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">14 �� med st�d av �garens samtycke ske endast om �ven fordringens inne-<br/>havare medger det. Besv�ras fastigheten av gemensam inteckning, fordras<br/>dessutom de medgivanden fr�n fastighets�gare och fordringshavare som i<br/>22 kap. 11 � jordabalken f�reskrives f�r relaxation. Medgivande av r�tts-<br/>�gare fordras ej, om regleringen �r v�sentligen utan betydelse f�r honom.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">�gares och tomtr�ttshavares medgivande enligt f�rsta stycket 3 till</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">minskning av fastighets graderingsv�rde skall uppr�ttas skriftligen. Betr�f-<br/>fande r�tten att l�mna s�dant medgivande g�ller samma villkor som f�r<br/>�verl�telse av fast egendom. S�dant samtycke av sambo som avses i 23 �<br/>sambolagen (2003:376) kr�vs dock endast om �rende om anteckning i fas-<br/>tighetsregistrets inskrivningsdel av anm�lan enligt 5 � andra stycket samma<br/>lag var upptaget p� inskrivningsdag n�r medgivandet gjordes.</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Medgivande eller samtycke enligt f�rsta stycket till �tg�rd som ber�r sam-</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">f�lld mark skall, om samf�lligheten f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening,<br/>l�mnas av f�reningen i st�llet f�r av del�garna.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2000:233.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2003:380</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 juni 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2003:380</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft25">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003.<br/>2. Om ett sambof�rh�llande har upph�rt f�re ikrafttr�dandet, till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">�ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft25">Sten Andersson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 5 kap. 18 � fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)

2

skall ha f�ljande lydelse.

5 kap.

18 �

3

Fr�n nedan angivna best�mmelser i detta kapitel till skydd f�r enskilt

intresse f�r avsteg g�ras i f�ljande avseenden

1. 4 � f�rsta stycket och 5 � f�rsta stycket, om �garna av de fastigheter

som ber�res av regleringen medger det,

2. 6 � andra stycket, 7 och 1012 �� samt 15 � tredje stycket, om de sak-

�gare vilkas r�tt �r beroende av �tg�rden samtycker till det,

3. 8 �, om fastighetens �gare och, om fastigheten �r uppl�ten med tomt-

r�tt, �ven tomtr�ttshavaren medger det,

4. 13 och 14 ��, om det medges av den som �l�gges att betala mer �n han

annars skulle ha varit skyldig att betala och om avvikelsen fr�n best�mmel-
serna icke sker i otillb�rligt syfte.

Avser regleringen fastighet som svarar f�r fordran, f�r avsteg fr�n 10

14 �� med st�d av �garens samtycke ske endast om �ven fordringens inne-
havare medger det. Besv�ras fastigheten av gemensam inteckning, fordras
dessutom de medgivanden fr�n fastighets�gare och fordringshavare som i
22 kap. 11 � jordabalken f�reskrives f�r relaxation. Medgivande av r�tts-
�gare fordras ej, om regleringen �r v�sentligen utan betydelse f�r honom.

�gares och tomtr�ttshavares medgivande enligt f�rsta stycket 3 till

minskning av fastighets graderingsv�rde skall uppr�ttas skriftligen. Betr�f-
fande r�tten att l�mna s�dant medgivande g�ller samma villkor som f�r
�verl�telse av fast egendom. S�dant samtycke av sambo som avses i 23 �
sambolagen (2003:376) kr�vs dock endast om �rende om anteckning i fas-
tighetsregistrets inskrivningsdel av anm�lan enligt 5 � andra stycket samma
lag var upptaget p� inskrivningsdag n�r medgivandet gjordes.

Medgivande eller samtycke enligt f�rsta stycket till �tg�rd som ber�r sam-

f�lld mark skall, om samf�lligheten f�rvaltas av en samf�llighetsf�rening,
l�mnas av f�reningen i st�llet f�r av del�garna.

1

Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 2000:233.

SFS 2003:380

Utkom fr�n trycket
den 23 juni 2003

background image

2

SFS 2003:380

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2003.
2. Om ett sambof�rh�llande har upph�rt f�re ikrafttr�dandet, till�mpas

�ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.