SFS 2003:380 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2003:380 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
030380.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 18 § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)

2

skall ha följande lydelse.

5 kap.

18 §

3

Från nedan angivna bestämmelser i detta kapitel till skydd för enskilt

intresse får avsteg göras i följande avseenden

1. 4 § första stycket och 5 § första stycket, om ägarna av de fastigheter

som beröres av regleringen medger det,

2. 6 § andra stycket, 7 och 10�12 §§ samt 15 § tredje stycket, om de sak-

ägare vilkas rätt är beroende av åtgärden samtycker till det,

3. 8 §, om fastighetens ägare och, om fastigheten är upplåten med tomt-

rätt, även tomträttshavaren medger det,

4. 13 och 14 §§, om det medges av den som ålägges att betala mer än han

annars skulle ha varit skyldig att betala och om avvikelsen från bestämmel-
serna icke sker i otillbörligt syfte.

Avser regleringen fastighet som svarar för fordran, får avsteg från 10�

14 §§ med stöd av ägarens samtycke ske endast om även fordringens inne-
havare medger det. Besväras fastigheten av gemensam inteckning, fordras
dessutom de medgivanden från fastighetsägare och fordringshavare som i
22 kap. 11 § jordabalken föreskrives för relaxation. Medgivande av rätts-
ägare fordras ej, om regleringen är väsentligen utan betydelse för honom.

�gares och tomträttshavares medgivande enligt första stycket 3 till

minskning av fastighets graderingsvärde skall upprättas skriftligen. Beträf-
fande rätten att lämna sådant medgivande gäller samma villkor som för
överlåtelse av fast egendom. Sådant samtycke av sambo som avses i 23 §
sambolagen (2003:376) krävs dock endast om ärende om anteckning i fas-
tighetsregistrets inskrivningsdel av anmälan enligt 5 § andra stycket samma
lag var upptaget på inskrivningsdag när medgivandet gjordes.

Medgivande eller samtycke enligt första stycket till åtgärd som berör sam-

fälld mark skall, om samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening,
lämnas av föreningen i stället för av delägarna.

1

Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 2000:233.

SFS 2003:380

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

2

SFS 2003:380

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.