SFS 2004:393 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2004:393 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
040393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 4 kap. 15, 17, 18, 24, 25 a och 29 §§, 7 kap. 5 §, 14 kap. 9 §, 15

kap. 7 §, 16 kap. 3, 5 och 11 §§ samt 17 kap. 3 § och 18 kap. 2 § skall ha föl-
jande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 33 a § och 16

kap. 14 a §, av följande lydelse.

4 kap.

15 § Om det finns anledning att anta att förrättningen kan handläggas utan
sammanträde, skall ansökningshandlingen delges de sakägare som inte har
biträtt ansökan. Samtidigt skall de ges tillfälle att yttra sig över ansökan
inom viss tid.

I fall som avses i 6 kap. 7 § och 7 kap. 5 § tredje stycket behöver de som

är sakägare endast därför att de har del i en berörd samfällighet eller är inne-
havare av ett berört servitut inte delges ansökan eller ges tillfälle att yttra sig
över den.

Handläggs en förrättning utan sammanträde, skall lantmäterimyndigheten

underrätta den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
plan- och byggnadsväsendet om förrättningen innan denna avslutas, om
nämnden har begärt att få en sådan underrättelse.

17 §

3 Såsom lantmäterimyndighetens beslut gäller, om förrättningsmännen

har olika mening, vad två av dem säger. Har varje förrättningsman sin me-
ning, gäller förrättningslantmätarens mening. I fråga om pengar eller annat
som utgör viss mängd skall dock den mening gälla som avser den näst
största mängden.

Ett beslut skall innehålla skälen för beslutet. Skälen får dock utelämnas

om en motivering kan anses överflödig. Beslut, som har meddelats i sam-
band med att förrättningen har avslutats eller ställts in, och beslut, som får
överklagas särskilt, skall dessutom innehålla uppgift om hur de kan överkla-
gas.

1 Prop. 2003/04:115, bet. 2003/04:BoU9, rskr. 2003/04:236.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 1995:1394.

SFS 2004:393

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:393

Meddelas beslutet vid ett sammanträde, skall det läsas upp för de närva-

rande.

18 § Till första sammanträdet under förrättningen skall samtliga kända
sakägare kallas. Kallelse behövs dock inte, om det kan antas att sakägaren
ändå infinner sig. Om det finns anledning anta att det finns okända sakägare,
skall kallelse utfärdas även på dessa.

I fall som avses i 6 kap. 7 § och 7 kap. 5 § tredje stycket behöver de som

är sakägare endast därför att de har del i en berörd samfällighet eller är inne-
havare av ett berört servitut inte kallas. För den som har framställt yrkande
gäller dock första stycket.

Kallelse skall delges sakägarna i god tid före sammanträdet.

24 §

4 Om en sådan nämnd som avses i 15 § tredje stycket har begärt det,

skall lantmäterimyndigheten underrätta nämnden om tid och plats för sam-
manträde.

25 a §

5 Om en sådan nämnd som avses i 15 § tredje stycket vid samråd en-

ligt 4 kap. 25 § anser att tillåtligheten enligt 3 kap. 3 § av fastighetsbildning
för ny eller befintlig bebyggelse kan sättas i fråga och om det från andra syn-
punkter finns förutsättningar för att genomföra fastighetsbildningen, skall
lantmäterimyndigheten hänskjuta ärendet till nämnden för prövning. Finner
nämnden att 3 kap. 3 § inte utgör hinder mot fastighetsbildningen, skall
nämnden lämna medgivande till denna.

Beslut där nämnden vägrat medgivande till fastighetsbildningen eller

gjort sådant medgivande beroende av villkor får överklagas hos länsstyrel-
sen. Länsstyrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Sådana beslut av nämnden eller högre instans varigenom medgivande till

fastighetsbildningen vägrats eller gjorts beroende av villkor är bindande för
lantmäterimyndigheten.

29 §

6 När alla ersättningsfrågor har avgjorts och alla åtgärder som hör till

förrättningen har utförts, skall lantmäterimyndigheten besluta att förrätt-
ningen är avslutad (avslutningsbeslut).

33 a § Kända sakägare skall underrättas skriftligen om beslut som har
meddelats i samband med att en förrättning har avslutats eller ställts in och
om beslut som får överklagas särskilt. En sådan underrättelse skall också
lämnas till andra som har rätt att överklaga beslutet. Underrättelsen skall
innehålla uppgifter om innehållet i beslutet och om hur beslutet kan överkla-
gas.

Lantmäterimyndigheten bestämmer om underrättelsen skall ske genom

vanligt brev, genom delgivning eller på något annat sätt.

I fall som avses i 6 kap. 7 § och 7 kap. 5 § tredje stycket behöver de som

är sakägare endast därför att de har del i en berörd samfällighet eller är inne-

4 Senaste lydelse 1995:1394.

5 Senaste lydelse 1995:1394.

6 Senaste lydelse 1995:1394. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2004:393

havare av ett berört servitut inte underrättas. För den som har framställt yr-
kande gäller dock första stycket.

7 kap.

5 § Kan i fall som avses i 4 § första stycket olägenheten ej undanröjas ge-
nom ändring, får servitutet upphävas.

Servitut får även upphävas, om till följd av ändrade förhållanden servitu-

tet ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa
i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten. Detsamma gäller,
om servitutet under avsevärd tid ej utövats och omständigheterna även eljest
är sådana att det måste anses övergivet.

Om det är uppenbart att ett servitut är övergivet och att ett upphävande av

servitutet inte minskar den härskande fastighetens värde, får servitutet upp-
hävas utan att ägaren av denna fastighet har getts tillfälle att yttra sig i för-
rättningen. Lantmäterimyndigheten skall dock alltid skicka en underrättelse
om förrättningsansökan till ägare med känd postadress.

14 kap.

9 § I fråga om avslutandet av förrättningen tillämpas 4 kap. 29 §.

Bestämmelser om underrättelse om avslutningsbeslut finns i 4 kap. 33 a §.

En kommun som har ansökt om förrättning skall alltid underrättas när för-
rättningen har avslutats.

Om det vid förrättningen även har handlagts en fråga om fastighetsbild-

ning, skall också 4 kap. 30 § om åtgärder i samband med avslutandet tilläm-
pas.

15 kap.

7 § Tillstånds- eller fastighetsbildningsbeslut får överklagas av en sådan
nämnd som avses i 4 kap. 15 § tredje stycket på sätt och inom tid som gäller
för sakägare.

16 kap.

3 § Om fastighetsdomstolen finner att en sakägare bör höras över överkla-
gandet, skall skrivelsen med överklagandet och därvid fogade handlingar
delges sakägaren. Denne skall föreläggas att svara skriftligen.

Om det för beredande eller avgörande av målet krävs att yttrande inhäm-

tas från länsstyrelsen, en sådan nämnd som avses i 4 kap. 15 § tredje stycket
eller någon annan myndighet eller från sakkunnig eller att skriftligt bevis fö-
retes, särskilt sammanträde hålls eller annan liknande åtgärd vidtas, skall
domstolen utan dröjsmål besluta om detta.

5 § Till huvudförhandlingen skall sakägarna kallas. Om en sakägares när-
varo uppenbarligen är utan betydelse för hans eller hennes rätt och även i öv-
rigt saknar betydelse för målets avgörande, behöver sakägaren dock inte kal-
las.

background image

4

SFS 2004:393

Har talan fullföljts av en företrädare för ett allmänt intresse, skall denne

kallas till förhandlingen. När en sakägares överklagande rör ett allmänt in-
tresse, kallas länsstyrelsen eller, om målet avser sådan fastighetsbildning
som anges i 15 kap. 8 § andra stycket, en sådan nämnd som avses i 4 kap.
15 § tredje stycket.

En företrädare för eller tjänsteman vid en myndighet vars verksamhet be-

rörs av målet kan kallas för att lämna upplysningar. För detta ändamål kan
även förrättningslantmätaren kallas.

Kallelser skall delges.

11 §

7 När någon sakägare har överklagat, får lantmäterimyndighetens be-

slut eller åtgärd ändras endast om övriga sakägare och, när överklagandet rör
ett allmänt intresse, länsstyrelsen eller en sådan nämnd som avses i 4 kap.
15 § tredje stycket har fått tillfälle att yttra sig. �ndring till fördel för en sak-
ägare får dock ske, även om sakägaren inte har haft tillfälle att yttra sig. Vad
som nu har sagts gäller också när överklagandet har gjorts av en företrädare
för ett allmänt intresse eller av lantmäterimyndigheten.

Om domstolen finner att överklagandet bör föranleda ändring i en avslu-

tad förrättning eller i ett fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbe-
slut som har överklagats särskilt, får domstolen göra ändring även i den del
som inte har överklagats, om det behövs för att det inte skall uppkomma nå-
gon uppenbar motstridighet eller oenhetlighet i förrättningen eller beslutet.

Finner domstolen att det beträffande en förrättning finns en sådan omstän-

dighet som avses i 15 kap. 10 §, får domstolen besluta om behövliga åtgär-
der, även om överklagandet inte har avsett den delen av förrättningen.

14 a § Om en sakägare vinner ett mål om prövning av ett sådant beslut
som avses i 15 kap. 6 § tredje stycket, kan domstolen tillerkänna honom el-
ler henne ersättning för rättegångskostnad, om det finns synnerliga skäl. Så-
dan ersättning skall betalas av staten eller, om det överklagade beslutet har
meddelats av en kommunal lantmäterimyndighet, av kommunen.

17 kap.

3 § I fråga om rättegången i hovrätten tillämpas 16 kap. 3, 7 och 9�13 §§,
14 § första, fjärde och femte styckena, 14 a §, 15 § samt 16 §. Dock skall 16
kap. 15 § inte tillämpas när hovrätten återförvisar mål till fastighetsdomsto-
len.

I mål som avses i 16 kap. 14 § andra stycket skall den som har att betala

ersättning för mark eller rättighet, om inte något annat följer av 18 kap. 6 el-
ler 8 § rättegångsbalken, alltid själv bära sina kostnader samt kostnad som
han eller hon orsakar motparten genom att själv överklaga. Ogillas i ett så-
dant mål talan som har fullföljts av den som avstår eller upplåter mark eller
rättighet, tillämpas dock 15 kap. 6 § plan- och bygglagen (1987:10). I övrigt
skall bestämmelserna i 18 kap. rättegångsbalken tillämpas.

Bevis genom syn på stället får tas upp i hovrätten endast om det finns syn-

nerliga skäl.

7 Senaste lydelse 1995:1394.

background image

5

SFS 2004:393

18 kap.

2 § I fråga om rättegången i Högsta domstolen tillämpas 16 kap. 3, 7, 9
och 10 §§, 11 § andra och tredje styckena, 12 och 13 §§, 14 § första, fjärde
och femte styckena, 14 a §, 15 § samt 16 §. Dock skall 16 kap. 15 § inte till-
lämpas när Högsta domstolen återförvisar mål till lägre rätt.

I mål som avses i 16 kap. 14 § andra stycket gäller bestämmelserna i 17

kap. 3 § andra stycket.

Bevis genom syn på stället får tas upp i Högsta domstolen endast om det

finns synnerliga skäl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. I fråga om underrättelse till den eller de kommunala nämnder som full-

gör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet gäller 4 kap. 15 och 24 §§ i
sina äldre lydelser för förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet.

3. Om ett sådant beslut som avses i 15 kap. 6 § tredje stycket har medde-

lats före ikraftträdandet, skall bestämmelserna i 16 kap. 14 a § inte tillämpas.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.