SFS 2004:393 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2004:393 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
040393.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FKOHJG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:FKOHIB+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:FKOHGM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 maj 2004.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 4 kap. 15, 17, 18, 24, 25 a och 29 ��, 7 kap. 5 �, 14 kap. 9 �, 15</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">kap. 7 �, 16 kap. 3, 5 och 11 �� samt 17 kap. 3 � och 18 kap. 2 � skall ha f�l-<br/>jande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 33 a � och 16</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. 14 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>15 � </b>Om det finns anledning att anta att f�rr�ttningen kan handl�ggas utan<br/>sammantr�de, skall ans�kningshandlingen delges de sak�gare som inte har<br/>bitr�tt ans�kan. Samtidigt skall de ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan<br/>inom viss tid.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I fall som avses i 6 kap. 7 � och 7 kap. 5 � tredje stycket beh�ver de som</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">�r sak�gare endast d�rf�r att de har del i en ber�rd samf�llighet eller �r inne-<br/>havare av ett ber�rt servitut inte delges ans�kan eller ges tillf�lle att yttra sig<br/>�ver den.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Handl�ggs en f�rr�ttning utan sammantr�de, skall lantm�terimyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">underr�tta den eller de kommunala n�mnder som fullg�r uppgifter inom<br/>plan- och byggnadsv�sendet om f�rr�ttningen innan denna avslutas, om<br/>n�mnden har beg�rt att f� en s�dan underr�ttelse.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>S�som lantm�terimyndighetens beslut g�ller, om f�rr�ttningsm�nnen</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">har olika mening, vad tv� av dem s�ger. Har varje f�rr�ttningsman sin me-<br/>ning, g�ller f�rr�ttningslantm�tarens mening. I fr�ga om pengar eller annat<br/>som utg�r viss m�ngd skall dock den mening g�lla som avser den n�st<br/>st�rsta m�ngden.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett beslut skall inneh�lla sk�len f�r beslutet. Sk�len f�r dock utel�mnas</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">om en motivering kan anses �verfl�dig. Beslut, som har meddelats i sam-<br/>band med att f�rr�ttningen har avslutats eller st�llts in, och beslut, som f�r<br/>�verklagas s�rskilt, skall dessutom inneh�lla uppgift om hur de kan �verkla-<br/>gas.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2003/04:115, bet. 2003/04:BoU9, rskr. 2003/04:236.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2004:393</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juni 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:393</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Meddelas beslutet vid ett sammantr�de, skall det l�sas upp f�r de n�rva-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">rande.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>18 � </b>Till f�rsta sammantr�det under f�rr�ttningen skall samtliga k�nda<br/>sak�gare kallas. Kallelse beh�vs dock inte, om det kan antas att sak�garen<br/>�nd� infinner sig. Om det finns anledning anta att det finns ok�nda sak�gare,<br/>skall kallelse utf�rdas �ven p� dessa. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">I fall som avses i 6 kap. 7 � och 7 kap. 5 � tredje stycket beh�ver de som</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">�r sak�gare endast d�rf�r att de har del i en ber�rd samf�llighet eller �r inne-<br/>havare av ett ber�rt servitut inte kallas. F�r den som har framst�llt yrkande<br/>g�ller dock f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Kallelse skall delges sak�garna i god tid f�re sammantr�det.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:278px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4<b> </b>Om en s�dan n�mnd som avses i 15 � tredje stycket har beg�rt det,</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">skall lantm�terimyndigheten underr�tta n�mnden om tid och plats f�r sam-<br/>mantr�de.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>25 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft23">5<b> </b>Om en s�dan n�mnd som avses i 15 � tredje stycket vid samr�d en-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">ligt 4 kap. 25 � anser att till�tligheten enligt 3 kap. 3 � av fastighetsbildning<br/>f�r ny eller befintlig bebyggelse kan s�ttas i fr�ga och om det fr�n andra syn-<br/>punkter finns f�ruts�ttningar f�r att genomf�ra fastighetsbildningen, skall<br/>lantm�terimyndigheten h�nskjuta �rendet till n�mnden f�r pr�vning. Finner<br/>n�mnden att 3 kap. 3 � inte utg�r hinder mot fastighetsbildningen, skall<br/>n�mnden l�mna medgivande till denna.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut d�r n�mnden v�grat medgivande till fastighetsbildningen eller</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�r �verklagas hos l�nsstyrel-<br/>sen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas hos regeringen. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">S�dana beslut av n�mnden eller h�gre instans varigenom medgivande till</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">fastighetsbildningen v�grats eller gjorts beroende av villkor �r bindande f�r<br/>lantm�terimyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">6<b> </b>N�r alla ers�ttningsfr�gor har avgjorts och alla �tg�rder som h�r till</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">f�rr�ttningen har utf�rts, skall lantm�terimyndigheten besluta att f�rr�tt-<br/>ningen �r avslutad (avslutningsbeslut).</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>33 a � </b>K�nda sak�gare skall underr�ttas skriftligen om beslut som har<br/>meddelats i samband med att en f�rr�ttning har avslutats eller st�llts in och<br/>om beslut som f�r �verklagas s�rskilt. En s�dan underr�ttelse skall ocks�<br/>l�mnas till andra som har r�tt att �verklaga beslutet. Underr�ttelsen skall<br/>inneh�lla uppgifter om inneh�llet i beslutet och om hur beslutet kan �verkla-<br/>gas.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Lantm�terimyndigheten best�mmer om underr�ttelsen skall ske genom</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">vanligt brev, genom delgivning eller p� n�got annat s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">I fall som avses i 6 kap. 7 � och 7 kap. 5 � tredje stycket beh�ver de som</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">�r sak�gare endast d�rf�r att de har del i en ber�rd samf�llighet eller �r inne-</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 1995:1394. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2004:393</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">havare av ett ber�rt servitut inte underr�ttas. F�r den som har framst�llt yr-<br/>kande g�ller dock f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 � </b>Kan i fall som avses i 4 � f�rsta stycket ol�genheten ej undanr�jas ge-<br/>nom �ndring, f�r servitutet upph�vas.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Servitut f�r �ven upph�vas, om till f�ljd av �ndrade f�rh�llanden servitu-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">tet ej beh�vs f�r den h�rskande fastigheten eller nyttan av servitutet �r ringa<br/>i j�mf�relse med belastningen p� den tj�nande fastigheten. Detsamma g�ller,<br/>om servitutet under avsev�rd tid ej ut�vats och omst�ndigheterna �ven eljest<br/>�r s�dana att det m�ste anses �vergivet.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det �r uppenbart att ett servitut �r �vergivet och att ett upph�vande av</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">servitutet inte minskar den h�rskande fastighetens v�rde, f�r servitutet upp-<br/>h�vas utan att �garen av denna fastighet har getts tillf�lle att yttra sig i f�r-<br/>r�ttningen. Lantm�terimyndigheten skall dock alltid skicka en underr�ttelse<br/>om f�rr�ttningsans�kan till �gare med k�nd postadress.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>14 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 � </b>I fr�ga om avslutandet av f�rr�ttningen till�mpas 4 kap. 29 �.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om underr�ttelse om avslutningsbeslut finns i 4 kap. 33 a �.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">En kommun som har ans�kt om f�rr�ttning skall alltid underr�ttas n�r f�r-<br/>r�ttningen har avslutats.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det vid f�rr�ttningen �ven har handlagts en fr�ga om fastighetsbild-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">ning, skall ocks� 4 kap. 30 � om �tg�rder i samband med avslutandet till�m-<br/>pas.</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>7 � </b>Tillst�nds- eller fastighetsbildningsbeslut f�r �verklagas av en s�dan<br/>n�mnd som avses i 4 kap. 15 � tredje stycket p� s�tt och inom tid som g�ller<br/>f�r sak�gare.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>3 � </b>Om fastighetsdomstolen finner att en sak�gare b�r h�ras �ver �verkla-<br/>gandet, skall skrivelsen med �verklagandet och d�rvid fogade handlingar<br/>delges sak�garen. Denne skall f�rel�ggas att svara skriftligen. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Om det f�r beredande eller avg�rande av m�let kr�vs att yttrande inh�m-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">tas fr�n l�nsstyrelsen, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap. 15 � tredje stycket<br/>eller n�gon annan myndighet eller fr�n sakkunnig eller att skriftligt bevis f�-<br/>retes, s�rskilt sammantr�de h�lls eller annan liknande �tg�rd vidtas, skall<br/>domstolen utan dr�jsm�l besluta om detta.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 � </b>Till huvudf�rhandlingen skall sak�garna kallas. Om en sak�gares n�r-<br/>varo uppenbarligen �r utan betydelse f�r hans eller hennes r�tt och �ven i �v-<br/>rigt saknar betydelse f�r m�lets avg�rande, beh�ver sak�garen dock inte kal-<br/>las. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2004:393</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Har talan fullf�ljts av en f�retr�dare f�r ett allm�nt intresse, skall denne</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46">kallas till f�rhandlingen. N�r en sak�gares �verklagande r�r ett allm�nt in-<br/>tresse, kallas l�nsstyrelsen eller, om m�let avser s�dan fastighetsbildning<br/>som anges i 15 kap. 8 � andra stycket, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap.<br/>15 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">En f�retr�dare f�r eller tj�nsteman vid en myndighet vars verksamhet be-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46">r�rs av m�let kan kallas f�r att l�mna upplysningar. F�r detta �ndam�l kan<br/>�ven f�rr�ttningslantm�taren kallas.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Kallelser skall delges.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">7<b> </b>N�r n�gon sak�gare har �verklagat, f�r lantm�terimyndighetens be-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46">slut eller �tg�rd �ndras endast om �vriga sak�gare och, n�r �verklagandet r�r<br/>ett allm�nt intresse, l�nsstyrelsen eller en s�dan n�mnd som avses i 4 kap.<br/>15 � tredje stycket har f�tt tillf�lle att yttra sig. �ndring till f�rdel f�r en sak-<br/>�gare f�r dock ske, �ven om sak�garen inte har haft tillf�lle att yttra sig. Vad<br/>som nu har sagts g�ller ocks� n�r �verklagandet har gjorts av en f�retr�dare<br/>f�r ett allm�nt intresse eller av lantm�terimyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Om domstolen finner att �verklagandet b�r f�ranleda �ndring i en avslu-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46">tad f�rr�ttning eller i ett fastighetsbildnings- eller fastighetsbest�mningsbe-<br/>slut som har �verklagats s�rskilt, f�r domstolen g�ra �ndring �ven i den del<br/>som inte har �verklagats, om det beh�vs f�r att det inte skall uppkomma n�-<br/>gon uppenbar motstridighet eller oenhetlighet i f�rr�ttningen eller beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Finner domstolen att det betr�ffande en f�rr�ttning finns en s�dan omst�n-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46">dighet som avses i 15 kap. 10 �, f�r domstolen besluta om beh�vliga �tg�r-<br/>der, �ven om �verklagandet inte har avsett den delen av f�rr�ttningen.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>14 a �</b> Om en sak�gare vinner ett m�l om pr�vning av ett s�dant beslut<br/>som avses i 15 kap. 6 � tredje stycket, kan domstolen tillerk�nna honom el-<br/>ler henne ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad, om det finns synnerliga sk�l. S�-<br/>dan ers�ttning skall betalas av staten eller, om det �verklagade beslutet har<br/>meddelats av en kommunal lantm�terimyndighet, av kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>17 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>3 �</b> I fr�ga om r�tteg�ngen i hovr�tten till�mpas 16 kap. 3, 7 och 913 ��,<br/>14 � f�rsta, fj�rde och femte styckena, 14 a �, 15 � samt 16 �. Dock skall 16<br/>kap. 15 � inte till�mpas n�r hovr�tten �terf�rvisar m�l till fastighetsdomsto-<br/>len.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">I m�l som avses i 16 kap. 14 � andra stycket skall den som har att betala</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46">ers�ttning f�r mark eller r�ttighet, om inte n�got annat f�ljer av 18 kap. 6 el-<br/>ler 8 � r�tteg�ngsbalken, alltid sj�lv b�ra sina kostnader samt kostnad som<br/>han eller hon orsakar motparten genom att sj�lv �verklaga. Ogillas i ett s�-<br/>dant m�l talan som har fullf�ljts av den som avst�r eller uppl�ter mark eller<br/>r�ttighet, till�mpas dock 15 kap. 6 � plan- och bygglagen (1987:10). I �vrigt<br/>skall best�mmelserna i 18 kap. r�tteg�ngsbalken till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Bevis genom syn p� st�llet f�r tas upp i hovr�tten endast om det finns syn-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft40">nerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44">7 Senaste lydelse 1995:1394.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2004:393</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>18 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>2 �</b> I fr�ga om r�tteg�ngen i H�gsta domstolen till�mpas 16 kap. 3, 7, 9<br/>och 10 ��, 11 � andra och tredje styckena, 12 och 13 ��, 14 � f�rsta, fj�rde<br/>och femte styckena, 14 a �, 15 � samt 16 �. Dock skall 16 kap. 15 � inte till-<br/>l�mpas n�r H�gsta domstolen �terf�rvisar m�l till l�gre r�tt.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">I m�l som avses i 16 kap. 14 � andra stycket g�ller best�mmelserna i 17</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">kap. 3 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">Bevis genom syn p� st�llet f�r tas upp i H�gsta domstolen endast om det</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft53">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004. <br/>2. I fr�ga om underr�ttelse till den eller de kommunala n�mnder som full-</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53">g�r uppgifter inom plan- och byggnadsv�sendet g�ller 4 kap. 15 och 24 �� i<br/>sina �ldre lydelser f�r f�rr�ttningar som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">3. Om ett s�dant beslut som avses i 15 kap. 6 � tredje stycket har medde-</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">lats f�re ikrafttr�dandet, skall best�mmelserna i 16 kap. 14 a � inte till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft53">Sten Andersson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft60">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 4 kap. 15, 17, 18, 24, 25 a och 29 ��, 7 kap. 5 �, 14 kap. 9 �, 15

kap. 7 �, 16 kap. 3, 5 och 11 �� samt 17 kap. 3 � och 18 kap. 2 � skall ha f�l-
jande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 33 a � och 16

kap. 14 a �, av f�ljande lydelse.

4 kap.

15 � Om det finns anledning att anta att f�rr�ttningen kan handl�ggas utan
sammantr�de, skall ans�kningshandlingen delges de sak�gare som inte har
bitr�tt ans�kan. Samtidigt skall de ges tillf�lle att yttra sig �ver ans�kan
inom viss tid.

I fall som avses i 6 kap. 7 � och 7 kap. 5 � tredje stycket beh�ver de som

�r sak�gare endast d�rf�r att de har del i en ber�rd samf�llighet eller �r inne-
havare av ett ber�rt servitut inte delges ans�kan eller ges tillf�lle att yttra sig
�ver den.

Handl�ggs en f�rr�ttning utan sammantr�de, skall lantm�terimyndigheten

underr�tta den eller de kommunala n�mnder som fullg�r uppgifter inom
plan- och byggnadsv�sendet om f�rr�ttningen innan denna avslutas, om
n�mnden har beg�rt att f� en s�dan underr�ttelse.

17 �

3 S�som lantm�terimyndighetens beslut g�ller, om f�rr�ttningsm�nnen

har olika mening, vad tv� av dem s�ger. Har varje f�rr�ttningsman sin me-
ning, g�ller f�rr�ttningslantm�tarens mening. I fr�ga om pengar eller annat
som utg�r viss m�ngd skall dock den mening g�lla som avser den n�st
st�rsta m�ngden.

Ett beslut skall inneh�lla sk�len f�r beslutet. Sk�len f�r dock utel�mnas

om en motivering kan anses �verfl�dig. Beslut, som har meddelats i sam-
band med att f�rr�ttningen har avslutats eller st�llts in, och beslut, som f�r
�verklagas s�rskilt, skall dessutom inneh�lla uppgift om hur de kan �verkla-
gas.

1 Prop. 2003/04:115, bet. 2003/04:BoU9, rskr. 2003/04:236.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 1995:1394.

SFS 2004:393

Utkom fr�n trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:393

Meddelas beslutet vid ett sammantr�de, skall det l�sas upp f�r de n�rva-

rande.

18 � Till f�rsta sammantr�det under f�rr�ttningen skall samtliga k�nda
sak�gare kallas. Kallelse beh�vs dock inte, om det kan antas att sak�garen
�nd� infinner sig. Om det finns anledning anta att det finns ok�nda sak�gare,
skall kallelse utf�rdas �ven p� dessa.

I fall som avses i 6 kap. 7 � och 7 kap. 5 � tredje stycket beh�ver de som

�r sak�gare endast d�rf�r att de har del i en ber�rd samf�llighet eller �r inne-
havare av ett ber�rt servitut inte kallas. F�r den som har framst�llt yrkande
g�ller dock f�rsta stycket.

Kallelse skall delges sak�garna i god tid f�re sammantr�det.

24 �

4 Om en s�dan n�mnd som avses i 15 � tredje stycket har beg�rt det,

skall lantm�terimyndigheten underr�tta n�mnden om tid och plats f�r sam-
mantr�de.

25 a �

5 Om en s�dan n�mnd som avses i 15 � tredje stycket vid samr�d en-

ligt 4 kap. 25 � anser att till�tligheten enligt 3 kap. 3 � av fastighetsbildning
f�r ny eller befintlig bebyggelse kan s�ttas i fr�ga och om det fr�n andra syn-
punkter finns f�ruts�ttningar f�r att genomf�ra fastighetsbildningen, skall
lantm�terimyndigheten h�nskjuta �rendet till n�mnden f�r pr�vning. Finner
n�mnden att 3 kap. 3 � inte utg�r hinder mot fastighetsbildningen, skall
n�mnden l�mna medgivande till denna.

Beslut d�r n�mnden v�grat medgivande till fastighetsbildningen eller

gjort s�dant medgivande beroende av villkor f�r �verklagas hos l�nsstyrel-
sen. L�nsstyrelsens beslut f�r �verklagas hos regeringen.

S�dana beslut av n�mnden eller h�gre instans varigenom medgivande till

fastighetsbildningen v�grats eller gjorts beroende av villkor �r bindande f�r
lantm�terimyndigheten.

29 �

6 N�r alla ers�ttningsfr�gor har avgjorts och alla �tg�rder som h�r till

f�rr�ttningen har utf�rts, skall lantm�terimyndigheten besluta att f�rr�tt-
ningen �r avslutad (avslutningsbeslut).

33 a � K�nda sak�gare skall underr�ttas skriftligen om beslut som har
meddelats i samband med att en f�rr�ttning har avslutats eller st�llts in och
om beslut som f�r �verklagas s�rskilt. En s�dan underr�ttelse skall ocks�
l�mnas till andra som har r�tt att �verklaga beslutet. Underr�ttelsen skall
inneh�lla uppgifter om inneh�llet i beslutet och om hur beslutet kan �verkla-
gas.

Lantm�terimyndigheten best�mmer om underr�ttelsen skall ske genom

vanligt brev, genom delgivning eller p� n�got annat s�tt.

I fall som avses i 6 kap. 7 � och 7 kap. 5 � tredje stycket beh�ver de som

�r sak�gare endast d�rf�r att de har del i en ber�rd samf�llighet eller �r inne-

4 Senaste lydelse 1995:1394.

5 Senaste lydelse 1995:1394.

6 Senaste lydelse 1995:1394. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

background image

3

SFS 2004:393

havare av ett ber�rt servitut inte underr�ttas. F�r den som har framst�llt yr-
kande g�ller dock f�rsta stycket.

7 kap.

5 � Kan i fall som avses i 4 � f�rsta stycket ol�genheten ej undanr�jas ge-
nom �ndring, f�r servitutet upph�vas.

Servitut f�r �ven upph�vas, om till f�ljd av �ndrade f�rh�llanden servitu-

tet ej beh�vs f�r den h�rskande fastigheten eller nyttan av servitutet �r ringa
i j�mf�relse med belastningen p� den tj�nande fastigheten. Detsamma g�ller,
om servitutet under avsev�rd tid ej ut�vats och omst�ndigheterna �ven eljest
�r s�dana att det m�ste anses �vergivet.

Om det �r uppenbart att ett servitut �r �vergivet och att ett upph�vande av

servitutet inte minskar den h�rskande fastighetens v�rde, f�r servitutet upp-
h�vas utan att �garen av denna fastighet har getts tillf�lle att yttra sig i f�r-
r�ttningen. Lantm�terimyndigheten skall dock alltid skicka en underr�ttelse
om f�rr�ttningsans�kan till �gare med k�nd postadress.

14 kap.

9 � I fr�ga om avslutandet av f�rr�ttningen till�mpas 4 kap. 29 �.

Best�mmelser om underr�ttelse om avslutningsbeslut finns i 4 kap. 33 a �.

En kommun som har ans�kt om f�rr�ttning skall alltid underr�ttas n�r f�r-
r�ttningen har avslutats.

Om det vid f�rr�ttningen �ven har handlagts en fr�ga om fastighetsbild-

ning, skall ocks� 4 kap. 30 � om �tg�rder i samband med avslutandet till�m-
pas.

15 kap.

7 � Tillst�nds- eller fastighetsbildningsbeslut f�r �verklagas av en s�dan
n�mnd som avses i 4 kap. 15 � tredje stycket p� s�tt och inom tid som g�ller
f�r sak�gare.

16 kap.

3 � Om fastighetsdomstolen finner att en sak�gare b�r h�ras �ver �verkla-
gandet, skall skrivelsen med �verklagandet och d�rvid fogade handlingar
delges sak�garen. Denne skall f�rel�ggas att svara skriftligen.

Om det f�r beredande eller avg�rande av m�let kr�vs att yttrande inh�m-

tas fr�n l�nsstyrelsen, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap. 15 � tredje stycket
eller n�gon annan myndighet eller fr�n sakkunnig eller att skriftligt bevis f�-
retes, s�rskilt sammantr�de h�lls eller annan liknande �tg�rd vidtas, skall
domstolen utan dr�jsm�l besluta om detta.

5 � Till huvudf�rhandlingen skall sak�garna kallas. Om en sak�gares n�r-
varo uppenbarligen �r utan betydelse f�r hans eller hennes r�tt och �ven i �v-
rigt saknar betydelse f�r m�lets avg�rande, beh�ver sak�garen dock inte kal-
las.

background image

4

SFS 2004:393

Har talan fullf�ljts av en f�retr�dare f�r ett allm�nt intresse, skall denne

kallas till f�rhandlingen. N�r en sak�gares �verklagande r�r ett allm�nt in-
tresse, kallas l�nsstyrelsen eller, om m�let avser s�dan fastighetsbildning
som anges i 15 kap. 8 � andra stycket, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap.
15 � tredje stycket.

En f�retr�dare f�r eller tj�nsteman vid en myndighet vars verksamhet be-

r�rs av m�let kan kallas f�r att l�mna upplysningar. F�r detta �ndam�l kan
�ven f�rr�ttningslantm�taren kallas.

Kallelser skall delges.

11 �

7 N�r n�gon sak�gare har �verklagat, f�r lantm�terimyndighetens be-

slut eller �tg�rd �ndras endast om �vriga sak�gare och, n�r �verklagandet r�r
ett allm�nt intresse, l�nsstyrelsen eller en s�dan n�mnd som avses i 4 kap.
15 � tredje stycket har f�tt tillf�lle att yttra sig. �ndring till f�rdel f�r en sak-
�gare f�r dock ske, �ven om sak�garen inte har haft tillf�lle att yttra sig. Vad
som nu har sagts g�ller ocks� n�r �verklagandet har gjorts av en f�retr�dare
f�r ett allm�nt intresse eller av lantm�terimyndigheten.

Om domstolen finner att �verklagandet b�r f�ranleda �ndring i en avslu-

tad f�rr�ttning eller i ett fastighetsbildnings- eller fastighetsbest�mningsbe-
slut som har �verklagats s�rskilt, f�r domstolen g�ra �ndring �ven i den del
som inte har �verklagats, om det beh�vs f�r att det inte skall uppkomma n�-
gon uppenbar motstridighet eller oenhetlighet i f�rr�ttningen eller beslutet.

Finner domstolen att det betr�ffande en f�rr�ttning finns en s�dan omst�n-

dighet som avses i 15 kap. 10 �, f�r domstolen besluta om beh�vliga �tg�r-
der, �ven om �verklagandet inte har avsett den delen av f�rr�ttningen.

14 a � Om en sak�gare vinner ett m�l om pr�vning av ett s�dant beslut
som avses i 15 kap. 6 � tredje stycket, kan domstolen tillerk�nna honom el-
ler henne ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad, om det finns synnerliga sk�l. S�-
dan ers�ttning skall betalas av staten eller, om det �verklagade beslutet har
meddelats av en kommunal lantm�terimyndighet, av kommunen.

17 kap.

3 � I fr�ga om r�tteg�ngen i hovr�tten till�mpas 16 kap. 3, 7 och 913 ��,
14 � f�rsta, fj�rde och femte styckena, 14 a �, 15 � samt 16 �. Dock skall 16
kap. 15 � inte till�mpas n�r hovr�tten �terf�rvisar m�l till fastighetsdomsto-
len.

I m�l som avses i 16 kap. 14 � andra stycket skall den som har att betala

ers�ttning f�r mark eller r�ttighet, om inte n�got annat f�ljer av 18 kap. 6 el-
ler 8 � r�tteg�ngsbalken, alltid sj�lv b�ra sina kostnader samt kostnad som
han eller hon orsakar motparten genom att sj�lv �verklaga. Ogillas i ett s�-
dant m�l talan som har fullf�ljts av den som avst�r eller uppl�ter mark eller
r�ttighet, till�mpas dock 15 kap. 6 � plan- och bygglagen (1987:10). I �vrigt
skall best�mmelserna i 18 kap. r�tteg�ngsbalken till�mpas.

Bevis genom syn p� st�llet f�r tas upp i hovr�tten endast om det finns syn-

nerliga sk�l.

7 Senaste lydelse 1995:1394.

background image

5

SFS 2004:393

18 kap.

2 � I fr�ga om r�tteg�ngen i H�gsta domstolen till�mpas 16 kap. 3, 7, 9
och 10 ��, 11 � andra och tredje styckena, 12 och 13 ��, 14 � f�rsta, fj�rde
och femte styckena, 14 a �, 15 � samt 16 �. Dock skall 16 kap. 15 � inte till-
l�mpas n�r H�gsta domstolen �terf�rvisar m�l till l�gre r�tt.

I m�l som avses i 16 kap. 14 � andra stycket g�ller best�mmelserna i 17

kap. 3 � andra stycket.

Bevis genom syn p� st�llet f�r tas upp i H�gsta domstolen endast om det

finns synnerliga sk�l.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.
2. I fr�ga om underr�ttelse till den eller de kommunala n�mnder som full-

g�r uppgifter inom plan- och byggnadsv�sendet g�ller 4 kap. 15 och 24 �� i
sina �ldre lydelser f�r f�rr�ttningar som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet.

3. Om ett s�dant beslut som avses i 15 kap. 6 � tredje stycket har medde-

lats f�re ikrafttr�dandet, skall best�mmelserna i 16 kap. 14 a � inte till�mpas.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.