SFS 2004:396 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

040396.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 skall införas en ny paragraf, 10 kap. 8 a §, av följande lydelse.

10 kap.

8 a § Vid avstyckning enligt 1 § får lantmäterimyndigheten besluta att in-
teckningarna i stamfastigheten inte skall gälla i styckningslotten. Ett sådant
beslut får meddelas om stamfastighetens eller styckningslottens ägare begär
det.

Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast om borgenärer som har

panträtt i stamfastigheten medger det. Om stamfastigheten och stycknings-
lotten har samma ägare, krävs även medgivande från innehavare av annan
inskriven rättighet som har lika rätt som eller sämre rätt än inteckningarna.
Om stamfastigheten belastas av gemensamma inteckningar, krävs dessutom
de medgivanden från fastighetsägare, borgenärer med panträtt och övriga
rättighetshavare som krävs för relaxation enligt 22 kap. 11 § jordabalken.
Medgivande behövs inte från den för vilken avstyckningen är väsentligen
utan betydelse.

Beslutet enligt första stycket skall tas upp i fastighetsbildningsbeslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:73, bet. 2003/04:BoU11, rskr. 2003/04:238.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2004:396

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.