SFS 1998:865 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 1998:865 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
980865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 2 §, 4 kap. 10 a §, 7 kap. 2

och 9 §§, 9 kap. 1 och 7 §§ samt 14 kap. 1 § fastighetsbildningslagen
(1970:988)

2

skall ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

3

Inom område med detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmel-

ser får fastighetsbildning inte ske i strid mot planen eller bestämmelserna.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för marks

bebyggande eller användning än som avses i första stycket, skall fastighets-
bildning ske så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Får på grund
av särskilt medgivande byggnad uppföras eller annan därmed jämförlig åt-
gärd företagas i strid mot sådan bestämmelse, utgör vad nu har sagts ej hin-
der mot fastighetsbildning som behövs för att medgivandet skall kunna ut-
nyttas.

Om det finns särskilda skäl, får undantag medges från bestämmelser som

avses i andra stycket. Frågor om undantag prövas på begäran av lantmäteri-
myndigheten av länsstyrelsen eller efter dess förordnande av kommunal
myndighet. Att därvid regeringens tillåtelse behövs i vissa fall följer av 7
kap. 29 § miljöbalken.

En kommunal myndighets beslut i fråga som avses i tredje stycket får

överklagas genom besvär hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut i fråga som avses i tredje stycket får överklagas ge-

nom besvär hos regeringen.

4 kap.

10 a §

4

Om ansökan har gjorts om fastighetsbildning för bebyggelse eller

annat ändamål som kräver medgivande enligt 7 kap. miljöbalken, får lantmä-
terimyndigheten efter samtycke av sökanden begära sådant medgivande.

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 1997:339.

4

Senaste lydelse 1995:1394.

SFS 1998:865

Utkom från trycket
den 8 juli 1998

background image

2

SFS 1998:865

7 kap.

2 §

Servitut som avser skogsfång eller rätt att dra ledning enligt lednings-

rättslagen (1973:1144) får inte bildas genom fastighetsreglering.

Servitut som avser vattenverksamhet och kan upplåtas med stöd av 28

kap. 10 § miljöbalken får bildas genom fastighetsreglering endast om till-
stånd till verksamheten har meddelats enligt vattenlagen (1983:291) eller
miljöbalken eller om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda in-
tressen skadas genom verksamhetens inverkan på vattenförhållandena. An-
dra servitut till förmån för vattenverksamhet som kan upplåtas enligt miljö-
balken får inte bildas genom fastighetsreglering.

Servitut, som kan upplåtas efter prövning vid särskild förrättning i andra

fall än som anges i första och andra styckena, får bildas genom fastighetsreg-
lering endast om åtgärden sker i samband med en annan fastighetsbildnings-
åtgärd och är av betydelse för denna.

9 §

Servitut, som avser vattenverksamhet och har tillkommit med stöd av

28 kap. 10 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser, får ändras
eller upphävas endast om åtgärden inte medför olägenhet av någon betydelse
för verksamheten. Andra servitut som har tillkommit med stöd av miljöbal-
kens regler om vattenverksamhet eller motsvarande äldre lagstiftning får inte
ändras eller upphävas genom fastighetsreglering.

Servitut, som har tillkommit enligt lagstiftningen om ägofred eller en-

skilda vägar eller enligt anläggningslagen (1973:1149) eller motsvarande
äldre lagstiftning, får ändras eller upphävas genom fastighetsreglering endast
om åtgärden sker i samband med en annan fastighetsbildningsåtgärd och är
av betydelse för denna.

9 kap.

1 §

5

Anläggningsarbete eller liknande åtgärd skall efter beslut av lantmäte-

rimyndigheten verkställas under förrättningen som ett för sakägarna gemen-
samt arbete enligt denna lag, om det främjar fastighetsregleringens syfte och
arbetet ej lämpligen bör ombesörjas av enskild sakägare.

Ett beslut enligt första stycket får inte avse företag som skulle väsentligt

ändra arten och omfattningen av regleringen. Beslutet får inte heller avse
vattenverksamhet, utom

1. sådan dränering av jordbruksmark som enligt 11 kap. 13 § andra stycket

miljöbalken inte kräver tillstånd, och

2. annan markavvattning, vars inverkan på vattenförhållandena uppenbar-

ligen inte skadar vare sig allmänna eller enskilda intressen.

Kan till följd av andra stycket vattenverksamhet eller annat företag icke

utföras som gemensamt arbete enligt denna lag eller är sådant utförande icke
lämpligt, får lantmäterimyndigheten förordna om prövning enligt miljöbal-
ken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
eller enligt anläggningslagen.

5

Senaste lydelse 1995:1394.

background image

3

SFS 1998:865

7 §

6

Har anläggning utförts som gemensamt arbete enligt denna lag, får

lantmäterimyndigheten vid samma förrättning pröva fråga om fördelning av
kostnader för driften av anläggningen. Fördelningen sker i enlighet med be-
stämmelserna i anläggningslagen.

Finnes fråga som avses i första stycket böra prövas särskilt enligt miljö-

balken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-
samhet eller enligt anläggningslagen, skall lantmäterimyndigheten förordna
om sådan prövning.

Anläggning som utförts som gemensamt arbete enligt denna lag anses in-

rättad enligt anläggningslagen. Vad som nu sagts gäller ej dike, om fråga om
fördelning av kostnader för driften prövats enligt lagen (1998:812) med sär-
skilda bestämmelser om vattenverksamhet.

14 kap.

1 §

Om det vid fastighetsbildning uppkommer frågor om fastighetsindel-

ningens beskaffenhet eller om beståndet eller omfånget av ledningsrätt eller
av servitut, skall frågan prövas vid fastighetsbestämning, om det behövs för
fastighetsbildningen. I fråga om servitut för vattenverksamhet som har till-
kommit med stöd av miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning får en
sådan bestämning endast avse servitut enligt 28 kap. 10 § miljöbalken eller
motsvarande äldre bestämmelser.

På ansökan av sakägare får även i annat fall fastighetsbestämning ske för

prövning av fråga om fastighetsindelningens beskaffenhet eller om beståndet
eller omfånget av ledningsrätt eller av servitut, som tillkommit vid avvittring
eller enligt lagstiftningen om fastighetsbildning eller enskilda vägar eller en-
ligt anläggningslagen eller 28 kap. 10 § miljöbalken eller motsvarande äldre
bestämmelser, såvida icke frågans avgörande uppenbarligen är utan bety-
delse för sökanden. Samma rätt att påkalla fastighetsbestämning tillkommer
kommunen såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser
eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan
eller sådana bestämmelser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. I fråga om förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 9

kap. 1 § andra stycket i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 1995:1394.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.