SFS 2003:628 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

030628.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 23 oktober 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att nuvarande 8 kap. 7 § skall betecknas 8 kap. 10 §,
dels att 3 kap. 1 §, 4 kap. 7, 14, 25 och 27 §§ samt 15 kap. 1 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 1 kap. 1 a §, 3 kap.

1 a § och 8 kap. 5–9 §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 a § I denna lag betyder

1. tredimensionell fastighet: en fastighet som i sin helhet är avgränsad

både horisontellt och vertikalt,

2. tredimensionellt fastighetsutrymme: ett utrymme som ingår i en annan

fastighet än en tredimensionell fastighet och som är avgränsat både horison-
tellt och vertikalt.

Vad som sägs i denna lag om mark gäller också annat utrymme som ingår

i en fastighet eller är samfällt för flera fastigheter.

3 kap.

1 § Fastighetsbildning skall ske så, att varje fastighet som nybildas eller
ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar
varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid skall särskilt beaktas att fastig-
heten får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt
område. Om fastigheten skall användas för bebyggelse skall den vidare
kunna få godtagbara anordningar för vatten och avlopp.

Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som skall nybildas

eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för
sitt ändamål inom överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum,
om ändamålet med hänsyn till sin art och övriga omständigheter bör tillgo-
doses på något annat sätt än genom fastighetsbildning.

1 Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.
Senaste lydelse av tidigare 8 kap. 7 § 2000:233.

SFS 2003:628

Utkom från trycket
den 4 november 2003

background image

2

SFS 2003:628

En tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme

får ny- eller ombildas endast om det står klart att åtgärden är lämpligare än
andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet. Vid tillämpningen
av första och andra styckena skall en sådan fastighetsbildnings särskilda ka-
raktär beaktas. Därutöver gäller vad som föreskrivs i 1 a §.

1 a § Fastighetsbildning som medför att en tredimensionell fastighet nybil-
das eller ombildas får ske endast om

1. fastigheten avses rymma en byggnad eller annan anläggning eller en

del av en sådan,

2. fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den skall

kunna användas på ett ändamålsenligt sätt,

3. det står klart att åtgärden
a) är motiverad med hänsyn till anläggningens konstruktion och använd-

ning, och

b) är ägnad att leda till en mera ändamålsenlig förvaltning av anlägg-

ningen eller att trygga finansieringen eller uppförandet av anläggningen, och

4. fastigheten, om den är avsedd för bostadsändamål, är ägnad att omfatta

minst fem bostadslägenheter.

I fråga om fastighetsbildning för en anläggning som ännu inte har upp-

förts gäller dessutom att fastighetsbildning enligt första stycket får ske en-
dast om

1. det är nödvändigt för att trygga finansieringen eller uppförandet av an-

läggningen, och

2. fastigheten kan antas få användning för sitt ändamål inom en nära fram-

tid.

Första och andra styckena tillämpas också vid fastighetsbildning som

innebär att ett tredimensionellt fastighetsutrymme ny- eller ombildas.

4 kap.

7 §

3 En förrättning skall handläggas av lantmäterimyndigheten i den ort

där den eller de berörda fastigheterna är belägna. Ligger fastigheterna under
flera lantmäterimyndigheter, skall förrättningen handläggas av endera myn-
digheten.

14 §

4 Vid förrättning skall lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med

sakägarna.

Sammanträde behövs inte, om det inte förekommer några motstridande

intressen mellan sakägarna i ärendet och det inte heller finns några hinder
mot den sökta fastighetsbildningen. Om ansökan skall avvisas eller det är
uppenbart att fastighetsbildningen inte kan tillåtas, är sammanträde inte hel-
ler behövligt.

Vid sammanträde skall lantmäterimyndigheten redogöra för ansökningen

samt klargöra innebörden av vidtagna och planerade åtgärder. Sakägare och
annan, som enligt särskild föreskrift skall underrättas om sammanträdet,

3 Senaste lydelse 1995:1394.

4 Senaste lydelse 1995:1394.

background image

3

SFS 2003:628

skall få tillfälle att yttra sig och förebringa utredning i frågor som behandlas
vid sammanträdet.

Sammanträde skall hållas i anslutning till den eller de berörda fastighe-

terna, om det inte utan olägenhet kan hållas på annat ställe.

25 §

5 Lantmäterimyndigheten skall utreda förutsättningarna för fastighets-

bildningen. Föreligger ej hinder mot denna, skall myndigheten utarbeta den
fastighetsbildningsplan samt ombesörja de göromål av teknisk art och de
värderingar som behövs för åtgärdens genomförande. Därvid bör rådpläg-
ning med sakägarna ske. Vid behov skall samråd ske med de myndigheter
som beröres av åtgärden.

Sedan de i första stycket föreskrivna åtgärderna har utförts, skall myndig-

heten meddela beslut om fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut).
Detta beslut skall ange hur fastighetsindelningen ändras, vilka servitutsåt-
gärder som vidtas och vilka byggnader eller andra anläggningar som över-
förs till en annan fastighet. I övrigt skall beslutet innehålla uttalanden i frå-
gor som har ett omedelbart samband med fastighetsbildningen. Särskilda be-
stämmelser om vad beslutet i vissa fall skall innehålla finns i 5, 8 och
12 kap. Vid fastighetsbildning enligt 3 kap. 1 a § andra stycket skall lantmä-
terimyndigheten bestämma en tid inom vilken anläggningen skall ha upp-
förts. Om det finns särskilda skäl, får lantmäterimyndigheten förlänga tiden.

Om det är lämpligt, får fastighetsbildningsbeslutet meddelas utan hinder

av att tekniska göromål och värderingar ej utförts. Under samma förutsätt-
ning får olika frågor som hör till beslutet upptagas för sig och avgöras
genom särskilda beslut. Vad som föreskrives om fastighetsbildningsbeslut
gäller även sådant avgörande.

27 § Gräns som tillkommer genom fastighetsbildningen skall utstakas och
utmärkas i behövlig omfattning. Sträckningen av utstakad gräns skall över-
ensstämma med fastighetsbildningsbeslutet. Utstakning som endast i mindre
mån avviker från beslutet får dock läggas till grund för utmärkningen, om
rättelse av utstakningen skulle medföra kostnad som inte står i skäligt förhål-
lande till den betydelse det kan ha för sakägare att fastighetsbildningen ge-
nomförs i full överensstämmelse med beslutet.

Om det är lämpligt, får utmärkning av gräns verkställas efter förrättning-

ens avslutande. Sakägarna skall underrättas om åtgärden i god tid. Underrät-
telsen lämnas genom skriftligt meddelande eller i sådan särskild ordning
som beslutats enligt 20 § andra stycket.

Om utstakning och utmärkning enligt första och andra styckena inte lämp-

ligen kan ske på grund av fastighetens beskaffenhet, skall gränserna med
tillräcklig noggrannhet beskrivas på den karta som upprättas enligt 28 § eller
i andra förrättningshandlingar.

5 Senaste lydelse 2001:890

background image

4

SFS 2003:628

8 kap.

5 §

6 Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas när

1. olika delar av en byggnad eller annan anläggning hör till skilda fastig-

heter,

2. minst en del av anläggningen hör till en tredimensionell fastighet eller

ett tredimensionellt fastighetsutrymme, och

3. anläggningen eller en sådan del av anläggningen som avses under 2 har

skadats eller förslitits i sådan utsträckning att den måste ersättas med en ny
för att tjäna sitt ändamål och detta förhållande väsentligt försvårar en ända-
målsenlig användning av en angränsande fastighet.

I fall som avses i första stycket får ägaren av en av de fastigheter som av-

ses i första stycket 1 på begäran lösa in de tredimensionella fastigheter och
tredimensionella fastighetsutrymmen som anläggningen eller anläggnings-
delen hör till. Om flera fastighetsägare begär inlösen, skall inlösen ske på det
sätt som leder till den lämpligaste fastighetsindelningen. Är flera inlösenal-
ternativ lika lämpliga, skall företräde ges till den fastighetsägare vars del av
anläggningen beräknas ha det största värdet eller, om flera delar beräknas ha
lika värde, till den fastighetsägare som först har begärt inlösen. Om det sam-
tidigt genomförs ändringar i fastighetsindelningen med tillämpning av 5
kap., skall dessa beaktas vid uppskattningen.

Om förutsättningarna enligt första stycket föreligger men någon inlösen

enligt andra stycket inte sker, skall lantmäterimyndigheten förordna att de
tredimensionella fastigheter och tredimensionella fastighetsutrymmen som
anläggningen eller anläggningsdelen hör till skall avstås genom inlösen och
överföras till den fastighet som de skulle ha hört till om några tredimensio-
nella fastigheter eller tredimensionella fastighetsutrymmen inte hade bildats.

Inlösen enligt andra eller tredje stycket får inte ske om det kan antas att

den tredimensionella fastigheten eller det tredimensionella fastighetsutrym-
met kommer att få fortsatt användning för sitt ändamål inom en nära framtid.

6 §

7 Om en anläggning, som i sin helhet hör till en tredimensionell fastig-

het eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme, har skadats eller förslitits i
sådan utsträckning att den måste ersättas med en ny för att tjäna sitt ändamål
och detta förhållande väsentligt försvårar en ändamålsenlig användning av
en angränsande fastighet, tillämpas 5 § tredje och fjärde styckena.

7 § Vad som sägs i 5 § andra–fjärde styckena och 6 § gäller också om an-
läggningen inte har uppförts inom den tid som har beslutats enligt 4 kap.
25 § andra stycket.

8 §

8 Inlösen enligt 5–7 §§ får ske trots bestämmelserna i 3 kap. 2 §, 5 kap.

7 § samt 1–3 §§ i detta kapitel.

9 § Om inlösen enligt 5–7 §§ av en del av en fastighet skulle medföra att
en återstående del av fastigheten till följd därav inte längre kan användas för
sitt ändamål, får inlösen ske endast om även denna del inlöses.

6 Tidigare 8 kap. 5 § upphävd genom 1992:1212.

7 Tidigare 8 kap. 6 § upphävd genom 1992:1212.

8 Tidigare 8 kap. 8 § upphävd genom 1977:362.

background image

5

SFS 2003:628

15 kap.

1 § Mål som överklagas enligt bestämmelserna i detta kapitel (fastighets-
bildningsmål) skall prövas av den fastighetsdomstol inom vars domkrets den
eller de berörda fastigheterna är belägna. Ligger fastigheterna under flera
fastighetsdomstolar, skall talan tas upp av den domstol under vilken huvud-
delen ligger.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.