SFS 2001:890 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2001:890 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
010890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels

att 1 kap. 1 §, 4 kap. 25 §, 5 kap. 1 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 6 § och 14

kap. 1 § samt rubriken till 7 kap. skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 7 kap. 14 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

Fastighetsbildning är en åtgärd som vidtas enligt denna lag och som

innebär att

1. fastighetsindelningen ändras,
2. servitut bildas, ändras eller upphävs, eller
3. en byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till

en annan fastighet.

Genom fastighetsbestämning enligt denna lag avgörs frågor om
1. hur fastighetsindelningen är beskaffad,
2. huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätt-

ten har, och

3. huruvida byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt

2 kap. 1 § jordabalken.

4 kap.

25 §

3

Lantmäterimyndigheten skall utreda förutsättningarna för fastighets-

bildningen. Föreligger ej hinder mot denna, skall myndigheten utarbeta den
fastighetsbildningsplan samt ombesörja de göromål av teknisk art och de
värderingar som behövs för åtgärdens genomförande. Därvid bör rådpläg-
ning med sakägarna ske. Vid behov skall samråd ske med de myndigheter
som beröres av åtgärden.

Sedan de i första stycket föreskrivna åtgärderna har utförts, skall myndig-

heten meddela beslut om fastighetsbildningen (fastighetsbildningsbeslut).
Detta beslut skall ange hur fastighetsindelningen ändras, vilka servitutsåt-

1

Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 1995:1394.

SFS 2001:890

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

2

SFS 2001:890

gärder som vidtas och vilka byggnader eller andra anläggningar som över-
förs till en annan fastighet. I övrigt skall beslutet innehålla uttalanden i frå-
gor som har ett omedelbart samband med fastighetsbildningen. Särskilda be-
stämmelser om vad beslutet i vissa fall skall innehålla finns i 5, 8 och 12
kap.

Om det är lämpligt, får fastighetsbildningsbeslutet meddelas utan hinder

av att tekniska göromål och värderingar ej utförts. Under samma förutsätt-
ning får olika frågor som hör till beslutet upptagas för sig och avgöras ge-
nom särskilda beslut. Vad som föreskrives om fastighetsbildningsbeslut gäl-
ler även sådant avgörande.

5 kap.

1 §

Genom fastighetsreglering får

1. mark överföras från en fastighet eller samfällighet till en annan sådan

enhet,

2. andelar i samfälligheter överföras från en fastighet till en annan,
3. samfälligheter bildas,
4. servitut bildas, ändras eller upphävas, och
5. byggnader eller andra anläggningar som hör till en fastighet överföras

till en annan fastighet.

Som ett led i fastighetsreglering kan vissa för sakägarna gemensamma ar-

beten verkställas.

7 kap. Särskilda bestämmelser om servitut, ledningsrätt och
överföring av fastighetstillbehör

14 §

Lantmäterimyndigheten får besluta att sådana byggnader eller andra

anläggningar, som enligt 2 kap. 1 § jordabalken hör till en fastighet och är
ägnade för stadigvarande bruk vid utövandet av ett servitut enligt denna lag
eller motsvarande äldre bestämmelser, skall överföras till den härskande fas-
tigheten. Genom beslutet övergår äganderätten till byggnaden eller anlägg-
ningen till ägaren av den härskande fastigheten.

En byggnad får dock överföras endast om
1. det inte uppkommer väsentlig olägenhet för någon sakägare och
2. byggnaden har ett obetydligt värde eller överföringen i betydande mån

förbättrar möjligheterna att åstadkomma en ändamålsenlig markanvändning.

Om de sakägare vilkas rätt berörs av åtgärden medger det, får avsteg göras

från andra stycket.

10 kap.

5 §

Bestämmelserna om bildande av samfällighet och servitut genom fas-

tighetsreglering och om överföring av byggnader eller andra anläggningar
genom fastighetsreglering tillämpas också vid avstyckning, när det gäller
förhållandet mellan styckningsdelarna.

Vid avstyckning av ägovidd från fastighet som har del i samfälld väg kan

styckningslotten såsom servitut i stamfastigheten tilläggas rätt att nyttja vä-
gen. Sådant servitut får dock ej bildas, om styckningslottens behov av väg
kan tillgodoses bättre på annat sätt.

background image

3

SFS 2001:890

11 kap.

6 §

Bestämmelserna om bildande av samfällighet och servitut genom fas-

tighetsreglering och om överföring av byggnader eller andra anläggningar
genom fastighetsreglering tillämpas också vid klyvning, när det gäller för-
hållandet mellan klyvningslotterna.

Mark som på grund av beskaffenheten eller läget ej kan värderas med till-

räcklig säkerhet eller som har så lågt värde att kostnaderna för delning av
marken ej står i rimligt förhållande till värdet får avsättas som samfälld för
klyvningslotterna, även om det ej är tillåtet enligt 6 kap. 1 §.

14 kap.

1 §

4

Lantmäterimyndigheten får genom fastighetsbestämning pröva frågor

om

1. hur fastighetsindelningen är beskaffad,
2. huruvida en ledningsrätt eller ett servitut gäller och vilket omfång rätt-

ten har, och

3. huruvida byggnader eller andra anläggningar hör till en fastighet enligt

2 kap. 1 § jordabalken.

I fråga om servitut för vattenverksamhet som har tillkommit med stöd av

miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning får fastighetsbestämning
enligt första stycket endast avse servitut enligt 28 kap. 10 § miljöbalken eller
motsvarande äldre bestämmelser.

En fråga om fastighetsbestämning får tas upp till prövning, om
1. det behövs vid en fastighetsbildningsförrättning,
2. lantmäterimyndigheten har förordnat om det enligt 15 § ledningsrätts-

lagen (1973:1144) eller 17 § anläggningslagen (1973:1149),

3. en sakägare har ansökt om det, eller
4. en kommun har ansökt om det och ansökan gäller ett område med de-

taljplan eller områdesbestämmelser eller ett område för vilket fråga har
väckts om att upprätta en sådan plan eller sådana bestämmelser.

En ansökan enligt tredje stycket 3 eller 4 får dock inte prövas om det är

uppenbart att frågan saknar betydelse för sökanden. Om ansökan gäller fas-
tighetsbestämning av servitut får den inte heller prövas om servitutet har till-
kommit på annat sätt än vid avvittring eller enligt lagstiftningen om fastig-
hetsbildning eller enskilda vägar eller enligt anläggningslagen eller 28 kap.
10 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:865.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.