SFS 2005:1211 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2005:1211 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
051211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 15 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 6 § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)

2 skall ha följande lydelse.

19 kap.

6 §

3 �renden om att föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets all-

männa del handläggs av lantmäterimyndigheten.

Regeringen får meddela föreskrifter om att någon annan myndighet än

lantmäterimyndigheten skall föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregist-
rets allmänna del. Sådana föreskrifter får endast avse uppgifter som enligt
annan lagstiftning än denna lag skall redovisas i fastighetsregistrets all-
männa del.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2000:233.

SFS 2005:1211

Utkom från trycket
den 23 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.