SFS 2010:816 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

100816.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 10 a § fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)

2 ska ha följande lydelse.

5 kap.

10 a §

Vid värdering av egendom enligt 10 § gäller andra och tredje styck-

ena.

Vid värdering av egendom som kan tas i anspråk enligt 14 kap. 1 eller 2 §

plan- och bygglagen (1987:10) och vid värdering i andra fall där det är
uppenbart att egendomen i stället skulle ha kunnat tas i anspråk genom
expropriation eller något annat liknande tvångsförvärv, tillämpas 4 kap.
expropriationslagen (1972:719).

Vid värdering av egendom som inte kunnat tas i anspråk på sätt som sägs i

andra stycket tillämpas 4 kap. expropriationslagen med undantag för 1 §
andra stycket och, såvitt gäller värdestegring, 2 §. Det ska även tas skälig
hänsyn till det särskilda värde som egendomen har för den tillträdande
fastigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för värderingen, om ansökan om

förrättning har gjorts före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningarna
till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av
juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2010:816

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.