SFS 2010:995 Lag om ändring i fastighetsbildninglagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2010:995 Lag om ändring i fastighetsbildninglagen (1970:988)
100995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildninglagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 16 kap. 1, 3, 4, 6 och 7 ��, 17 kap. 1 � samt 18 kap. 1 � ska upph�-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ra att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att i 4 kap. 39 �, 9 kap. 5 �, 15 kap. 1 och 10 ��, 16 kap. 9 och 12 ��,</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">17 kap. 2 � samt rubriken till 15 och 16 kap. ordet fastighetsdomstol i<br/>olika b�jningsformer ska bytas ut mot mark- och milj�domstol i mot-<br/>svarande form,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att i rubriken till 17 kap. ordet hovr�tt ska bytas ut mot Mark- och</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">milj��verdomstolen,</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 16 kap. 5, 8, 10, 13 och 15 �� samt 18 kap. 2 � ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:664px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I m�let ska sammantr�de h�llas. Om en sak�gares n�rvaro uppenbarli-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">gen �r utan betydelse f�r hans eller hennes r�tt och �ven i �vrigt saknar bety-<br/>delse f�r m�lets avg�rande, beh�ver sak�garen inte kallas till sammantr�det.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Har talan fullf�ljts av en f�retr�dare f�r ett allm�nt intresse, ska denne</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">kallas till sammantr�det. N�r en sak�gares �verklagande r�r ett allm�nt<br/>intresse, kallas l�nsstyrelsen eller, om m�let avser s�dan fastighetsbildning<br/>som anges i 15 kap. 8 � andra stycket, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap.<br/>15 � tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En f�retr�dare f�r eller tj�nsteman vid en myndighet vars verksamhet be-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">r�rs av m�let kan kallas f�r att l�mna upplysningar. F�r detta �ndam�l kan<br/>�ven f�rr�ttningslantm�taren kallas.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Kallelser ska delges.</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Lagen omtryckt 1992:1212.<br/>Senaste lydelse av<br/>4 kap. 39 � 1995:1394<br/>9 kap. 5 � 1995:1394<br/>15 kap. 1 � 2003:628<br/>15 kap. 10 � 2009:562<br/>16 kap. 1 � 1995:1394<br/>16 kap. 3 � 2004:393<br/>16 kap. 9 � 1995:1394<br/>16 kap. 12 � 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2004:393.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:995</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:995</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Mark- och milj�domstolen f�r avg�ra m�l utan att h�lla sammantr�de,</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">om sammantr�de kan antas sakna betydelse f�r pr�vningen samt sak�gare<br/>eller f�retr�dare f�r allm�nt intresse inte har beg�rt s�dant sammantr�de. Om<br/>talan har fullf�ljts enligt 15 kap. 2, 4 eller 10 � eller om det �r uppenbart att<br/>talan �r ogrundad, f�r m�let alltid avg�ras utan att sammantr�de h�lls.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r pr�vning som inte avser sj�lva saken beh�ver sammantr�de inte</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">h�llas.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Har domstolen beslutat att ett m�l ska avg�ras utan att sammantr�de h�lls</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">och �r det inte uppenbart att sak�gare eller f�retr�dare f�r allm�nt intresse<br/>redan har slutf�rt sin talan, ska de ges tillf�lle att g�ra det.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Ska i ett m�l flera fr�gor avg�ras och kan de s�rskiljas, f�r dom ges</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">betr�ffande n�gon av fr�gorna, trots att handl�ggningen av de �vriga inte har<br/>avslutats.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som med st�d av 5 � tredje stycket har kallats f�r att l�mna upp-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">lysningar har r�tt till ers�ttning f�r sin inst�llelse enligt s�rskilda best�mmel-<br/>ser. Sak�gare f�r inte �l�ggas att betala s�dan kostnad f�r inst�llelse.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Sedan en mark- och milj�domstols dom eller slutliga beslut i fastig-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">hetsbildningsm�l har vunnit laga kraft, ska f�rr�ttningsakten och en kopia av<br/>domen eller beslutet s�ndas till lantm�terimyndigheten. Om avg�randet<br/>�verklagas i viss del och om det med anledning av domstolens avg�rande i<br/>�vrigt kan uppkomma fr�ga om registrering, ska handlingarna s�ndas till<br/>lantm�terimyndigheten. Efter registrering ska myndigheten omedelbart<br/>s�nda tillbaka f�rr�ttningsakten till domstolen.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>18 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett �verklagande till H�gsta domstolen till�ts enligt 5 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar, till�mpas i fr�ga om r�tte-<br/>g�ngen i H�gsta domstolen 16 kap. 9 och 10 ��, 11 � andra och tredje styck-<br/>ena, 12 och 13 ��, 14 � f�rsta, fj�rde och femte styckena samt 14 a16 ��.<br/>Dock ska 16 kap. 15 � inte till�mpas n�r H�gsta domstolen �terf�rvisar m�l<br/>till l�gre r�tt.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I m�l som avses i 16 kap. 14 � andra stycket g�ller best�mmelserna i</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">17 kap. 3 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Bevis genom syn p� st�llet f�r tas upp i H�gsta domstolen endast om det</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.<br/>2. F�r m�l d�r huvudf�rhandling har inletts i fastighetsdomstol f�re ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">tr�dandet ska �ldre best�mmelser g�lla. Detsamma g�ller f�r m�l i hovr�tt<br/>och f�r m�l i H�gsta domstolen som har �verklagats dit fr�n hovr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta och andra styckena upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 1995:1394.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2004:393.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:995</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft32">Henrik Matz<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildninglagen (1970:988);

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 16 kap. 1, 3, 4, 6 och 7 ��, 17 kap. 1 � samt 18 kap. 1 � ska upph�-

ra att g�lla,

dels att i 4 kap. 39 �, 9 kap. 5 �, 15 kap. 1 och 10 ��, 16 kap. 9 och 12 ��,

17 kap. 2 � samt rubriken till 15 och 16 kap. ordet fastighetsdomstol i
olika b�jningsformer ska bytas ut mot mark- och milj�domstol i mot-
svarande form,

dels att i rubriken till 17 kap. ordet hovr�tt ska bytas ut mot Mark- och

milj��verdomstolen,

dels att 16 kap. 5, 8, 10, 13 och 15 �� samt 18 kap. 2 � ska ha f�ljande

lydelse.

16 kap.

5 �

3

I m�let ska sammantr�de h�llas. Om en sak�gares n�rvaro uppenbarli-

gen �r utan betydelse f�r hans eller hennes r�tt och �ven i �vrigt saknar bety-
delse f�r m�lets avg�rande, beh�ver sak�garen inte kallas till sammantr�det.

Har talan fullf�ljts av en f�retr�dare f�r ett allm�nt intresse, ska denne

kallas till sammantr�det. N�r en sak�gares �verklagande r�r ett allm�nt
intresse, kallas l�nsstyrelsen eller, om m�let avser s�dan fastighetsbildning
som anges i 15 kap. 8 � andra stycket, en s�dan n�mnd som avses i 4 kap.
15 � tredje stycket.

En f�retr�dare f�r eller tj�nsteman vid en myndighet vars verksamhet be-

r�rs av m�let kan kallas f�r att l�mna upplysningar. F�r detta �ndam�l kan
�ven f�rr�ttningslantm�taren kallas.

Kallelser ska delges.

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.
Senaste lydelse av
4 kap. 39 � 1995:1394
9 kap. 5 � 1995:1394
15 kap. 1 � 2003:628
15 kap. 10 � 2009:562
16 kap. 1 � 1995:1394
16 kap. 3 � 2004:393
16 kap. 9 � 1995:1394
16 kap. 12 � 1995:1394.

3 Senaste lydelse 2004:393.

SFS 2010:995

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:995

8 �

Mark- och milj�domstolen f�r avg�ra m�l utan att h�lla sammantr�de,

om sammantr�de kan antas sakna betydelse f�r pr�vningen samt sak�gare
eller f�retr�dare f�r allm�nt intresse inte har beg�rt s�dant sammantr�de. Om
talan har fullf�ljts enligt 15 kap. 2, 4 eller 10 � eller om det �r uppenbart att
talan �r ogrundad, f�r m�let alltid avg�ras utan att sammantr�de h�lls.

F�r pr�vning som inte avser sj�lva saken beh�ver sammantr�de inte

h�llas.

Har domstolen beslutat att ett m�l ska avg�ras utan att sammantr�de h�lls

och �r det inte uppenbart att sak�gare eller f�retr�dare f�r allm�nt intresse
redan har slutf�rt sin talan, ska de ges tillf�lle att g�ra det.

10 �

4

Ska i ett m�l flera fr�gor avg�ras och kan de s�rskiljas, f�r dom ges

betr�ffande n�gon av fr�gorna, trots att handl�ggningen av de �vriga inte har
avslutats.

13 �

Den som med st�d av 5 � tredje stycket har kallats f�r att l�mna upp-

lysningar har r�tt till ers�ttning f�r sin inst�llelse enligt s�rskilda best�mmel-
ser. Sak�gare f�r inte �l�ggas att betala s�dan kostnad f�r inst�llelse.

15 �

5

Sedan en mark- och milj�domstols dom eller slutliga beslut i fastig-

hetsbildningsm�l har vunnit laga kraft, ska f�rr�ttningsakten och en kopia av
domen eller beslutet s�ndas till lantm�terimyndigheten. Om avg�randet
�verklagas i viss del och om det med anledning av domstolens avg�rande i
�vrigt kan uppkomma fr�ga om registrering, ska handlingarna s�ndas till
lantm�terimyndigheten. Efter registrering ska myndigheten omedelbart
s�nda tillbaka f�rr�ttningsakten till domstolen.

18 kap.

2 �

6

Om ett �verklagande till H�gsta domstolen till�ts enligt 5 kap. 5 �

lagen (2010:921) om mark- och milj�domstolar, till�mpas i fr�ga om r�tte-
g�ngen i H�gsta domstolen 16 kap. 9 och 10 ��, 11 � andra och tredje styck-
ena, 12 och 13 ��, 14 � f�rsta, fj�rde och femte styckena samt 14 a16 ��.
Dock ska 16 kap. 15 � inte till�mpas n�r H�gsta domstolen �terf�rvisar m�l
till l�gre r�tt.

I m�l som avses i 16 kap. 14 � andra stycket g�ller best�mmelserna i

17 kap. 3 � andra stycket.

Bevis genom syn p� st�llet f�r tas upp i H�gsta domstolen endast om det

finns synnerliga sk�l.

1. Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.
2. F�r m�l d�r huvudf�rhandling har inletts i fastighetsdomstol f�re ikraft-

tr�dandet ska �ldre best�mmelser g�lla. Detsamma g�ller f�r m�l i hovr�tt
och f�r m�l i H�gsta domstolen som har �verklagats dit fr�n hovr�tt.

4 �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta och andra styckena upph�vs.

5 Senaste lydelse 1995:1394.

6 Senaste lydelse 2004:393.

background image

3

SFS 2010:995

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.