SFS 2010:1003 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Fastighetsbildningslag (1970:988) / SFS 2010:1003 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
101003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1970:988)</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 3 kap. 2 �, 5 kap. 5, 8 a och 10 a ��, 7 kap. 1, 4 och 6 ��, 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">4 �, 16 kap. 14 � samt 17 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 4 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom omr�de med detaljplan eller omr�desbest�mmelser f�r fastig-</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">hetsbildning inte ske i strid mot planen eller best�mmelserna. Om syftet med<br/>planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock mindre avvikelser<br/>g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, ska fastighets-<br/>bildning ske s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas. Om det p�<br/>grund av ett s�rskilt medgivande f�r uppf�ras en byggnad eller vidtas en an-<br/>nan d�rmed j�mf�rlig �tg�rd i strid mot en s�dan best�mmelse, utg�r det<br/>som nu har sagts inte hinder mot fastighetsbildning som beh�vs f�r att med-<br/>givandet ska kunna utnyttjas.</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n andra stycket f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">meningen. Fr�gan om undantag pr�vas p� lantm�terimyndighetens beg�ran<br/>av</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. l�nsstyrelsen, om undantaget avser fastighetsbildningens f�renlighet</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">med best�mmelser om strandskydd och motsvarar ett s�dant fall som avses i<br/>7 kap. 18 a � milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. kommunen, om undantaget avser fastighetsbildningens f�renlighet med</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">best�mmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. l�nsstyrelsen eller, efter l�nsstyrelsens f�rordnande, kommunen i �vri-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ga fall.</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Att regeringens till�telse beh�vs i vissa fall f�ljer av 7 kap. 29 � milj�-</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">balken. </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2009/10:170, 2009/10:215, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Lagen omtryckt 1992:1212.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2009:533.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2010:1003</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1003</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">En kommuns beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">hos l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">L�nsstyrelsens beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">hos regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelsen i 4 � f�rsta stycket ska inte till�mpas om det i en</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">detaljplan har meddelats best�mmelser om fastighetsindelning eller servitut<br/>och fastighetsbildningsbeslut meddelas under detaljplanens genomf�rande-<br/>tid.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:378px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Fastighetsreglering som beg�rts av sak�gare f�r genomf�ras endast</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">om den �r n�dv�ndig f�r att en fastighet som tillh�r s�kanden ska f�rb�ttras.<br/>Kravet p� att fastigheten ska f�rb�ttras g�ller inte om regleringen har beg�rts<br/>av en samf�llighetsf�rening och ber�r en samf�llighet som inte l�ngre �r av<br/>gemensam betydelse f�r del�garfastigheterna. Kravet g�ller inte heller om<br/>fastighetsregleringen beh�vs f�r att f� fastigheten att st�mma b�ttre �verens<br/>med g�llande detaljplan eller j�rnv�gsplan.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Har regleringen p�kallats av annan �n sak�gare eller inneb�r ans�kan av</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">sak�gare att regleringen, f�r att inte m�ta hinder enligt 4 � andra stycket, ska<br/>g�ras mer omfattande �n som kr�vs f�r att s�kandens fastighet ska f�r-<br/>b�ttras, f�r regleringen inte �ga rum, om de sak�gare som har ett v�sentligt<br/>intresse i saken mera allm�nt mots�tter sig regleringen och har beaktans-<br/>v�rda sk�l f�r det. Vid pr�vningen av s�dan fr�ga ska fr�mst deras mening<br/>beaktas som har st�rst nytta av regleringen.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Andra stycket g�ller inte, om behovet av fastighetsreglering �r syn-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">nerligen angel�get.</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft20">Mark som skulle ha kunnat inl�sas enligt 6 kap. 13 � f�rsta stycket 1</p> <p style="position:absolute;top:698px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">plan- och bygglagen (2010:900) f�r �verf�ras genom fastighetsreglering<br/>utan hinder av best�mmelserna i 7 och 8 ��. Detsamma g�ller i fr�ga om<br/>upph�vande av servitut som besv�rar s�dan mark. Best�mmelserna i 7 och<br/>8 �� utg�r inte heller n�got hinder mot att servitut bildas f�r en s�dan allm�n<br/>trafikanl�ggning som avses i 14 kap. 18 � plan- och bygglagen.</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:803px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid v�rdering av egendom enligt 10 � g�ller andra och tredje styc-</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kena.</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid v�rdering av egendom som kan tas i anspr�k enligt 14 kap. 14, 15, 16,</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">17 eller 18 � plan- och bygglagen (2010:900) och vid v�rdering i andra fall<br/>d�r det �r uppenbart att egendomen i st�llet skulle ha kunnat tas i anspr�k ge-<br/>nom expropriation eller n�got annat liknande tv�ngsf�rv�rv, till�mpas 4 kap.<br/>expropriationslagen (1972:719).</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid v�rdering av egendom som inte kunnat tas i anspr�k p� s�tt som s�gs i</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">andra stycket till�mpas 4 kap. expropriationslagen med undantag f�r 1 � an-<br/>dra stycket och, s�vitt g�ller v�rdestegring, 2 �. Det ska �ven tas sk�lig h�n-</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 1995:1650.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2010:816.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1003</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">syn till det s�rskilda v�rde som egendomen har f�r den tilltr�dande fas-<br/>tigheten.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Servitut som bildas genom fastighetsreglering ska vara av v�sentlig</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">betydelse f�r fastighets �ndam�lsenliga anv�ndning. Vid detta bed�mande<br/>ska h�nsyn inte tas till r�ttighet som �r grundad p� frivillig uppl�telse.</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Utan st�d av �verenskommelse mellan �garen av den h�rskande fastig-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">heten och �garen av den tj�nande fastigheten f�r servitutet inte innefatta<br/>skyldighet f�r den senare att underh�lla v�g, byggnad eller annan anl�ggning<br/>som avses med servitutet. Servitut f�r inte bildas f�r viss tid eller g�ras bero-<br/>ende av villkor. Dock f�r best�mmas att servitut ska g�lla endast s� l�nge �n-<br/>dam�let inte tillgodosetts p� annat s�tt som s�rskilt anges.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r bildande av servitut som det har meddelats best�mmelser om i en de-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">taljplan g�ller inte f�rsta stycket och 5 kap. 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r att servitut ska f� �ndras kr�vs att det hindrar ett �ndam�lsenligt ut-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">nyttjande av den tj�nande fastigheten eller dess anv�ndning i enlighet med<br/>detaljplan eller omr�desbest�mmelser och att denna ol�genhet kan undan-<br/>r�jas genom �ndringen.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Har �ndrade f�rh�llanden intr�tt efter servitutets tillkomst, f�r servitutet</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">�ndras, om det skulle inneb�ra v�sentlig f�rdel f�r den tj�nande eller den<br/>h�rskande fastigheten utan att f�r den andra medf�ra ol�genhet av betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r �ndring eller upph�vande av servitut vid s�dan fastighetsreglering</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">som avser �ndring i fastighetsindelningen g�ller inte de i 4 och 5 �� f�re-<br/>skrivna s�rskilda villkoren, om �tg�rden �r av betydelse f�r regleringen.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r �ndring eller upph�vande av servitut som det har meddelats best�m-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">melser om i en detaljplan g�ller inte 4 och 5 �� samt 5 kap. 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillh�r omr�den som enligt en detaljplan ska bilda en fastighet olika</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">�gare, f�r �gare av s�dant omr�de p� beg�ran l�sa �terstoden av den blivande<br/>fastigheten utan hinder av de inskr�nkningar betr�ffande inl�sen som fram-<br/>g�r av 5 kap. 7 � och av 13 �� i detta kapitel. Yrkas inl�sen av flera, �ger<br/>den f�retr�de vars omr�de vid uppskattning �s�tts st�rsta v�rdet. �s�tts om-<br/>r�dena lika v�rde, �ger den f�retr�de som f�rst yrkat inl�sen. Om �ndringar i<br/>fastighetsindelningen samtidigt genomf�rs med till�mpning av 5 kap., ska<br/>dessa beaktas vid uppskattningen.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Mark- och milj�domstolen f�r, efter vad som �r sk�ligt med h�nsyn</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">till omst�ndigheterna, besluta att sak�gare som f�rlorar m�let ska ers�tta an-<br/>nan sak�gare dennes r�tteg�ngskostnad. I �vrigt ska 18 kap. r�tteg�ngs-<br/>balken till�mpas i fr�ga om r�tteg�ngskostnaderna.</p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">I m�l om inl�seners�ttning ska dock sak�gare som avst�r mark eller s�r-</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">skild r�ttighet f� gottg�relse f�r sin kostnad oberoende av utg�ngen i m�let.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:1003</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">Detsamma ska g�lla i m�l om ers�ttning f�r mark�verf�ring eller reglering<br/>av r�ttighet som avses i 5 kap. 10 a � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">F�rsta och andra styckena g�ller inte, om annat f�ljer av 18 kap. 6 eller</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">8 � r�tteg�ngsbalken. Ogillas i m�l enligt andra stycket talan som har full-<br/>f�ljts av den som avst�r eller uppl�ter mark eller r�ttighet, till�mpas 15 kap.<br/>8 � plan- och bygglagen (2010:900).</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Vinner en sak�gare ett m�l mot f�retr�dare f�r allm�nt intresse, kan dom-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">stolen tillerk�nna sak�garen ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad, om det finns<br/>synnerliga sk�l. S�dan ers�ttning ska betalas av staten eller, om endast kom-<br/>munen f�retr�der det allm�nna intresset, av kommunen.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Ska i annat fall �n som avses i 13 � kostnad f�r bevisning eller s�rskild �t-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">g�rd enligt r�ttens beslut betalas av allm�nna medel, kan domstolen n�r det<br/>�r sk�ligt besluta att kostnaden ska stanna p� staten.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft42">6</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40">I fr�ga om r�tteg�ngen i Mark- och milj��verdomstolen till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">16 kap. 913 ��, 14 � f�rsta, fj�rde och femte styckena samt 14 a16 ��.<br/>Dock ska 16 kap. 15 � inte till�mpas n�r Mark- och milj��verdomstolen<br/>�terf�rvisar m�l till mark- och milj�domstolen.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">I m�l som avses i 16 kap. 14 � andra stycket ska den som har att betala er-</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">s�ttning f�r mark eller r�ttighet, om inte n�got annat f�ljer av 18 kap. 6 eller<br/>8 � r�tteg�ngsbalken, alltid sj�lv b�ra sina kostnader samt kostnad som han<br/>eller hon orsakar motparten genom att sj�lv �verklaga. Ogillas i ett s�dant<br/>m�l talan som har fullf�ljts av den som avst�r eller uppl�ter mark eller r�ttig-<br/>het, till�mpas dock 15 kap. 8 � plan- och bygglagen (2010:900). I �vrigt ska<br/>best�mmelserna i 18 kap. r�tteg�ngsbalken till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Bevis genom syn p� st�llet f�r tas upp i Mark- och milj��verdomstolen</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">endast om det finns synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft47">1. Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.<br/>2. F�r m�l d�r huvudf�rhandling har inletts i fastighetsdomstol f�re ikraft-</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft47">tr�dandet ska 16 kap. 14 � och 17 kap. 3 � g�lla enligt sin �ldre lydelse. Det-<br/>samma g�ller f�r m�l i hovr�tt och f�r m�l i H�gsta domstolen som har �ver-<br/>klagats dit fr�n hovr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft47">Henrik Matz<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft45">6 Senaste lydelse 2004:393.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utf�rdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2

dels att 3 kap. 2 �, 5 kap. 5, 8 a och 10 a ��, 7 kap. 1, 4 och 6 ��, 8 kap.

4 �, 16 kap. 14 � samt 17 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 4 a �, av f�ljande

lydelse.

3 kap.

2 �

3

Inom omr�de med detaljplan eller omr�desbest�mmelser f�r fastig-

hetsbildning inte ske i strid mot planen eller best�mmelserna. Om syftet med
planen eller best�mmelserna inte motverkas, f�r dock mindre avvikelser
g�ras.

G�ller naturv�rdsf�reskrifter eller andra s�rskilda best�mmelser f�r marks

bebyggande eller anv�ndning �n som avses i f�rsta stycket, ska fastighets-
bildning ske s�, att syftet med best�mmelserna inte motverkas. Om det p�
grund av ett s�rskilt medgivande f�r uppf�ras en byggnad eller vidtas en an-
nan d�rmed j�mf�rlig �tg�rd i strid mot en s�dan best�mmelse, utg�r det
som nu har sagts inte hinder mot fastighetsbildning som beh�vs f�r att med-
givandet ska kunna utnyttjas.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r undantag medges fr�n andra stycket f�rsta

meningen. Fr�gan om undantag pr�vas p� lantm�terimyndighetens beg�ran
av

1. l�nsstyrelsen, om undantaget avser fastighetsbildningens f�renlighet

med best�mmelser om strandskydd och motsvarar ett s�dant fall som avses i
7 kap. 18 a � milj�balken,

2. kommunen, om undantaget avser fastighetsbildningens f�renlighet med

best�mmelser om strandskydd i ett fall som inte omfattas av 1, eller

3. l�nsstyrelsen eller, efter l�nsstyrelsens f�rordnande, kommunen i �vri-

ga fall.

Att regeringens till�telse beh�vs i vissa fall f�ljer av 7 kap. 29 � milj�-

balken.

1 Prop. 2009/10:170, 2009/10:215, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

3 Senaste lydelse 2009:533.

SFS 2010:1003

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2010

background image

2

SFS 2010:1003

En kommuns beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas

hos l�nsstyrelsen.

L�nsstyrelsens beslut i en fr�ga som avses i tredje stycket f�r �verklagas

hos regeringen.

5 kap.

4 a �

Best�mmelsen i 4 � f�rsta stycket ska inte till�mpas om det i en

detaljplan har meddelats best�mmelser om fastighetsindelning eller servitut
och fastighetsbildningsbeslut meddelas under detaljplanens genomf�rande-
tid.

5 �

4

Fastighetsreglering som beg�rts av sak�gare f�r genomf�ras endast

om den �r n�dv�ndig f�r att en fastighet som tillh�r s�kanden ska f�rb�ttras.
Kravet p� att fastigheten ska f�rb�ttras g�ller inte om regleringen har beg�rts
av en samf�llighetsf�rening och ber�r en samf�llighet som inte l�ngre �r av
gemensam betydelse f�r del�garfastigheterna. Kravet g�ller inte heller om
fastighetsregleringen beh�vs f�r att f� fastigheten att st�mma b�ttre �verens
med g�llande detaljplan eller j�rnv�gsplan.

Har regleringen p�kallats av annan �n sak�gare eller inneb�r ans�kan av

sak�gare att regleringen, f�r att inte m�ta hinder enligt 4 � andra stycket, ska
g�ras mer omfattande �n som kr�vs f�r att s�kandens fastighet ska f�r-
b�ttras, f�r regleringen inte �ga rum, om de sak�gare som har ett v�sentligt
intresse i saken mera allm�nt mots�tter sig regleringen och har beaktans-
v�rda sk�l f�r det. Vid pr�vningen av s�dan fr�ga ska fr�mst deras mening
beaktas som har st�rst nytta av regleringen.

Andra stycket g�ller inte, om behovet av fastighetsreglering �r syn-

nerligen angel�get.

8 a �

Mark som skulle ha kunnat inl�sas enligt 6 kap. 13 � f�rsta stycket 1

plan- och bygglagen (2010:900) f�r �verf�ras genom fastighetsreglering
utan hinder av best�mmelserna i 7 och 8 ��. Detsamma g�ller i fr�ga om
upph�vande av servitut som besv�rar s�dan mark. Best�mmelserna i 7 och
8 �� utg�r inte heller n�got hinder mot att servitut bildas f�r en s�dan allm�n
trafikanl�ggning som avses i 14 kap. 18 � plan- och bygglagen.

10 a �

5

Vid v�rdering av egendom enligt 10 � g�ller andra och tredje styc-

kena.

Vid v�rdering av egendom som kan tas i anspr�k enligt 14 kap. 14, 15, 16,

17 eller 18 � plan- och bygglagen (2010:900) och vid v�rdering i andra fall
d�r det �r uppenbart att egendomen i st�llet skulle ha kunnat tas i anspr�k ge-
nom expropriation eller n�got annat liknande tv�ngsf�rv�rv, till�mpas 4 kap.
expropriationslagen (1972:719).

Vid v�rdering av egendom som inte kunnat tas i anspr�k p� s�tt som s�gs i

andra stycket till�mpas 4 kap. expropriationslagen med undantag f�r 1 � an-
dra stycket och, s�vitt g�ller v�rdestegring, 2 �. Det ska �ven tas sk�lig h�n-

4 Senaste lydelse 1995:1650.

5 Senaste lydelse 2010:816.

background image

3

SFS 2010:1003

syn till det s�rskilda v�rde som egendomen har f�r den tilltr�dande fas-
tigheten.

7 kap.

1 �

Servitut som bildas genom fastighetsreglering ska vara av v�sentlig

betydelse f�r fastighets �ndam�lsenliga anv�ndning. Vid detta bed�mande
ska h�nsyn inte tas till r�ttighet som �r grundad p� frivillig uppl�telse.

Utan st�d av �verenskommelse mellan �garen av den h�rskande fastig-

heten och �garen av den tj�nande fastigheten f�r servitutet inte innefatta
skyldighet f�r den senare att underh�lla v�g, byggnad eller annan anl�ggning
som avses med servitutet. Servitut f�r inte bildas f�r viss tid eller g�ras bero-
ende av villkor. Dock f�r best�mmas att servitut ska g�lla endast s� l�nge �n-
dam�let inte tillgodosetts p� annat s�tt som s�rskilt anges.

F�r bildande av servitut som det har meddelats best�mmelser om i en de-

taljplan g�ller inte f�rsta stycket och 5 kap. 8 �.

4 �

F�r att servitut ska f� �ndras kr�vs att det hindrar ett �ndam�lsenligt ut-

nyttjande av den tj�nande fastigheten eller dess anv�ndning i enlighet med
detaljplan eller omr�desbest�mmelser och att denna ol�genhet kan undan-
r�jas genom �ndringen.

Har �ndrade f�rh�llanden intr�tt efter servitutets tillkomst, f�r servitutet

�ndras, om det skulle inneb�ra v�sentlig f�rdel f�r den tj�nande eller den
h�rskande fastigheten utan att f�r den andra medf�ra ol�genhet av betydelse.

6 �

F�r �ndring eller upph�vande av servitut vid s�dan fastighetsreglering

som avser �ndring i fastighetsindelningen g�ller inte de i 4 och 5 �� f�re-
skrivna s�rskilda villkoren, om �tg�rden �r av betydelse f�r regleringen.

F�r �ndring eller upph�vande av servitut som det har meddelats best�m-

melser om i en detaljplan g�ller inte 4 och 5 �� samt 5 kap. 8 �.

8 kap.

4 �

Tillh�r omr�den som enligt en detaljplan ska bilda en fastighet olika

�gare, f�r �gare av s�dant omr�de p� beg�ran l�sa �terstoden av den blivande
fastigheten utan hinder av de inskr�nkningar betr�ffande inl�sen som fram-
g�r av 5 kap. 7 � och av 13 �� i detta kapitel. Yrkas inl�sen av flera, �ger
den f�retr�de vars omr�de vid uppskattning �s�tts st�rsta v�rdet. �s�tts om-
r�dena lika v�rde, �ger den f�retr�de som f�rst yrkat inl�sen. Om �ndringar i
fastighetsindelningen samtidigt genomf�rs med till�mpning av 5 kap., ska
dessa beaktas vid uppskattningen.

16 kap.

14 �

Mark- och milj�domstolen f�r, efter vad som �r sk�ligt med h�nsyn

till omst�ndigheterna, besluta att sak�gare som f�rlorar m�let ska ers�tta an-
nan sak�gare dennes r�tteg�ngskostnad. I �vrigt ska 18 kap. r�tteg�ngs-
balken till�mpas i fr�ga om r�tteg�ngskostnaderna.

I m�l om inl�seners�ttning ska dock sak�gare som avst�r mark eller s�r-

skild r�ttighet f� gottg�relse f�r sin kostnad oberoende av utg�ngen i m�let.

background image

4

SFS 2010:1003

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Detsamma ska g�lla i m�l om ers�ttning f�r mark�verf�ring eller reglering
av r�ttighet som avses i 5 kap. 10 a � andra stycket.

F�rsta och andra styckena g�ller inte, om annat f�ljer av 18 kap. 6 eller

8 � r�tteg�ngsbalken. Ogillas i m�l enligt andra stycket talan som har full-
f�ljts av den som avst�r eller uppl�ter mark eller r�ttighet, till�mpas 15 kap.
8 � plan- och bygglagen (2010:900).

Vinner en sak�gare ett m�l mot f�retr�dare f�r allm�nt intresse, kan dom-

stolen tillerk�nna sak�garen ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad, om det finns
synnerliga sk�l. S�dan ers�ttning ska betalas av staten eller, om endast kom-
munen f�retr�der det allm�nna intresset, av kommunen.

Ska i annat fall �n som avses i 13 � kostnad f�r bevisning eller s�rskild �t-

g�rd enligt r�ttens beslut betalas av allm�nna medel, kan domstolen n�r det
�r sk�ligt besluta att kostnaden ska stanna p� staten.

17 kap.

3 �

6

I fr�ga om r�tteg�ngen i Mark- och milj��verdomstolen till�mpas

16 kap. 913 ��, 14 � f�rsta, fj�rde och femte styckena samt 14 a16 ��.
Dock ska 16 kap. 15 � inte till�mpas n�r Mark- och milj��verdomstolen
�terf�rvisar m�l till mark- och milj�domstolen.

I m�l som avses i 16 kap. 14 � andra stycket ska den som har att betala er-

s�ttning f�r mark eller r�ttighet, om inte n�got annat f�ljer av 18 kap. 6 eller
8 � r�tteg�ngsbalken, alltid sj�lv b�ra sina kostnader samt kostnad som han
eller hon orsakar motparten genom att sj�lv �verklaga. Ogillas i ett s�dant
m�l talan som har fullf�ljts av den som avst�r eller uppl�ter mark eller r�ttig-
het, till�mpas dock 15 kap. 8 � plan- och bygglagen (2010:900). I �vrigt ska
best�mmelserna i 18 kap. r�tteg�ngsbalken till�mpas.

Bevis genom syn p� st�llet f�r tas upp i Mark- och milj��verdomstolen

endast om det finns synnerliga sk�l.

1. Denna lag tr�der i kraft den 2 maj 2011.
2. F�r m�l d�r huvudf�rhandling har inletts i fastighetsdomstol f�re ikraft-

tr�dandet ska 16 kap. 14 � och 17 kap. 3 � g�lla enligt sin �ldre lydelse. Det-
samma g�ller f�r m�l i hovr�tt och f�r m�l i H�gsta domstolen som har �ver-
klagats dit fr�n hovr�tt.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2004:393.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.