SFS 2010:1211 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

101211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 6 § fastighetsbildningslagen

(1970:988)

2 ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 §

Överförs mark från en samfällighet eller upplåts eller ändras servitut i

samfälld mark, utgår ersättning endast till delägare som har framställt
yrkande om det under förrättningen. Ersättning till en delägare ska dock
fastställas utan yrkande när den kan antas överstiga tre procent av det pris-
basbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde året
innan förrättningen påbörjades. Ersättning ska alltid fastställas utan yrkande
när samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening eller när i annat fall
ersättning enligt 5 kap. 17 § andra stycket ska utbetalas till någon som före-
träder delägarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Lagen omtryckt 1992:1212.

SFS 2010:1211

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.