SFS 1984:696

840696.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:696

Utkom från trycket

den 17juli 19 84

Lag

om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304);

utfärdad den 20 juni 1984.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs att 2, 5 och 22-25 §§ hyresförhand­

lingslagen (1978; 304) skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Med förhandlingsklausul avs es i denna lag bestämme lse i hyresavtal

varigenom hyresgäst, sedan förhandlingsordning kommit till stånd enligt

denna lag, förbinder sig att gentemot honom får tillämpas bestämmelse om

hyra eller annat hyresvillkor, varom överenskommelse träffas på grundval

av förhandlingsordningen (förhandlingsöverenskommelse).

1580

Prop. 1983/84; 137, BoU 29. rskr 37 8.

¬

background image

J

öm införande eller bibehållande av förhandlingsklausul i hyresav-

SFS 1984:696

tal kan hänskjutas till pröv ning av hyresnämnd enligt 12 kap. 51 § första

fstycket andra meningen eller 54 § jordabalken. I stället för 55 § tredje

stycket nämnda kap. gäller att förhandlingsklausul skall föras in eller

bibehållas i hyresav talet, om det inte med hänsyn till hyresgästens person­

liga boen deförhållanden, inställningen hos övriga hyresgäster som berörs
äv förhandlingsordningen och andra omständigheter är skäligt att förhand­
lingsklausulen inte skall gälla.

5 § Förhandlingsordning medför skyldighet för hyresvärden att påkalla
förhandling med hyres gästorganisationen i fråga om

1. höjning av hyran för en lägenhet,
2. ändring av grunderna för beräkning av sådan särskild ersättning som

avses i 12 kap. 19 § jordabalken, eller

3. ändring av villkor som avser hyresgästernas rätt att använda utrym­

men som är avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna.

Förhandlingsordning medför vidare, om p arterna ej enas om annat, rätt

för båda parter att påkalla förhandling i fråga om

1. hyresvillkoren,
2. lägenheternas och husets skick,
3. gemensamma anordningar i hu set,
4. övriga boendeförhållanden i den mån de rör hyresgästerna gemen­

samt.

Om parterna ä r ense därom kan förhandlingsordning också medföra rätt

för hyresgästorganisationen att påkalla förhandling om fråga som rör

tillämpning av av enskilt hyresavtal under förutsättning att hyresgästen

genom skriftlig fullmakt har bemyndigat hyresgästorganisationen att före­

träda honom i saken .

Förhandlingsordning medför inte någon inskränkning i hyresgä stens rätt

att begära prövning av hyresvillkoren enligt 12 kap. 54 § jordabalken . Vid
sådan prövning gäller bestämm elserna i 12 kap. 53-55 a §§ samma balk.

22 § Har förhandlingsöverenskommelse träffats om hyran eller annat

hyresvillkor för hyresgäst, har hyresgästen rätt att hos hyresnämnden

ansöka om ändring av överenskommelsen i den del den avser honom. För
att kunna upptas till behandling skall ansökan ha kommit in till hyresnämn­

den inom tre månader från den dag då hyresgästen fick underrättelse om
det nya villkoret eller, i fråga om hyra, tre månader från den dag då
villkoret började tillämpas mot honom.

Vid prövning av hyresvillkor enligt första stycket skall 12 kap. 55 §

jordabalken tillämpas med den avvikelse som kan följa av 21 §. Skälighe­

ten av belopp som avses i 20 § får prövas även utan samband med prövning
av hyran i övrigt.

Beslut varigenom hyresvillkor ändras träder i stället för förhandlings­

överenskommelsen i den delen. Avser beslutet hyra, skall hyresvärden
samtidigt åläggas att till hyresgästen betala tillbaka vad han till f öljd därav

har uppburit för mycket jämte ränta. Räntan skall beräknas enligt 5 §
räntelagen (1975:635) för tiden från dagen för beloppets mottagande till

dess att beslutet har vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden
därefter.

1581

¬

background image

SFS 1984:696

Bestämmelserna i denna paragraf gäller ej i fråga om överenskommelse

som har ingåtts efter förhandling enligt 5 § tredje stycket.

23 § Omfattas lägenhet av förhandlingsordning, är avtal som hyresvär­

den träffar med hyr esgästen i fråga som avses i 5 § första stycket ogiltigt,
om förhandling enligt förhandlingsordningen ej har ägt rum. Sådant avtal
är även ogiltigt, om det avser hyreshöjning utöver vad som medges i

träffad förhandlingsöverenskommelse eller ändring av grunderna för be­
räkning av sådan särskild ersättning som avses i 12 kap. 19 § jordaba lken

eller av villkor som avser hyresgästernas rätt använda utrymmen som är
avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna och avtalet strider mot
en förhandlingsöverenskommelse. Hyresvärden är skyldig att betala tillba­

ka vad han h ar uppburit för mycket jämte ränta därpå enligt 6 § räntelagen
(1975:635) från dagen för beloppets mottagande.

Första stycket gäller ej, om mot förh andling har mött hinder som ej har

berott av hyresvärden eller av fastighetsägarorganisation som är part enligt

förhandlingsordningen.

24 § Har förhandling enligt förhandlingsordning avslutats utan att över­

enskommelse träffats, har hyresvärden och hyresgäst rätt att hos hyres­

nämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren i den del som förhandlingen
har avsett. Detsamma gäller om mot förhandling har mött hinder, som ej
har berott av den som har påkallat ändring av hyresvillkoren eller av

organisation som enligt förhandlingsordningen är part på hans sida.

Beslut om ändring av hyresvillkoren får inte avse tiden före det månads­

skifte som inträffar närmast efter tre månader från dagen för ansökningen.

Om det finns skäl till det, får hyresnämnden dock förordna att beslut om

villkorsändring skall gälla från en tidigare tidpunkt.

I ansökningen skall anges den tidpunkt från vilken ändring av hyresvill­

koren yrkas. Begärs tillämpning av bestämmelsen i and ra stycket andra

meningen, skall skälen härför anges.

25 § Vid prövning av tvist som avses i 24 § gäller föjande.

Hyran och a ndra hyresvillkor skall fastställas enligt 12 kap. 55 § jord a­

balken.

Om särskilda skäl föreligger, får hyresnämnden pröva även hyresvillkor

som har samband med det villkor som förhandlingen har av sett.

Bestämmelserna i 12 kap. 50 § andra meningen och 55 a § tredje-sjunde

styckena jordabalken skall tillämpas.

Beslut varigenom hyresvillkoren ändras anses som avtal om villkoren

för fortsatt förhyrning.

Denna lag träde r i kraft den I januari 1985.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

1582

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.