SFS 1986:1178

861178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1178 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 hy resförhandltngslagen (1978:304);

den 19 december 1986

utfärdad den 11 december 1986 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 31 § hyresförhandlingslagen

(1978:304) skall ha följande lydelse.

31 § Hyresnämndens beslut enligt denna lag far överklagas hos bostads­
domstolen genom besvär inom tre veckor från den dag beslutet medde­
lades.

Besvärshandlingen skall ges in till hyresnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har

meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

2140

' Prop. 1986/87:39, KU 11, rskr. 59.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.