SFS 1991:624

910624.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:624 Lag

Utkom från tricket

OHi änd ring I hyrc sforhandHngslagen (1978:304);

den 17 ju ni 1991

Utfärdad den 3 0 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 33 § hyresforhandlingslagen

(1978; 304) skall ha följande lydelse.

33 § Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge undantag

från tillämpningen av lagen i fråga om hus som ägs av en förening eller

aktiebolag som avses i punkt 7 övergångsbestämmelserna till b ostadsrätts­

lagen (1991:614).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringe ns vägnar

ULF LÖNNQVIST

Håkan Julius

(Bostadsdepartementet)

Prop. 1990/91:92, BoUI3, rskr. 247.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.