SFS 1994:816 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

SFS 1994_816 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978_304)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:816

Utkom från trycket

den 22 juni 1994

Lag
om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hyresförhandlingslagen

(1978:304)

dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 2, 3, 5, 6, 10, 20, 21, 25 och 26 §§ skall ha följande lydelse.

2 §2 Med förhandlingsklausul avses i denna lag bestämmelse i hyresavtal
varigenom hyresgäst, sedan förhandlingsordning kommit till stånd enligt
denna lag, förbinder sig att gentemot honom får tillämpas bestämmelse
om hyra eller annat hyresvillkor, varom överenskommelse träffas på

grundval av förhandlingsordningen (förhandlingsöverenskommelse).

Tvist om införande eller slopande av förhandlingsklausul i hyresavtal

kan hänskjutas till prövning av hyresnämnd enligt 12 kap. 51 § första
stycket andra meningen eller 54 § jordabalken. Om hyresgästen har gett sin
uppfattning till känna, skall hyresnämnden avgöra tvisten i enlighet med
denna, såvida inte synnerliga skäl talar emot det. Om hyresgästen inte har

gett sin uppfattning till känna, skall hyresnämnden avgöra tvisten i enlig-

het med hyresvärdens uppfattning.

Om det finns särskilda skäl, får hyresnämnden besluta att införandet

eller slopandet av en förhandlingsklausul skall gälla först från och med en
viss dag.

3 § En förhandlingsordning omfattar en bostadslägenhet i ett hus som
anges i förhandlingsordningen, om hyresavtalet för lägenheten innehåller
en förhandlingsklausul som hänvisar till förhandlingsordningen.

5 §3 Förhandlingsordning medför skyldighet för hyresvärden att på eget
initiativ förhandla med hyresgästorganisationen i fråga om

1. höjning av hyran för en lägenhet,

2. ändring av grunderna för beräkning av sådan särskild ersättning som

avses i 12 kap. 19 § jordabalken, eller

3. ändring av villkor som avser hyresgästernas rätt att använda utrym-

men som är avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna.

Förhandlingsordning medför vidare, om parterna inte enas om annat,

skyldighet att, om en av dem begär det, förhandla i fråga om

1. hyresvillkoren,

2. lägenheternas och husets skick,
3. gemensamma anordningar i huset,
4. övriga boendeförhållanden i den mån de rör hyresgästerna gemen-

samt.

Om parterna är ense därom kan förhandlingsordning också medföra rätt

för hyresgästorganisationen att få till stånd förhandling om fråga som rör

1

Prop. 1993/94: 199. bet. 1993/94: BoU21, rskr. 1993/94:373.

2

Senaste lydelse 1984:696.

3

Senaste lydelse 1984:696.

1602

background image

SFS 1994:816

tillämpning av enskilt hyresavtal under förutsättning att hyresgästen ge-
nom skriftlig fullmakt har bemyndigat hyresgästorganisationen att företrä-
da honom i saken.

Förhandlingsordning medför inte någon inskränkning i hyresgästens rätt

att begära prövning av hyresvillkoren enligt 12 kap. 54 § jordabalken. Vid
sådan prövning gäller bestämmelserna i 12 kap. 53 - 55 c §§ samma balk.

6 § Ett avtal om förhandlingsordning skall avse ett eller flera hus. Avta-
let skall upprättas skriftligen och dagtecknas.

10 § Vid prövning av tvist som avses i 9 § skall hyresgästorganisationen

respektive hyresvärden ha rätt till förhandlingsordning, om det med hän-
syn till organisationens kvalifikationer, organisationens stöd bland hyres-

gästerna och omständigheterna i övrigt kan anses skäligt mot hyresvärden

respektive hyresgästorganisationen att den begärda förhandlingsordningen
skall gälla.

20 § Genom en förhandlingsöverenskommelse får bestämmas att i hy-
ran för samtliga lägenheter som omfattas av förhandlingsordningen skall
ingå ett visst belopp som utgör ersättning till hyresgästorganisationen för
dess förhandlingsarbete. Av förhandlingsöverenskommelsen skall det
framgå hur stor del av hyran som utgör ersättning av detta slag. Beloppet

får inte överstiga vad som kan anses skäligt med hänsyn till hyran i övrigt,
förhandlingskostnadernas storlek och övriga omständigheter.

21 § I en förhandlingsöverenskommelse om hyra skall samma hyra be-
stämmas för sådana lägenheter som är lika stora och som omfattas av
samma förhandlingsordning, om det inte med hänsyn till vad som är känt
om lägenheternas beskaffenhet och övriga omständigheter kan anses vara
skillnad mellan dem i fråga om bruksvärdet.

25 §4 Vid prövning av tvist som avses i 24 § gäller följande.

Hyran och andra hyresvillkor skall fastställas enligt 12 kap. 55 § jorda-

balken.

Om särskilda skäl föreligger, får hyresnämnden pröva även hyresvillkor

som har samband med det villkor som förhandlingen har avsett.

Bestämmelserna i 12 kap. 50 § andra meningen och 55c § fjärde-

åttonde styckena jordabalken skall tillämpas.

Beslut varigenom hyresvillkoren ändras anses som avtal om villkoren

för fortsatt förhyrning.

26 § Iakttar hyresvärd inte sin skyldighet att förhandla enligt 5 § första
stycket eller enligt föreskrift i förhandlingsordning, är han skyldig att
ersätta hyresgästorganisationen skada som har uppstått till följd av hans
försummelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

4

Senaste lydelse 1984:696.

1603

background image

SFS 1994:816

2. Den nya lydelsen av 3 § skall tillämpas även på en förhandlingsord-

ning som har kommit till stånd före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAURÉN

1604

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.