SFS 1997:403 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

SFS 1997_403 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978_304)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:403

Utkom från trycket
den 19 juni 1997

Lag
om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § hyresförhandlingslagen

(1978:304) skall ha följande lydelse.

21 §2 I en förhandlingsöverenskommelse om hyra skall samma hyra be-

stämmas för sådana lägenheter som är lika stora och som omfattas av samma
förhandlingsordning, om det inte med hänsyn till vad som är känt om lägen-
heternas beskaffenhet och övriga omständigheter kan anses vara skillnad
mellan dem i fråga om bruksvärdet.

Bestämmelsen i första stycket hindrar inte att det i en förhandlingsöver-

enskommelse bestäms att hyresgäster som deltar i ett för samtliga berörda
hyresgäster öppet system för självförvaltning skall ha rätt till avdrag på den
ordinarie hyran. Avdraget får dock inte vara större än vad som föranleds av
självförvaltningens omfattning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:119, bet. 1996/97:SkU24 , rskr. 1996/97:277.

2

Senaste lydelse 1994:816.

685

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.