SFS 1997:64 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

SFS 1997_64 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978_304)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:64
Utkom från trycket
den 4 mars 1997

Lag
om ändring i hyresförhandlingslagen

(1978:304);

utfärdad den 13 februari 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hyresförhandlingslagen

(1978:304)

dels att 3, 5 och 10 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 a och 4 §§, av föl-

jande lydelse.

3 §2 En förhandlingsordning omfattar samtliga bostadslägenheter i ett eller
flera hus, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket.

En förhandlingsordning gäller inte för en lägenhet, om hyresvärden och

hyresgästen skriftligen har kommit överens om att hyresavtalet inte skall
innehålla en förhandlingsklausul. En sådan överenskommelse kan träffas ti-
digast sedan hyresförhållandet har varat tre månader i följd. Överenskom-
melsen skall undertecknas av hyresvärden och hyresgästen. En överenskom-
melse som inte uppfyller dessa föreskrifter är ogiltig.

En förhandlingsordning gäller inte heller för en lägenhet, om hyresavtalet

enligt beslut av hyresnämnden inte skall innehålla en förhandlingsklausul.
Ett sådant beslut får börja gälla tidigast när hyresförhållandet har varat tre
månader i följd.

3 a § Om det finns särskilda skäl, får hyresnämnden i en tvist som avses i
2 § andra stycket förordna att en förhandlingsordning inte vidare skall gälla
för huset eller husen som det är fråga om.

4 § Om en hyresvärd är part i ett avtal om en förhandlingsordning för ett
visst eller vissa hus med en viss organisation av hyresgäster som motpart, får
hyresvärden ingå avtal om en förhandlingsordning som avser huset eller hu-

sen med en annan organisation av hyresgäster först sedan den förra förhand-
lingsordningen har upphört att gälla där.

5 §3 Förhandlingsordning medför skyldighet för hyresvärden att på eget
initiativ förhandla med hyresgästorganisationen i fråga om

1. höjning av hyran för en lägenhet,

2. bestämmande av hyran för en ny hyresgäst, om den begärda hyran över-

stiger den tidigare hyresgästens hyra,

3. ändring av grunderna för beräkning av sådan särskild ersättning som

avses i 12 kap. 19 § jordabalken, eller

4. ändring av villkor som avser hyresgästernas rätt att använda utrymmen

som är avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna.

1

Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143.

2

Senaste lydelse 1994:816.

3

Senaste lydelse 1994:816.

84

background image

SFS 1997:64

Förhandlingsordning medför vidare, om parterna inte enas om annat, skyl-

dighet att, om en av dem begär det, förhandla i fråga om

1. hyresvillkoren,

2. lägenheternas och husets skick,
3. gemensamma anordningar i huset,
4. övriga boendeförhållanden i den mån de rör hyresgästerna gemensamt.
Om parterna är ense därom kan förhandlingsordning också medföra rätt

för hyresgästorganisationen att få till stånd förhandling om fråga som rör till-
lämpning av enskilt hyresavtal under förutsättning att hyresgästen genom
skriftlig fullmakt har bemyndigat hyresgästorganisationen att företräda ho-
nom i saken.

Förhandlingsordning medför inte någon inskränkning i hyresgästens rätt

att begära prövning av hyresvillkoren enligt 12 kap. 54 § jordabalken. Vid
sådan prövning gäller bestämmelserna i 12 kap. 53, 54 och 55-55 c §§
samma balk.

10 §4 Vid prövning av tvist som avses i 9 § skall hyresgästorganisationen

respektive hyresvärden ha rätt till förhandlingsordning, om det med hänsyn
till organisationens kvalifikationer, det antal lägenheter som förhandlings-
ordningen kan förväntas komma att omfatta och omständigheterna i övrigt
kan anses skäligt mot hyresvärden respektive hyresgästorganisationen att
den begärda förhandlingsordningen skall gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

2. Om hyresvärden och hyresgästen före ikraftträdandet har träffat en

skriftlig överenskommelse om att hyresavtalet inte skall innehålla en för-

handlingsklausul, är överenskommelsen giltig även efter ikraftträdandet.
Detsamma gäller beslut av hyresnämnden som har meddelats före ikraftträ-
dandet och som innebär att hyresavtalet inte skall innehålla någon förhand-
lingsklausul.

3. Om det före ikraftträdandet har slutits avtal om två eller flera förhand-

lingsordningar för ett visst eller vissa hus, gäller från ikraftträdandet den för-
handlingsordning som omfattar flest lägenheter. Om förhandlingsordning-
arna omfattar samma antal lägenheter, gäller den senast tillkomna förhand-
lingsordningen.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

4

Senaste lydelse 1994:816.

85

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.