SFS 2019:524 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

SFS2019-524.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § hyresförhandlingslagen
(1978:304) ska ha följande lydelse.

21 §2 I en förhandlingsöverenskommelse om hyra ska samma hyra be-
stämmas för sådana lägenheter som är lika stora och som omfattas av samma
förhandlingsordning, om det inte med hänsyn till vad som är känt om lägen-
heternas beskaffenhet och övriga omständigheter kan anses vara skillnad
mellan dem i fråga om bruksvärdet. Detta gäller dock inte om hyran bestäms
enligt 12 kap. 55 c § jordabalken.

Första stycket hindrar inte att det i en förhandlingsöverenskommelse, på

de grunder som anges i 12 kap. 55 § sjätte stycket jordabalken, bestäms att
hyra ska betalas med lägre belopp under skälig tid eller att hyresgäster som
deltar i ett system för självförvaltning som är öppet för samtliga berörda
hyresgäster ska ha rätt till avdrag på den ordinarie hyran. Detta avdrag får
dock inte vara större än vad som motiveras av självförvaltningens omfatt-
ning.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:107, bet. 2018/19:CU17, rskr. 2018/19:264.

2 Senaste lydelse 2010:810.

SFS

2019:524

Publicerad
den

2 juli 2019

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.