SFS 2019:535 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Hyresförhandlingslag (1978:304) / SFS 2019:535 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
SFS2019-535.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:XYGUOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:SOTLWO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:DQIBAS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i hyresf�rhandlingslagen (1978:304) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 27 juni 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5, 21 och 25 �� hyresf�rhand-<br/>lingslagen (1978:304) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 �</b>2 En f�rhandlingsordning medf�r skyldighet f�r hyresv�rden att p� eget <br/>initiativ f�rhandla med hyresg�storganisationen i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. h�jning av hyran f�r en l�genhet, om inte h�jningen avser ett tillval och</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">h�gst motsvarar ett pris som f�rhandlingsordningens parter har rekommen-<br/>derat, </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. best�mmande av hyran f�r en ny hyresg�st, om den beg�rda hyran �ver-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">stiger den tidigare hyresg�stens hyra och h�jningen inte avser ett tillval och <br/>h�gst motsvarar ett pris som f�rhandlingsordningens parter har rekommen-<br/>derat, </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. �ndring av grunderna f�r ber�kning av s�dan s�rskild ers�ttning som</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avses i 12 kap. 19 � jordabalken, eller </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. �ndring av villkor som avser hyresg�sternas r�tt att anv�nda utrymmen</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som �r avsedda att anv�ndas gemensamt av hyresg�sterna. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En f�rhandlingsordning medf�r vidare, om parterna inte enas om annat, </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skyldighet att, om en av dem beg�r det, f�rhandla i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. hyresvillkoren,<br/>2. l�genheternas och husets skick,<br/>3. gemensamma anordningar i huset,<br/>4. �vriga boendef�rh�llanden i den utstr�ckning de r�r hyresg�sterna</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gemensamt. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om parterna �r ense om det kan en f�rhandlingsordning ocks� medf�ra </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">r�tt f�r hyresg�storganisationen att f� till st�nd f�rhandling om fr�ga som <br/>r�r till�mpning av enskilt hyresavtal under f�ruts�ttning att hyresg�sten <br/>genom skriftlig fullmakt har bemyndigat hyresg�storganisationen att f�re-<br/>tr�da hyresg�sten i saken. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En f�rhandlingsordning medf�r inte n�gon inskr�nkning i hyresg�stens </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">r�tt att beg�ra pr�vning av hyresvillkoren enligt 12 kap. 54 � jordabalken. <br/>Vid s�dan pr�vning g�ller best�mmelserna i 12 kap. 53, 54 och 5555 e �� <br/>samma balk. </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>21 �</b>3 I en f�rhandlings�verenskommelse om hyra ska samma hyra be-<br/>st�mmas f�r s�dana l�genheter som �r lika stora och som omfattas av samma <br/>f�rhandlingsordning, om det inte med h�nsyn till vad som �r k�nt om l�gen-<br/>heternas beskaffenhet och �vriga omst�ndigheter kan anses vara skillnad </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:409. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2019:524. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:535</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">2 juli 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:535</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">mellan dem i fr�ga om bruksv�rdet. Detta g�ller dock inte om hyran best�ms <br/>enligt 12 kap. 55 c � jordabalken och inte heller i den del hyran best�ms <br/>enligt 12 kap. 55 d � samma balk. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket hindrar inte att det i en f�rhandlings�verenskommelse, p� </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">de grunder som anges i 12 kap. 55 � sj�tte stycket jordabalken, best�ms att <br/>hyra ska betalas med l�gre belopp under sk�lig tid eller att hyresg�ster som <br/>deltar i ett system f�r sj�lvf�rvaltning som �r �ppet f�r samtliga ber�rda <br/>hyresg�ster ska ha r�tt till avdrag p� den ordinarie hyran. Detta avdrag f�r <br/>dock inte vara st�rre �n vad som motiveras av sj�lvf�rvaltningens omfatt-<br/>ning. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>25 �</b>4 Vid pr�vning av tvist som avses i 24 � g�ller f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Hyran och andra hyresvillkor ska fastst�llas enligt 12 kap. 55 � jordabal-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ken. </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r hyresn�mnden pr�va �ven hyresvillkor </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som har samband med det villkor som f�rhandlingen har avsett. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna i 12 kap. 50 � tredje stycket och 55 e � fj�rde�ttonde </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">styckena jordabalken ska till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om att hyresvillkoren �ndras anses som avtal om villkoren f�r </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">fortsatt f�rhyrning. </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 2 oktober 2019. </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Torbj�rn Malm <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2006:409. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i hyresf�rhandlingslagen (1978:304)

Utf�rdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5, 21 och 25 �� hyresf�rhand-
lingslagen (1978:304) ska ha f�ljande lydelse.

5 �2 En f�rhandlingsordning medf�r skyldighet f�r hyresv�rden att p� eget
initiativ f�rhandla med hyresg�storganisationen i fr�ga om

1. h�jning av hyran f�r en l�genhet, om inte h�jningen avser ett tillval och

h�gst motsvarar ett pris som f�rhandlingsordningens parter har rekommen-
derat,

2. best�mmande av hyran f�r en ny hyresg�st, om den beg�rda hyran �ver-

stiger den tidigare hyresg�stens hyra och h�jningen inte avser ett tillval och
h�gst motsvarar ett pris som f�rhandlingsordningens parter har rekommen-
derat,

3. �ndring av grunderna f�r ber�kning av s�dan s�rskild ers�ttning som

avses i 12 kap. 19 � jordabalken, eller

4. �ndring av villkor som avser hyresg�sternas r�tt att anv�nda utrymmen

som �r avsedda att anv�ndas gemensamt av hyresg�sterna.

En f�rhandlingsordning medf�r vidare, om parterna inte enas om annat,

skyldighet att, om en av dem beg�r det, f�rhandla i fr�ga om

1. hyresvillkoren,
2. l�genheternas och husets skick,
3. gemensamma anordningar i huset,
4. �vriga boendef�rh�llanden i den utstr�ckning de r�r hyresg�sterna

gemensamt.

Om parterna �r ense om det kan en f�rhandlingsordning ocks� medf�ra

r�tt f�r hyresg�storganisationen att f� till st�nd f�rhandling om fr�ga som
r�r till�mpning av enskilt hyresavtal under f�ruts�ttning att hyresg�sten
genom skriftlig fullmakt har bemyndigat hyresg�storganisationen att f�re-
tr�da hyresg�sten i saken.

En f�rhandlingsordning medf�r inte n�gon inskr�nkning i hyresg�stens

r�tt att beg�ra pr�vning av hyresvillkoren enligt 12 kap. 54 � jordabalken.
Vid s�dan pr�vning g�ller best�mmelserna i 12 kap. 53, 54 och 5555 e ��
samma balk.

21 �3 I en f�rhandlings�verenskommelse om hyra ska samma hyra be-
st�mmas f�r s�dana l�genheter som �r lika stora och som omfattas av samma
f�rhandlingsordning, om det inte med h�nsyn till vad som �r k�nt om l�gen-
heternas beskaffenhet och �vriga omst�ndigheter kan anses vara skillnad

1 Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266.

2 Senaste lydelse 2006:409.

3 Senaste lydelse 2019:524.

SFS

2019:535

Publicerad
den

2 juli 2019

background image

2

SFS

2019:535

mellan dem i fr�ga om bruksv�rdet. Detta g�ller dock inte om hyran best�ms
enligt 12 kap. 55 c � jordabalken och inte heller i den del hyran best�ms
enligt 12 kap. 55 d � samma balk.

F�rsta stycket hindrar inte att det i en f�rhandlings�verenskommelse, p�

de grunder som anges i 12 kap. 55 � sj�tte stycket jordabalken, best�ms att
hyra ska betalas med l�gre belopp under sk�lig tid eller att hyresg�ster som
deltar i ett system f�r sj�lvf�rvaltning som �r �ppet f�r samtliga ber�rda
hyresg�ster ska ha r�tt till avdrag p� den ordinarie hyran. Detta avdrag f�r
dock inte vara st�rre �n vad som motiveras av sj�lvf�rvaltningens omfatt-
ning.

25 �4 Vid pr�vning av tvist som avses i 24 � g�ller f�ljande.

Hyran och andra hyresvillkor ska fastst�llas enligt 12 kap. 55 � jordabal-

ken.

Om s�rskilda sk�l f�religger, f�r hyresn�mnden pr�va �ven hyresvillkor

som har samband med det villkor som f�rhandlingen har avsett.

Best�mmelserna i 12 kap. 50 � tredje stycket och 55 e � fj�rde�ttonde

styckena jordabalken ska till�mpas.

Beslut om att hyresvillkoren �ndras anses som avtal om villkoren f�r

fortsatt f�rhyrning.

Denna lag tr�der i kraft den 2 oktober 2019.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2006:409.

;
Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.