SFS 2019:535 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Hyresförhandlingslag (1978:304) / SFS 2019:535 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
SFS2019-535.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 21 och 25 §§ hyresförhand-
lingslagen (1978:304) ska ha följande lydelse.

5 §2 En förhandlingsordning medför skyldighet för hyresvärden att på eget
initiativ förhandla med hyresgästorganisationen i fråga om

1. höjning av hyran för en lägenhet, om inte höjningen avser ett tillval och

högst motsvarar ett pris som förhandlingsordningens parter har rekommen-
derat,

2. bestämmande av hyran för en ny hyresgäst, om den begärda hyran över-

stiger den tidigare hyresgästens hyra och höjningen inte avser ett tillval och
högst motsvarar ett pris som förhandlingsordningens parter har rekommen-
derat,

3. ändring av grunderna för beräkning av sådan särskild ersättning som

avses i 12 kap. 19 § jordabalken, eller

4. ändring av villkor som avser hyresgästernas rätt att använda utrymmen

som är avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna.

En förhandlingsordning medför vidare, om parterna inte enas om annat,

skyldighet att, om en av dem begär det, förhandla i fråga om

1. hyresvillkoren,
2. lägenheternas och husets skick,
3. gemensamma anordningar i huset,
4. övriga boendeförhållanden i den utsträckning de rör hyresgästerna

gemensamt.

Om parterna är ense om det kan en förhandlingsordning också medföra

rätt för hyresgästorganisationen att få till stånd förhandling om fråga som
rör tillämpning av enskilt hyresavtal under förutsättning att hyresgästen
genom skriftlig fullmakt har bemyndigat hyresgästorganisationen att före-
träda hyresgästen i saken.

En förhandlingsordning medför inte någon inskränkning i hyresgästens

rätt att begära prövning av hyresvillkoren enligt 12 kap. 54 § jordabalken.
Vid sådan prövning gäller bestämmelserna i 12 kap. 53, 54 och 55�55 e §§
samma balk.

21 §3 I en förhandlingsöverenskommelse om hyra ska samma hyra be-
stämmas för sådana lägenheter som är lika stora och som omfattas av samma
förhandlingsordning, om det inte med hänsyn till vad som är känt om lägen-
heternas beskaffenhet och övriga omständigheter kan anses vara skillnad

1 Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266.

2 Senaste lydelse 2006:409.

3 Senaste lydelse 2019:524.

SFS

2019:535

Publicerad
den

2 juli 2019

background image

2

SFS

2019:535

mellan dem i fråga om bruksvärdet. Detta gäller dock inte om hyran bestäms
enligt 12 kap. 55 c § jordabalken och inte heller i den del hyran bestäms
enligt 12 kap. 55 d § samma balk.

Första stycket hindrar inte att det i en förhandlingsöverenskommelse, på

de grunder som anges i 12 kap. 55 § sjätte stycket jordabalken, bestäms att
hyra ska betalas med lägre belopp under skälig tid eller att hyresgäster som
deltar i ett system för självförvaltning som är öppet för samtliga berörda
hyresgäster ska ha rätt till avdrag på den ordinarie hyran. Detta avdrag får
dock inte vara större än vad som motiveras av självförvaltningens omfatt-
ning.

25 §4 Vid prövning av tvist som avses i 24 § gäller följande.

Hyran och andra hyresvillkor ska fastställas enligt 12 kap. 55 § jordabal-

ken.

Om särskilda skäl föreligger, får hyresnämnden pröva även hyresvillkor

som har samband med det villkor som förhandlingen har avsett.

Bestämmelserna i 12 kap. 50 § tredje stycket och 55 e § fjärde�åttonde

styckena jordabalken ska tillämpas.

Beslut om att hyresvillkoren ändras anses som avtal om villkoren för

fortsatt förhyrning.

Denna lag träder i kraft den 2 oktober 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2006:409.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.