SFS 2002:30 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

020030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304);

utfärdad den 7 februari 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 a § hyresförhandlingslagen

(1978:304) skall ha följande lydelse.

3 a §

2

Om det finns särskilda skäl, får hyresnämnden på ansökan av en or-

ganisation av hyresgäster besluta att en förhandlingsordning inte längre skall
gälla för ett eller flera av de hus som förhandlingsordningen avser.

I ärendet är hyresvärden och den hyresgästorganisation som är part i för-

handlingsordningen sökandens motparter. Om förhandlingsordningen gäller
även för en organisation av fastighetsägare, är även den organisationen sö-
kandens motpart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
2. I fråga om en tvist enligt 2 § andra stycket som har hänskjutits till hy-

resnämnden före ikraftträdandet gäller 3 a § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÈN

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:41, bet. 2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143.

2

Senaste lydelse 1997:64.

SFS 2002:30

Utkom från trycket
den 19 februari 2002

3*

SFS 2002:29–46

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.