SFS 2019:1171 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

SFS2019-1171.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i hyresförhandlingslagen
(1978:304) ska införas en ny paragraf, 34 §, av följande lydelse.

34 § Ett protokoll enligt 16 § får justeras och en förhandlingsöverens-
kommelse enligt 19 § får undertecknas med en sådan avancerad elektronisk
underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och
om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:8, bet. 2019/20:CU4, rskr. 2019/20:50.

SFS

2019:1171

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.