SFS 2002:98 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Hyresförhandlingslag (1978:304) / SFS 2002:98 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)
020098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304);

utfärdad den 7 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1

§ hyresförhandlingslagen

(1978:304) skall ha följande lydelse.

1 §

Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter får

enligt denna lag föras mellan å ena sidan hyresvärd eller hyresvärd och orga-
nisation av fastighetsägare, i vilken hyresvärden är medlem, och å andra
sidan organisation av hyresgäster. Förhandling förs på grundval av förhand-
lingsordning, som kommer till stånd genom avtal mellan de förhandlande
parterna eller genom beslut av hyresnämnd.

Som hyresvärd anses i lagen den som för annat ändamål än fritidsändamål

regelmässigt hyr ut mer än två bostadslägenheter, vilka ej utgör del av upp-
låtarens bostad.

Vad som i lagen sägs om avtal om förhandlingsordning och om verkan av

att sådant avtal har slutits gäller i tillämpliga delar även i fråga om förhand-
lingsordning som har beslutats av hyresnämnd.

Lagen är inte tillämplig vid upplåtelse med kooperativ hyresrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161.

SFS 2002:98

Utkom från trycket
den 19 mars 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.