SFS 2006:409 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

060409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 5, 6, 9, 21 och 25 §§ hyresför-

handlingslagen (1978:304) skall ha följande lydelse.

3 §

2 En förhandlingsordning omfattar samtliga bostadslägenheter i ett eller

flera planerade, påbörjade eller befintliga hus, om inte något annat följer av
andra eller tredje stycket.

En förhandlingsordning gäller inte för en lägenhet, om hyresvärden och

hyresgästen skriftligen har kommit överens om att hyresavtalet inte skall
innehålla en förhandlingsklausul. En sådan överenskommelse kan träffas ti-
digast sedan hyresförhållandet har varat tre månader i följd. Överenskom-
melsen skall undertecknas av hyresvärden och hyresgästen. En överens-
kommelse som inte uppfyller dessa föreskrifter är ogiltig.

En förhandlingsordning gäller inte heller för en lägenhet, om hyresavtalet

enligt beslut av hyresnämnden inte skall innehålla en förhandlingsklausul.
Ett sådant beslut får börja gälla tidigast när hyresförhållandet har varat tre
månader i följd.

5 §

3 En förhandlingsordning medför skyldighet för hyresvärden att på eget

initiativ förhandla med hyresgästorganisationen i fråga om

1. höjning av hyran för en lägenhet,
2. bestämmande av hyran för en ny hyresgäst, om den begärda hyran

överstiger den tidigare hyresgästens hyra,

3. ändring av grunderna för beräkning av sådan särskild ersättning som

avses i 12 kap. 19 § jordabalken, eller

4. ändring av villkor som avser hyresgästernas rätt att använda utrymmen

som är avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna.

En förhandlingsordning medför vidare, om parterna inte enas om annat,

skyldighet att, om en av dem begär det, förhandla i fråga om

1. hyresvillkoren,
2. lägenheternas och husets skick,
3. gemensamma anordningar i huset,
4. övriga boendeförhållanden i den mån de rör hyresgästerna gemensamt.

1 Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252.

2 Senaste lydelse 1997:64.

3 Senaste lydelse 1997:64.

SFS 2006:409

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:409

Om parterna är ense om det kan en förhandlingsordning också medföra

rätt för hyresgästorganisationen att få till stånd förhandling om fråga som rör
tillämpning av enskilt hyresavtal under förutsättning att hyresgästen genom
skriftlig fullmakt har bemyndigat hyresgästorganisationen att företräda ho-
nom i saken.

En förhandlingsordning medför inte någon inskränkning i hyresgästens

rätt att begära prövning av hyresvillkoren enligt 12 kap. 54 § jordabalken.
Vid sådan prövning gäller bestämmelserna i 12 kap. 53, 54 och 55–55 d §§
samma balk.

6 §

4 Ett avtal om förhandlingsordning skall avse ett eller flera planerade,

påbörjade eller befintliga hus. Avtalet skall upprättas skriftligen och dag-
tecknas.

9 § Vägrar hyresvärd att efter skriftlig begäran från organisation av hyres-
gäster sluta avtal om förhandlingsordning för ett påbörjat eller befintligt hus,
har organisationen rätt att få frågan om förhandlingsordning prövad av hy-
resnämnden. Motsvarande rätt tillkommer hyresvärd, om organisation av
hyresgäster vägrar att efter skriftlig begäran från hyresvärden sluta avtal om
förhandlingsordning.

21 §

5 I en förhandlingsöverenskommelse om hyra skall samma hyra be-

stämmas för sådana lägenheter som är lika stora och som omfattas av samma
förhandlingsordning, om det inte med hänsyn till vad som är känt om lägen-
heternas beskaffenhet och övriga omständigheter kan anses vara skillnad
mellan dem i fråga om bruksvärdet. Detta gäller dock inte om hyran bestäms
enligt 12 kap. 55 c § jordabalken.

Bestämmelsen i första stycket hindrar inte att det i en förhandlingsöver-

enskommelse bestäms att hyresgäster som deltar i ett för samtliga berörda
hyresgäster öppet system för självförvaltning skall ha rätt till avdrag på den
ordinarie hyran. Avdraget får dock inte vara större än vad som föranleds av
självförvaltningens omfattning.

25 §

6 Vid prövning av tvist som avses i 24 § gäller följande.

Hyran och andra hyresvillkor skall fastställas enligt 12 kap. 55 § jordabal-

ken.

Om särskilda skäl föreligger, får hyresnämnden pröva även hyresvillkor

som har samband med det villkor som förhandlingen har avsett.

Bestämmelserna i 12 kap. 50 § andra meningen och 55 d § fjärde–åttonde

styckena jordabalken skall tillämpas.

Beslut varigenom hyresvillkoren ändras anses som avtal om villkoren för

fortsatt förhyrning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet skall 5 och

21 §§ tillämpas i sina äldre lydelser.

4 Senaste lydelse 1994:816.

5 Senaste lydelse 1997:403.

6 Senaste lydelse 1994:816.

background image

3

SFS 2006:409

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.