SFS 2010:810 Lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304)

100810.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § hyresförhandlingslagen

(1978:304) ska ha följande lydelse.

21 §

2

I en förhandlingsöverenskommelse om hyra ska samma hyra bestäm-

mas för sådana lägenheter som är lika stora och som omfattas av samma
förhandlingsordning, om det inte med hänsyn till vad som är känt om lägen-
heternas beskaffenhet och övriga omständigheter kan anses vara skillnad
mellan dem i fråga om bruksvärdet. Detta gäller dock inte om hyran bestäms
enligt 12 kap. 55 c § jordabalken.

Första stycket hindrar inte att det i en förhandlingsöverenskommelse, på

de grunder som anges i 12 kap. 55 § femte stycket jordabalken, bestäms att
hyra ska betalas med lägre belopp under skälig tid eller att hyresgäster som
deltar i ett för samtliga berörda hyresgäster öppet system för självförvaltning
ska ha rätt till avdrag på den ordinarie hyran. Detta avdrag får dock inte vara
större än vad som föranleds av självförvaltningens omfattning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374.

2 Senaste lydelse 2006:409.

SFS 2010:810

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom fastighetsrätten
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.