SFS 2008:989 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2008:989 Lag om ändring i jordabalken
080989.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 4 § och 24 kap. 2 § jordabal-

ken

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

3

Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren till-

fört fastigheten hör inte till denna, om inte föremålet och fastigheten kommit
i samme ägares hand. Detsamma gäller i fråga om föremål som enligt 3 §
kan höra till fastigheten och tillförts denna av fastighetsägaren utan att han
eller hon ägde föremålet. Har fastighetsägaren tillfört fastigheten föremål
som enligt 3 § kan höra till fastigheten och som han eller hon förvärvat un-
der villkor att överlåtaren har rätt att återta föremålet om förvärvaren åsido-
sätter vad som åligger honom eller henne enligt överlåtelseavtalet, hör före-
målet inte till fastigheten så länge villkoret gäller.

Ett föremål som omfattas av företagshypotek och som tillförts fastigheten

av annan än fastighetsägaren hör till fastigheten, sedan föremålet och fastig-
heten kommit i samma ägares hand

1. om föremålet upphört att omfattas av företagshypoteket, eller
2. i det fall näringsidkaren förvärvat fastigheten, om sex månader har för-

flutit från det att han eller hon sökte lagfart på sitt fång.

Har inteckningsborgenären före utgången av den tid som anges i andra

stycket 2 väckt talan om betalning och anmält detta till den inskrivnings-
myndighet som avses i 19 kap. 3 §, hör föremålet inte till fastigheten, om
inte två månader förflutit från det att talan avgjordes genom dom eller beslut
som vunnit laga kraft.

I lagen (1992:1461) om verkan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fas-

tighet som tillhör staten, m.m. finns särskilda bestämmelser om att föremål
som tillhör staten upphör att höra till fastigheten.

24 kap.

2 §

4

En inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § ska tas bort på an-

sökan av fastighetsägaren.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Balken omtryckt 1971:1209.

3

Senaste lydelse 2008:153.

4

Senaste lydelse 2004:449.

SFS 2008:989

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:989

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

För en ansökan enligt första stycket gäller 1 § andra och tredje styckena. I

stället för vad som föreskrivs i 1 § andra stycket 2 gäller dock att ansökan
ska avslås, om inte varje borgenär som har företagshypotek i fastighetsäga-
rens näringsverksamhet har medgett ansökan genom att ge in företagsinteck-
ningsbrevet till inskrivningsmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528)

om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.