SFS 2008:1074 Lag om ändring i jordabalken

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 2008:1074 Lag om ändring i jordabalken
081074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jordabalken;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 kap. 39, 40, 45 och 55 e §§

jordabalken

2

ska ha följande lydelse.

12 kap.

39 §

3

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens samtycke hyra ut eller på an-

nat sätt upplåta lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande
utom i fall som avses i andra stycket eller i 40 §.

Har en bostadslägenhet upplåtits till en kommun, får kommunen upplåta

lägenheten i andra hand till annan för självständigt brukande. Hyresvärden
ska genast underrättas om upplåtelsen.

40 §

4

En hyresgäst får hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra

hand till annan för självständigt brukande, om hyresnämnden lämnar till-
stånd till det.

Tillstånd ska lämnas, om
1. hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på

annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed
jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen, och

2. hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke.
Tillstånd enligt första stycket ska begränsas till viss tid och kan förenas

med villkor.

45 §

5

Bestämmelserna i 46�52 §§ gäller vid upplåtelser av bostadslägen-

heter, om inte

1. hyresavtalet avser upplåtelse av en lägenhet i andra hand till annan för

självständigt brukande och hyresförhållandet upphör innan det har varat
längre än två år i följd,

2. hyresavtalet i annat fall än som sägs i 1 avser ett möblerat rum eller en

lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det har varat
längre än nio månader i följd,

1

Prop. 2008/09:27, bet. 2008/09:CU8, rskr. 2008/09:73.

2

Balken omtryckt 1971:1209,

12 kap. omtryckt 1984:694.

3

Senaste lydelse 1993:407.

4

Senaste lydelse 1998:146.

5

Senaste lydelse 2005:947.

SFS 2008:1074

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1074

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

3. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad,
4. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i förtid på den

grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47 §, eller

5. annat följer av en sådan överenskommelse som avses i 45 a §.
Bestämmelsen i första stycket 1 gäller inte om upplåtaren har hyrt lägen-

heten tillsammans med minst två lägenheter till för att hyra ut dem i andra
hand.

55 e §

6

Denna paragraf gäller vid upplåtelse av möblerat eller omöblerat

rum och vid upplåtelse i andra hand av annan bostadslägenhet. Paragrafen
gäller dock inte upplåtelser för fritidsändamål.

Om hyresvärden har tagit emot en hyra som inte är skälig enligt 55 §

första�tredje styckena och 55 c §, ska hyresnämnden på ansökan av hyres-
gästen besluta att hyresvärden ska betala tillbaka vad han eller hon har tagit
emot utöver skäligt belopp tillsammans med ränta. Räntan beräknas enligt
5 § räntelagen (1975:635) från dagen då hyresvärden tog emot beloppet till
dess att återbetalningsskyldigheten blivit slutligt bestämd genom beslut som
vunnit laga kraft och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter. Ett beslut om
återbetalning av hyra får inte avse längre tid tillbaka än ett

år före dagen för

ansökan.

I ett ärende om återbetalning enligt andra stycket ska hyresnämnden, om

hyresgästen begär det, också fastställa hyran för den fortsatta uthyrningen
från och med dagen för ansökan. Vid denna prövning tillämpas 55 § första�
tredje styckena och 55 c §. Beslut om ändring av hyresvillkoren anses som
avtal om villkor för fortsatt uthyrning. När det finns skäl till det, får hyres-
nämnden bestämma att beslutet ska gälla omedelbart. Om hyran höjs eller
sänks retroaktivt tillämpas 55 d § femte�åttonde styckena.

För att hyresnämnden ska kunna pröva en ansökan enligt andra stycket

ska ansökan ha kommit in till hyresnämnden inom tre månader från det att
hyresgästen lämnade lägenheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en ansökan om återbetalning enligt 12 kap. 55 e § som har

kommit in till hyresnämnden före ikraftträdandet ska paragrafen i sin äldre
lydelse tillämpas.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 2006:408.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.