SFS 1971:873

710873.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:873 Lag

om ändring i jordabalken;

Utkom från trycket

den 17 dec. 1971

given Stockholms slott den 10 december 1971.

r

i

If

7 ^

t ⬢

⬢ t

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 9 kap. 8 § jordabalken skall ha nedan

angivna lydelse.

9 kap.

8 § Om jordägaren uppsagt arrendeavtalet eller om arrendatom upp­

sagt avtalet enligt 3 § och i uppsägningen begärt förlängning av avtalet

på ändrade villkor, har arrendatom rätt till förlängning av avtalet, utom
när

1. arrenderätten är förverkad eller avtalet kan uppsägas enligt 8 kap.

14 § utan att likväl jordägaren uppsagt avtalet att upphöra på någon av
dessa grunder,

2. arrendatom i annat fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att

avtalet skäligen icke bör förlängas,

3. jordägaren gör sannolikt, att han själv, hans make eller avkom-

ling skall bruka arrendestället,

4. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället behövs för en mera

ändamålsenlig indelning i brakningsenheter, och det ej av särskilda skäl
är obilligt mot arrendatom att arrendeförhållandet upphör,

5. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället skall användas i enlig­

het med fastställd stadsplan eller byggnadsplan,

6. jordägaren i annat fall gör sannolikt, att arrendestället skall använ­

das för annat ändamål än jordbmk, och det ej är obilligt mot arrenda­
tom att arrendeförhållandet upphör.

Om jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatom avträ­

der endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förlängas
såvitt avser arrendestället i övrigt, har arrendatom utan hinder av första
stycket rätt till sådan förlä ngning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

1974

1 Prop. 1971: 143, LU 25 , rskr 299.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1971; 873

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bek räfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

CARL LIDBOM

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.