SFS 1973:660

730660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:66®

om ändring i jordabalken;

utkom frän twoket

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

4 juli 1973

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott att i fråga om jordabalken^ förordna,

dels att 12 kap. 33 och 45 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i balken skall införas en ny paragraf, 12 kap. 47 a §, av ne­

dan angivna lydelse.

12 kap.

33 § Bestämmelserna i 32 § äger motsvarande tillämpning på hyres­
rättens övergång genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
liknande förvärv.

Har hyresrätten till lägenhet, som varit avsedd att uteslutande eller

huvudsakligen användas som gemensam bostad fö r hyresgästen och hans
make, tillagts maken genom bodelning eller sldfte med anledning av

boskillnad, äktenskapsskillnad eller hyresgästens död, får dock maken

träda i hyresgästens eller dödsboets ställe. Sådan rätt tillkommer även
efterlevande make som är ensam arvinge efter hyresgästen.

För tid efter det att hyresvärden underrättats om att hyresrätten till­

lagts hyresgästens make enligt andra stycket svarar hyresgästen eller
hans dödsbo ej för sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Hyresgästens
make svarar jämte hyresgästen eller hans dödsbo för sådana förpliktel­
ser enligt avtalet som hänför sig till tiden fö re underrättelsen.

^ Prop, 1973: 23, LU 21, rskr 257.

2 O mtryckt I97I: 1209.

1327

¬

background image

SFS 1973: 660

\i[[

'I''

ii:

ilr

f-KI

t'I,'I

I

, / '

Andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning, när lägen­

heten hyrts av makar gemensamt.

Andra�fjärde styckena äger motsvarande tillämpning, när någon

har övertagit hyresrätt enligt lagen (1973: 651) om ogifta samboendes

gemensamma bostad.

45 § Bestämmelserna i 46�53 §§ gäller vid upplåtelse av bostadslä­

genhet, om ej

1. hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader

i följd,

2. lägenheten utgör del av upplåtarens egen bostad, eller
3. hyresförhållandet upphör på den grund att hyresrätten är förver­

kad eller förhållande som avses i 28 § föreligger samt annat ej följer

av 47 eller 47 a §.

Har hyresvärden och hyresgästen i särskilt upprättad handling över­

enskommit, att hyresrätten icke skall vara förenad med rätt till för­

längning, är överenskommelsen gällande. Har överenskommelsen träf­
fats innan hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd, gäl­

ler den dock endast om det godkänts av hyresnämnden. Hade make

som ej har del i hyresrätten sin bostad i lägenheten när överenskom­

melsen träffades, gäller överenskommelsen mot honom endast om han

godtagit den.

Vad i andra stycket tredje punkten föreskrives om make äger mot­

svarande tillämpning på sådan samboende som enligt lagen (1973: 651)

om ogifta samboendes gemensamma bostad har rätt att övertaga hy­
resrätten vid upplösning av samlevnaden.

⬢'v I

f

^ I

' i

47 a § Bestämmelserna i 47 § om make äger motsvarande tillämp­

ning i fråga om den som enligt lagen (1973: 651) om ogifta samboen­

des gemensamma bostad har rätt att vid upplösningen av samlevnaden
övertaga hyresrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

2. De nya bestämmelserna gäller även i fråga om hyresavtal som

slutits före ikraftträdandet. Har hyresavtalet uppsagts före ikraftträ­

dandet, äger äldre bestämmelser dock fortfarande tillämpning, om ej
avtalet har förlängts efter uppsägningen på grund av lag för tid efter

ikraftträdandet.

3. Sker efter utgången av år 1973 bodelning med anledning av hem­

skillnad eller äktenskapets återgång, tillämpas 12 kap. 33 § andra styc­

ket i den äldre lydelsen.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

1328

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.