SFS 1974:820

740820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974: 820

om ändring i jordabalken;

från trycket

utfärdad den 13 december 1974.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen' i fråga om jordabalken^
delssiii i 8 kap. 29 §, 12 kap . 44 och 68 §§, 13 ka p. 2 §, 18 kap . 5 och

6 §§, 19 kap. 2, 23 och 24 §§ ordet 'Konungen' skall bytas ut mot

'regeringen',

dels att 12 k ap. 4 a, 16, 35, 45, 46, 48, 49, 54, 62, 66 och 70 - 73 §§

samt rubriken närmast före 12 kap. 23 § skall ha nedan angivna lydelse,

delsan i balk en skall införas en ny paragraf, 12 kap, 24 a §, av nedan

angivna lydelse.

12 kap.

4 a §3 Avser hyresavtal bostadslägenhet, får hyresgästen uppsäga

hyresavtalet att upphöra vid månadsskifte som inträffar tidigast efter

tre månader från uppsägningen.

1 Prop. 1974:150, CU 36, rskr 372.

2 Omtry ckt 1971:1209. S enaste lydelse av 12 kap. 44 § 1973:187. 19 kap. 24 §

tillagd genom 1973:97.

3 Införd 1973:187.

1693

¬

background image

SFS 1974:820

16 § Bestämmelserna i 10 - 12 §§ äger motsvarande tillämpning, om

1. lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är

ansvarig för skadan,

2. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra

stycket,

3. hinder eller men på annat sätt uppstår i nyttjanderätlen utan

hyresgästens vållande, eller

4. myndighet under hyrestiden meddelar beslut som avses i 10 §

andra stycket eller 12 § utan att hyresgästen givit anledning till det,
dock ej förrän beslutet länder till efterrättelse.

Avser hyresavtalet bostadslägenhet, får hyresnämnden i fall som

avses i första stycket 1 - 3 på ansökan av hyresgästen ålägga

hyresvärden att avhjälpa bristen {reparationsföreläggande). 1
föreläggandet, som får förenas med vite, skall bestämmas viss tid inom
vilken åtgärd som avses med föreläggandet skall ha vidtagits. Före­
ligger särskilda skäl, får tiden förlängas, om ansökan därom göres före

utgången av den löpande tidsfristen.

Hyresvärden och hyresgästen kan med bindande verkan träffa avtal

om inskränkning i rätten att enligt första stycket erhålla nedsättning i

hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att

hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avta lat skick

eller för att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten

i övrigt e ller annat arbete som särskilt anges i avtale t.

Hyresgästens nyttjande av lägenh eten

24 a § Bostadshyresgäst har rätt att på egen bekostnad i lä genheten
utföra målning, tapetsering och därmed jämförlig åtgärd. Minskar

därigenom lägenhetens bruksvärde har hyresvärden rätt till ersättning
för skadan.

Avser hyresavtalet enfamiljshus som icke är avsett att uthyras

varaktigt eller lägenhet som upplåtaren innehar med bostadsrätt, gäller
första stycket endast om ej annat har avtalats.

Fråga om skyldighet för hyresgästen att utgiva ersätttning enligt

första stycket prövas av hyresnämnd.

1694

35 §'^ Hyresgästen får överlåta hyresrätten till bostadslägenhet i syfte
att genom byte erhålla annan bostad, om hyresnämnden lämnar

tillstånd till öv erlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresgästen

har beaktansvärda skäl för bytet och detta kan äga rum utan påtaglig

olägenhet för hyresvärden. Har hyresgästen erhållit lägenheten genom

byte och innehaft lägenheten mindre än tre år. får tillstånd dock

lämnas endast om synnerliga skäl föreligger.

Första stycket gäller ej, om

1. lägenheten är förhyrd i andra hand,

2. lägenheten utgör del av upplåtarens bostad,
3. lägenheten är belägen i enfamiljshus som icke är avsett att

uthyras varaktigt eller i tvåf amiljshus,

4. upplåtaren innehar lägenheten med bostadsrätt.

Senaste lydelse 1973:187.

¬

background image

5. hyresavtalet avser möblerat rum eller lägenhet för fritidsändamål

SFS 1974: 820

och hyresförhållandet ej varat längre än nio månader i följd .

Medverkar kommun till a tt hyresgästen får annan bostad genom att

anvisa eller förmedla denna, får kommunen göra framställning hos

hyresnämnden om tillstånd som avses i första stycket. Vad som sagts
nu gäller även kommunalförbund, som handhar för två eller flera
kommuner gemensam bostadsförmedling.

45

Bestämmelserna i 46 - 53 §§ gäller vid upplåtelse av bostads­

lägenhet, om ej

1. hyresavtalet avser möblerat rum eller lägenhet för fritidsändamål

och hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader i

följd,

2. lägenheten utgör del av upplåtarens egen bostad, eller
3. hyresförhållandet upphör på den grund att hyresrätten är

förverkad eller förhållande som avses i 28 § föreligger samt annat ej
följer av 47 eller 47 a §.

Har hyresvärden och hyresgästen i särskilt upprättad handling

överenskommit, att hyresrätten icke skall vara förenad med rätt till
förlängning, är överenskommelsen gällande. Har överenskommelsen

träffats innan hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd,

gäller den dock endast om den godkänts av hyresnämnden. Hade make

som ej har del i hyresrätten sin bostad i lägenheten när
överenskommelsen träffades, gäller överenskommelsen mot honom
endast om han godtagit den.

Vad i andra stycket tredje punkten föreskrives om make äger

motsvarande tillämpning på sådan samboende som enligt lagen

(1973:651) om ogifta samboendes gemensamma bostad har rätt att
övertaga hyresrätten vid u pplösning av samlevnaden.

46

Om hyresvärden uppsagt hyresavtalet eller, i fall som avses i 4 §

första stycket, anmodat hyresgästen att flytta, har hyresgästen rätt till
förlängning av avtalet, utom när

1. hyresrätten är förverkad eller avtalet kan uppsägas enligt 28 §

utan att likväl hyresvärden uppsagt avtalet att upphöra på någon av

dessa grunder,

2. hyresgästen i ann at fall åsidosatt sina förpliktelser i sådan mån att

avtalet skäligen icke bör förlängas.

3. huset skall rivas och det ej är obilligt mot hyresgästen all

hyresförhållandet upphör,

4. huset skall undergå större ombyggnad och det icke är uppenbart

att hyresgästen kan sitta kvar i lägenheten utan nämnvärd olägenhet

för ombyggnadens genomförande samt det ej är obilligt mot
hyresgästen att hyresförhållandet upphör,

5. lägenheten ej vidare skall användas för bostadsändamål och det ej

är obilligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör,

6. avtalet avser lägenhet i en- eller tvåfamiljehus eller lägenhet som

' Senaste lydelse 1973:660.

^ Sen aste lydelse 1973:187.

1695

¬

background image

SFS 1974:820

upplåtaren innehar med bostadsrätt och upplåtaren har sådant intresse

att förfoga över lägenheten att hyresgästen skäligen bör flytta,

7. hyresförhållandet beror av sådan anställning i statlig eller

kommunal verksamhet som är förenad med bostadstvång eller av

anställning inom lantbruket eller av annan anställning, om den är av

sådan art att det är nödvändigt för arbetsgivaren att förfoga över

lägenheten för upplåtelse åt anställningens innehavare, samt

anställningen har upphört,

8. hyresförhållandet i anna t fall än som avses i 7 ber or av anställning

för skötsel och tillsyn av faslighet samt anställningen har upphört och

det ej är obilligt mot hyresgästen att även hyresförhållandet upphör,

9. hyresförhållandet beror av annan anställning än som avses i 7

eller 8 och som upphört och det ej är obilligt mot hyresgästen att även

hyresförhållandet upphör samt, om hyresförhållandet varat längre än

tre år, hyresvärden har synnerliga skäl för att upplösa

hyresförhållandet,

10. det i annat fall icke strider mot god sed i hyr esförhållanden eller

eljest är obilligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör.

Om hyresvärdens intresse blir tillgodosett genom att hyresgästen av­

träder endast en del av lägenheten och avtalet lämpligen kan förlängas

såvitt avser lägenheten i övrigt, har hyresgästen utan hinder av första
stycket rätt till sådan förlängning.

Avträder bostadshyresgäst lägenhet eller del därav med a nledning av

att huset skall undergå större ombyggnad, skall hyresgästen om möjligt

beredas tillfälle att efter ombyggnaden hyra likvärdig lägenhet i huset.

1696

48 §'' Vid förlängning av hyresavtal utgår hyran med skäligt belopp.

Den hyra som hyresvärden fordrar skall godtagas, om den ej är oskälig.
Fordrad hyra är att anse som oskälig, om den är påtagligt högre än

hyran för lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga.

Härvid skall bortses från lägenhet vars hyra icke ä r rimlig med hänsyn

till det allmänna hyresläget i orte n för närmast jämförliga lägenheter i
nybyggda bostadshus.

Vid prövning enligt första stycket skall främst beaktas hyran för

lägenheter i hus som äges och förvaltas av allmännyttigt

bostadsföretag. Har ombyggnads-, ändrings- eller underhållsarbete

eller åtgärd av därmed jämförlig betydelse bekostats av hyresgäst, får

vid bestämmande av hyra enligt första stycket hänsyn tagas till

åtgärden endast om särskilda skäl föreligger.

Annat av hyresvärden uppställt villkor skall gälla, om det ej strider

mot god sed i hyre sförhållanden eller eljest är obilligt. Hyrestiden skall

dock utgöra ett år med tre månaders uppsägningstid, om ej annan

hyres- eller uppsägningstid av särskild a nledning är lämpligare.

I den mån ändring i hyresvillkoren ej påkallas, skall samma villkor

som förut gälla.

Träffas vid förlängning av hyresavtal överenskommelse om villkoren

för del fortsatta hyresförhållandet, skall överenskommelsen, oavsett

bestämmelserna i första och tredje styckena, lända till efterrättelse i

den mån ej annat följer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

⬢' Senas te lydelse 1973:187.

¬

background image

49 §® Föreligger tvist om förlängning av hyresavtalet enligt 46 eller

SFS 1974: 820

47 § eller om villkor för sådan förlängning, åligger det hyresvärden att

skriftligen meddela hyresgästen att denne, om han icke går med pä a lt

flytta, har att senast tre veckor efter det att han fått del av
meddelandet hänskjuta tvisten till hyresnämnden. Meddelandet skall
lämnas i den ordning som enligt 8 § gäller för uppsägning.

Bestämmelsen i 8 § tredje stycket tredje punkten gäller dock ej.

Meddelande som avses i f örsta stycket skall lämnas senast inom tre

månader efter hyrestidens utgång. lakttages ej tiden, är uppsägningen
utan verkan, om hyresgästen ej före tremånaderstidens utgång har
hänskjutit tvisten till hyresnämnden eller ändå avflyttat.

Om hyresvärden fullgjort vad som åligger honom enligt första och

andra styckena, har den som fordrar förlängning att hänskjuta tvisten

till hyresnämnden inom den i första stycket angivna tiden. lakttages ej

denna, förfaller rätten till förlängning av avtalet. Vad som har sagts nu
gäller ej, om inom samma tid tvist hänskjutes till nämnden enligt 54 §

fjärde stycket.

54 §' Bostadshyresgäst har rätt att till tidpunkt då han enligt 3 §

andra stycket eller 4 § andra stycket första punkten eller enligt avtal

kunnat bringa hyresförhållandet att upphöra i stä llet med iakttagande

av den uppsägningstid som i så dant fall skulle ha gällt uppsäga hyres­
avtalet för ändring av hyresvillkoren. Hyresgästen skall i up psägningen

uppgiva att han begär ändring av hyresvillkoren.

Första stycket äger ej tillämpning, om hyresavtalet avser möblerat

rum eller lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet vid den
tidpunkt då det kunnat bringas att upphöra ej varat längre än nio
månader i följd eller om lägenheten utgör del av upplåtarens egen
bostad.

�r hyresavtal som avser bostadslägenhet träffat för bestämd tid och

är hyrestiden längre än ett år, får hyresgästen uppsäga avtalet för
ändamål som avses i f örsta stycket till den fardag som inträffar närmast
efter sex månader från uppsägningen, om hyresförhållandet på

fardagen varat längre än nio månader i följd.

Har hyresgästen uppsagt hyresavtalet enligt första eller tredje

stycket, skall han inom tre veckor från uppsägningen hänskjuta tvisten

till hyresnämnden. Gör han det ej, är uppsägningen utan verkan. Vad

som har sagts nu gäller ej, om inom samma tid tvist hänskjutes till

nämnden enligt 49 § tredje stycket.

62 § Beror fråga om förlängning av hyresavtal på prövning av rätten,

får denna, utan hinder av att tiden för lägenhetens avträdande ännu

icke inträtt, i samband med nämnda frågas avgörande till prövning

upptaga talan av hyresvärden om åläggande för hyresgästen att flytta.

Hyresnämnden skall självmant upptaga fråga om utdömande av vite

som förelagts med stöd av 16 § andra stycket. Har ändamålet med vitet

förfallit, får vitet ej utdömas.

Vite som avses i an dra stycket får ej förvandlas.

® Senaste lydelse 1973:187.

' Senaste lydelse 1973:187.

1697

107 a�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974:820

66 t?'" Avtal mellan hyresvärd och hyresgäst, att framtida tvist med
anledning av h yresförhållandet skall hänskjulas till avgörande av skilje­

män utan förbehåll om rätt för parterna att klandra skiljedomen, får ej

göras gällande i fråga om hyresgästens rätt eller skyldighet all tillträda
eller behålla lägenheten, fastställande av hyresvillkor i fall som avses i

51 eller 52 § eller bestämmande av ersättning enligt 57 tj. I övrigt gäller

skiljeavtalet ej såvitt därigenom skiljemän utsetts eller bestämmelse

meddelats om skiljemännens antal, sättet för deras utseende eller för­
farandet vid skiljenämnden. I berörda hänseenden skall lagen

(1929:145) om skiljemän tillämpas. Vad som sagts nu utgör dock ej

hinder för alt i sk iljeavtalet utse hyresnämnden till skiljenämnd eller
bestämma kortare lid för skiljemannaåtgärdens avslutande än den tid

om sex månader som anges i näm nda lag.

70 1?" Om part ej godtager hyresnämnds beslut i fråga som avses i

24 a . 34. 36. 49. 52 eller 55 §, får parten klandra beslutet genom att

väcka talan mot den andra parten inom tre veckor från den dag be­
slutet meddelades. Klandras icke beslutet inom denna tid. är parts rätt

till talan förlorad.

Talan mot hyresnämnds beslut i fråga som avses i 16 § andra stycket

eller 62 § andra stycket föres genom besvär inom tre veckor från den
dag beslutet meddelades.

Mot hyresnämnds beslut i fråga som avses i 35. 40. 45. 56 eller 59 §

får klander eller besvär ej anföras.

71 § Hyrestvist som ej enligt 69 § ankommer på hyresnämnds

prövning och ej heller rör kollektivavtal skall upptagas av den
fastighetsdomstol inom vars område fasligheten är belägen.

Klandertalan som avses i 70 § första stycket upptages, om den rör
kollektivavtal, av a rbetsdomstolen och i ann at fall av d omstol som nyss

nämnts. Besvärstalan som avses i 70 § andra stycket upptages, om den
rör kollektivavtal, av arbetsdomstolen och i anna t fall av Svea hovrätt.

Besvärshandlingen skall ingivas till den domstol som har att upptaga

besvären. Finnes besvärstalan ej vara fullföljd på föreskrivet sätt eller

inom rätt tid, skall den avvisas. Har besvärshandlingen före

besvärstidens utgång kommit in till h yresnämnden, skall besvären ändå

upptagas till prövning.

Tvist som efter klander mot hyresnämnds beslut är anhängig vid

domstol får återförvisas till n ämnden.

1698

72

Talan får ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om

tillstånd som avses i 34 eller 36 § eller i fråga om fastställande av
hyresvillkor i fall som avses i 51, 52 eller 55 § och e j heller mot hovrätts

dom i fråga om förlängning av hyresavtal, uppskov med avflyttning i

fall som avses i 52 § eller fastställande av hyresvillkor i fall som avses i
51 eller 52 § eller i fråga om skadestånd i fall som avses i 24 a

Talan

får icke heller föras mot beslut av Svea hovrätt i fråga som avses i 16 §

andra stycket eller 62 § andra stycket.

Senaste lydelse 1972:252.

" Senaste lydelse 1973:187.

Senaste lydelse 1973:187.

¬

background image

73 § I hyrestvist som avses i 49 eller 55 § skall vardera parten svara

SFS 1974: 820

för sin rättegångskostnad i fastighetsdomstolen, i den mån annat ej

följer av 18 kap. 6 § rättegångsbalken. Motsvarande gäller i bes värsmål
vars prövning ankommer på Svea hovrätt eller arbetsdomstolen.

1. Denna lag träder i kraf t den 1 januar i 1975.

2. De nya bestämmelserna i 12 kap. 4 a, 16, 45, 46, 48 och 54 §§

gäller även i fråga om hyresavtal som slutits före utgången av år 1974.

Har avtalet uppsagts eller har i fall som avses i 12 kap. 4§ första

stycket hyrestiden löpt ut dessförinnan äger dock 12 kap. 4 a, 45, 46, 48

och 54 §§ i d eras äldre lydelse fortfarande tillämpning. Vad som sagts

om verkan av att avtalet uppsagts före den tidpunkt då de nya

bestämmelserna träder i kraft gäller icke om avtalet på grund av lag har
förlängts efter uppsägningen för tid efter ikraftträdandet.

3. De nya bestämmelserna i 24 a § gäller även i fråga om avtal som

slutits före ikraftträdandet. Avser hyresavtalet enfamiljshus, gäller de

dock först från och med den tidpunkt till vilken hyresvärden genom

uppsägning som göres efter ikraftträdandet kan säga upp avtalet.

4. Bestämmelserna i 12 kap. 35 § i den nya lydelsen gäller även i

fråga om avtal som slutits före ikraftträdandet, om 12 kap. 45 § i den
nya lydelsen är tillämplig på avtalet enligt punkt 2.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.