SFS 1975:367

750367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:367

om ändring i jordaballten;

Utfärdad den 5 juni 1975.

17 juni 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 21 kap. 3 § jordabalken- skall

ha nedan angivna lydelse.

21 kap.

3 § Förekommer icke omständighet som avses i 2 §, skall ansökan

om inskrivning förk laras vilande, om

1. ansökan om lagfart för upplåtaren är vilandeförklarad,

2. rättegång pågår om upplåtelsens giltighet eller om hävning eller

återgång av förvärv av fastigheten eUer om bättre rätt till denna, eller

3. upplåtelsens giltighet enligt lag är beroende av myndighets tillstånd.

1 Prop. 1975: 65, LU 27, rskr 232.

2 Balken omtryckt 1971: 1209.

703

^ V

¬

background image

SFS 1975: 367

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Johan Lind

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.