SFS 1979:371

790371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢i.

Lag

SFS 1979:371

om ändring i jordabaiken;

utkom från trycket

den ISjuni 1979

Utfärdad den 31 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs i fråga om jordabalken^
dels att 8 kap. 28, 31 och 33 §§, 9 ka p. 8 och 9 §§ samt 10 kap. 6 § skall

ha nedan angivna lydelse,

dels att i balken skall införas två nya paragrafer, 9 kap. 9 a § och 10 kap.

6 a §, av nedan angivna lydelse.

8 kap.
28 § Vid jordbruksarrende och bostadsarrende får avtal mellan jordägare

och arrendator, att framtida tvist med anledning av arrendeförhållandet
skall hänskjutas till avgörande av skiljemän utan förbehåll om rätt för par­
terna att klandra skiljedomen, ej göras gällande i fråga om arrendatorns

rätt eller skyldighet att tillträda eller kvarsitta på arrendestället, faststäl­

lande av arrend evillkor i fall som avses i 9 ka p. 12 eller 13 § eller 10 kap.

6 a § eller bestämmande av ersättning enligt 9 kap. 14 §. I övrigt gäller skil­
jeavtalet ej såvitt därigenom skiljemän utsetts eller bestämmelse medde­

lats om skiljemännens antal, sättet för deras utseende eller förfarandet vid
skiljenämnden. I b erörda hänseenden skall lagen (1929:145) om skiljemän
tillämpas. Vad som sagts nu utgör dock ej hinder för att i skiljeavtalet utse
arrendenämnden till skiljenämnd eller bestämma kortare tid för skiljeman-

naåtgärdens avslutande än den tid om sex månader som anges i nä mnda

lag.

31

Om part ej godtager arrendenämnds beslut i fråga om förlängning

av arrendeavtal, fastställande av villkoren för sådan förlängning, uppskov

med avträde enligt 9 kap. 13 § eller 10 kap. 6 a § eller bestämmande av er­

sättning enligt 9 kap. 14 § eller i fråga som avses i 9 kap. 18 eller 21 §, får
parten klandra beslutet genom att väcka talan mot den andra parten inom
två månader från den dag beslutet meddelades. Klandras icke beslutet

inom denna tid, är parts rätt till talan förlorad.

Arrendenämnds beslut i ä rende enligt 9 kap, 2, 3, 7 eller 17 §, 10 kap.

2-4 eller 7 § eller 11 kap. 2 § får ej klandras.

33

Talan får ej föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om faststäl­

lande av arren devillkor i fall som avses i 9 ka p. 12 eller 13 § eller 10 ka p.

6 a § eller i fråga som avses i 9 kap. 18 eller 21 § och ej heller mot hovrätts
dom i fråga om förlängning av arrendeavtal, uppskov med avträde enligt 9

kap. 13 § eller 10 kap. 6 a §, fastställande av arrendevillkor i fal l som nyss

angivits eller bestämmande av ersättning enligt 9 kap. 14 §.

' Prop. 1978/79; 183, LU 23. rskr. 413.

^Balken omtryckt 1971:1209.

^ Senaste lydelse 1973:187.

Senaste lydelse 1973:187.

823

¬

background image

\

SFS 1979:371

9 kap.

8 § Om jordägaren uppsagt arrendeavtalet eller om arrendatorn uppsagt

avtalet enligt 3 § och i uppsägningen begärt förlängning av avtalet på än­
drade villkor, har arrendatorn rätt till förlängning av avt alet, utom när

1. arrenderätten är förverkad eller avtalet kan uppsägas enligt 8 kap.

14 § utan att likväl jordägaren uppsagt avtalet att upphöra på någon av

dessa grunder,

2. arrendatorn i annat fall åsidos att sina förpliktelser i sådan mån att av­

talet skäligen icke bör förlängas,

3. jordägaren gör sannolikt, att han själv, hans make eller avkomling

skall bruka arrendestället, och det ej är obilligt mot arr endatorn att arren­

deförhållandet upphör,

4. jordägaren gör sannolikt, att arrendestället behövs för en mera ända­

målsenlig indelning i brukningse nheter, och det ej av särskilda skäl är obil­
ligt mot arrendatorn att arrendeförhållandet upphör,

5. jordägaren gör sannolikt att arrendestället skall användas i enlighet

med fastställd stadsplan eller byggnadsplan,

6. jordägaren i annat fall gör sannolikt, att arrendestället skall användas

för annat ändamål än jordbruk, och det ej är obilligt mot arrendatorn att ar­

rendeförhållandet upphör.

Om jordägarens intresse blir tillgodosett genom att arrendatorn avträder

endast en del av arrendestället och avtalet lämpligen kan förlängas såvitt
avser arrendestället i övrigt, har arrendatorn utan hinder av första stycket

rätt till sådan förlängning.

9

Vid förlängning av arrendeavtal utgår arrendeavgiften med skäligt

belopp. Kan jordägaren och arrendatorn inte enas om hur stor arrendeav­

giften bör vara, skall avgiften bestämmas så att den kan antas motsvara ar­

renderättens värde med hänsyn till arrendeställets avkastningsförmåga, ar­
rendeavtalets innehåll och omständigheterna i övrig t.

FöMängning skall ske för tid som motsvarar arrendetiden, om denna ej

överstiger fem år, och i annat fall för fem år. Förlängning kan även ske för
annan tid än som sagts nu, om detta av särskild anledning är lämpligare.

Annat av jordägaren eller arrendatorn uppställt villkor skall gälla i den mån

det är skäligt med hänsyn till arrendeavtalets innehåll, omständigheterna

vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter­
na i övrigt.

I den mån ändring av arrendevillkoren ej påkallas, skall samma villkor

som förut gälla.

Träffas vid förlängning av a rrendeavtal överenskommelse om villkoren

för det fortsatta arrendet, skall överenskommelsen, oavsett bestämmelser­

na i fö rsta och andra styckena, lända till efter rättelse i den mån ej annat

följer av bestämmelserna i övrigt i denna balk.

9 a § Avlider arrendatorn under arrendetiden, skall vid tillämpningen a v

9 § andra stycket första och andra meningarna dödsboet ha rätt till förläng­

ning för samma tid som den avlidne skulle ha haft. Detta gäller dock endast

824

^ Senaste lydelse 1973:187.

¬

background image

när avtalet förlängs vid utgå ngen av den arrendeperiod under vilken döds-

SFS 1979:371

fallet har inträffat. Förlängs i ann at fall ar rendeavtal sedan arrenderätten

har övergått på arrendatorns dödsbo, skall arrendetiden utgöra ett år i den
mån ej annat följer av 9 § fjärde stycket. Föreligger synnerliga skäl, får

dock förlängning ske för längre tid än ett år.

10 kap.

6 § Vid förlängning av arrendeavtal utgår arrendeavgiften med skäligt

belopp. Kan jordägaren och arrendatom inte enas om hur stor arrendeav­

giften bör vara, skall avgiften bestämmas så att den kan antas motsvara ar­

renderättens värde med hänsyn till arr endeavtalets innehåll och omstän­

digheterna i övrigt.

Förlängning skall s ke för tid so m motsvarar arrendetiden, om denna ej

överstiger fem år, och i an nat fall för fem år. Förlängning kan även ske för
annan tid än som sagts nu, om detta av särskild anledning är lämpligare.

Annat av jordägaren eller arrendatom uppställt villkor skall gälla i den mån

det är skäligt med hänsyn till arr endeavtalets innehåll, omständigheterna

vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter­
na i övrigt.

I den mån änd ring av arrendevillkoren ej påkallas, skall samma villkor

som förut gälla.

Träffas vid förlängning av arrendeavtal överenskommelse om villkoren

för det fortsatta arrendet, skall överenskommelsen, oavsett bestämmelser­
na i första och andra styckena, lända till efterrättelse i den mån e j annat

följer av bestämmelserna i övrigt i den na balk.

6 a § I fråga om förlängning av arrendeavtal äger i övrigt 9 kap.

9a-13§§ motsvarande tillämpning på bostadsarrende. Hänvisningarna

till 9 kap. 9 § skall dock i stället avse 6 § detta kapitel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

2. I den mån ej annat följer av 3 och 4 gäller de nya bestämmelserna

även i fråga om arrend eavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.

3. Har arrendeavtal uppsagts före ikraftträdandet, gäller äldre bestäm­

melser.

4. Den nya lydelsen av 9 kap. 8 § gäller i fråga om arrendeavtal som har

ingåtts före ikraftträdandet först efter den tidpunkt till vilken jordägaren ti­

digast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet. Om

antingen arrendatom ensam eller arrendatom och förc^honom hans make

eller någon av hans föräldrar vid arrendetidens utgång bmkat arrendestäl­
let under sammanlagt minst tio år, tillämpas dock 9 kap. 8 § i den nya ly­

delsen från oc h med ikraftträdandet. Detsamma gäller, om den arrendetid
som löper vid ikraftträdandet enligt avtalet utgår först sedan arrendeför­

hållandet varat minst tio år.

På regeringens väg nar

SVEN ROMANU S

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

825

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.