SFS 1983:899

830899.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:899

om ändriEg i jordabalken;

utkom från trycket

utfärdad den 1 december 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 kap. 15 § jordabalken" skall ha

nedan angivna lydelse.

12 kap.

15 § Under hyrestiden skall hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick
som anges i 9 §, om ej annat avtalats eller följer av andra stycket.

Om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bostad, skall hyresvärden i

bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning

och andra sedvanliga reparationer med anl edning av lägenhetens försäm­

ring genom ålder och bruk. Detta gäller dock inte, om något annat har

avtalats och

1. hyresavtalet avser ett enfamiljshus, eller
2. hyresavtalet innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhandlings-

den 13 december 1983

2

Prop. 1982/83: 146, BoU 19 83/84:5. rskr 26.

Baiken omtryckt 1971: 1209. 12 kap. omtryckt 1979:252.

2205

¬

background image

SFS 1983:899

lagen (1978:304) och de avvikande bestämmelserna har tagits in i

förhandlingsöverenskommelse enligt nämnda lag.

Andra stycket 2 gäller endast under tiden den 1 januari 1984-dea

december 1986.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

⬢ .⬢4

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.