SFS 1985:279

850279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:279

Lag

Utkom från trycket

om ändring i jordabalken;

den 29 maj 1985

utfärdad den 15 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 10 kap. 1 § jor dabalken^ skall ha

nedan angivna lydelse.

10 kap.

1 § Bostadsarrende föreligger när jord upplåtes på arrende för annat

ändamål än jordbruk samt arrendatorn enligt arrendeupplåtelsen har rätt
att på arrendestället uppföra eller bibehålla bostadshus och det ej är

' Prop. 1984/85: ill, LU 36. rskr28i.

774

' Balkcn omtryckt 1971: 1209.

¬

background image

^-'^ppenbart att upplåtelsens huvudsakliga syfte är att tillgodose annat ända-

SFS 1985; 279

' mål än att bereda bostad åt arrendatorn och honom n ärstående.

Vad som föreskrivs i denna balk om bostadsarrende gäller också i

tillämpliga delar när jord upplåts på arrende till en förening som har till
huvudsakligt ändamål att i sin tur upplåta arrende som avses i första

stycket till sina medlemmar. Bestämmelsen i 4 § första stycket 1 skall i
sådant fall avse bostadshus på arrendestället som ägs av någon till vilken
föreningen har upplåtit arrende. Vad som har sagts nu medför dock inte att

föreningen får sätta någon annan i sitt stä lle utan jordägarens samtycke.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 .

2. I fråga om arrend eavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller 10

kap. 1 § i sin nya lydelse först efter den tidpunkt till vilken jordägaren
tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet. Om
arrendeförhållandet vid ar rendetidens utgång varat minst tio år tillämpas

dock 10 kap. 1 § i den nya lydelsen från och med ikraftträdandet. Det­

samma gäller, om den arrendetid som löper vid ikraftträdandet enligt
avtalet utgår först sedan arrendeförhållandet varat minst tio år.

3. Har arrendeavtal uppsagts före ikraftträdandet gäller äldre bestäm­

melser.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Erik Tersmeden

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.