SFS 1987:816

870816.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:816

Utkom från trycket

den 9 juli 1987

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jordabalken^

dels att 12 kap. 48 § skall up phöra att gälla,

dels att 12 kap. 1, 5, 33, 45, 47, 49, 67 och 70 §§, 20 kap. 1 och 7 §§ samt

22 kap. 4 § skall ha följande ly delse.

1926

12 kap.^

1 § Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts

till nyttjande mot ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits

genom tjänsteavtal eller avtal i anslutning till sådant avtal.

Innefattar avtalet även upplåtelse av jord att nyttjas tillsammans med

lägenheten, skall detta kapitel tillämpas på avtalet, om jorden skall använ­
das för trädgårdsodling i mindre omfattning eller för annat ändamål än

jordbruk. Förenas ett tjänsteavtal, som ej är av ringa betydelse, med

upplåtelse av såväl lägenhet för bostadsändamål som jord, skall kapitlet

tillämpas, om upplåtelsen av lägenheten är mera betydelsefull än upplåtel­
sen av jorden.

Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåtits för att helt eller till en

inte oväsentlig del användas som bostad. Med lokal avses annan lägenhet

än bostadslägenhet.

Vad som föreskrivs i det ta kapitel om sambor gäller sådana samboför­

hållanden där en ogift kvinna och en ogift man bor tillsammans under

äktenskapsliknande förhållanden.

Förbehåll som strider mot en be stämmelse i detta kapitel är utan verkan

mot h yresgästen eller den som har rätt att träda i hans ställe, om ej annat

anges.

Omfattar hyresavtalet fler än tio bostadslägenheter, som hyresgästen

skall hyra ut i andra hand, får parterna avtala om förbehåll som strider mot

vad som sä gs i det ta kapitel om s ådana lägenheter, under förutsättning att

förbehållet inte strider mot bestämmelserna om lokaler och inte heller
avser rätten till förlängning av avtalet eller grunderna för fastställande av

hyresvillkoren i samband med sådan förlängning. Ett sådant förbehåll

' Prop. 1986/87:86 och 124, L U 28, nskr. 3.^0.

^ Balken omtryckt 197): 1209.

' 12 kap. omtryckt 1984:694.

¬

background image

gäller endast om det godkänts av hyresnämnden. Godkännande behövs
dock inte om staten, kommun, landstingskommun, kommunalförbund,
allmännyttigt bostadsföretag eller aktiebolag, som helt ägs av en kommun

eller landstingskommun, är hyresvärd.

Om upplåtel se i vissa fall av bostadslägenheter finns bestämmelser i

bostadsanvisningslagen (1980:94).

5 § Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga

upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar
tidigast efter tre månader från uppsägningen.

Om hyresgästen har avlidit, får dödsboet också inom en månad från

dödsfallet säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som
inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Har bostadslägenhet

hyrts av makar eller sambor gemensamt och avlider den ena av dem,
tillkommer den rätt som angivits nu dödsboet och efterlevande maken eller
sambon i förening.

33 § Bestämmelserna i 32 § om öv erlåtelse av hyresrätten gäller också i
fråga om överg ång genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller

liknande förvärv.

Har hyresrätten till lägenhet, som varit avsedd att uteslutande eller

huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och hans
make eller sambo, tillagts maken genom bodelning eller arvskifte eller
tillagts sambon genom bodelning eller övertagits av denne enligt 16 § lagen

(1987:232) om sa mbors gemensamma hem, får dock maken eller sambon

träda i hyresgästens eller dödsboets ställe. Sådan rätt tillkommer även
efterlevande make som är ensam arvinge efter hyresgästen.

För tid efter det a tt hyresvärden underrättats om att hyresrätten tillagts

hyresgästens make eller sambo enligt andra stycket svarar hyresgästen

eller hans dödsbo ej för sina förpliktelser enligt hyresavtalet. Hyresgästens

make eller sambo svarar jämte hyresgästen eller hans dödsbo för sådana

förpliktelser enligt avtalet som hänför sig till tiden före underrättelsen.

Andra och tredje styckena gäller också när lägenheten har hyrts av

makar eller sambor gemensamt.

45 § Bestämmelserna i 46 -52 §§ gäller vid upplåtelser av bostadslägen­
heter, om inte

1. hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsända­

mål och hyresförhålland et upphör innan det varat längre än nio månader i

följd,

2. lägenheten utgör en del av upplåtarens egen bostad, eller

3. hyresvärden säger upp hyresförhållandet att upphöra i f örtid på den

grunden att hyresrätten är förverkad och annat inte följer av 47 §.

Har hyresvärden och hyresgästen i särskilt upprättad handling överens­

kommit, att hyresrätten icke skall vara förenad med rätt till förlängning, är

överenskommelsen gällande. Har överenskommelsen träffats innan hyres­
förhållandet varat längre än nio månader i följd, gäller den dock endast om

den godkänts av hyresnämnden. Hade make eller sambo som ej har del i
hyresrätten sin bostad i lägenheten när överenskommelsen träffades, gäller
överenskommelsen mot d en maken ell er sambon endast om han eller hon

har godtagit den.

SFS 1987:816

1927

¬

background image

SFS 1987:816

47 § Har lägenheten hyrts av flera gemensamt och har de på grund av att
en av dem sagt upp hyresavtalet eller till följd av annan omständighet, som

hänför sig till endast en av dem, ej gemensamt rätt till förlängning av
hyresavtalet, är en medhyresgäst berättigad att få hyresavtalet förlängt för

egen del, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom som hyresgäst.

Vad som sagts nu gäller ej när hyresrätten är förverkad utan att hyresvär­

den har sagt upp avtalet att upphöra i förtid. �r medhyresgästen make eller
sambo till den som sagt upp avtalet eller eljest föranlett att hyresgästerna ej
gemensamt har rätt till förlängning av a vtalet, har maken eller sambon en
sådan rätt till förlängning även när hyresrätten är förverkad på annan
grund än dröjsmål med betalning av hyran. Detta gäller också när hy­

resvärden har sagt upp hyresavtalet att upphöra i förtid på grund av

förverkandet.

Om en hyresgäst, som är gift eller samboende och vars make eller sambo

ej har del i hyresrätten, säger upp hyresavtalet eller vidtar någon annan
åtgärd för att få det att upphöra eller om han eller hon i annat fall inte har

rätt till förlängning av avtalet, har maken eller sambon, om han eller hon
har sin bostad i lägenheten, rätt att överta hyresrätten och få hyresavtalet

förlängt för egen del, såvida hyresvärden skäligen kan nöja sig med ho nom

eller henne som hyresgäst. Vad som sagts nu gäller också när hyresvärden

har sagt upp hyresavtalet på grund av förverkande. Har hyresgästen avli­

dit, tillkommer samma rätt hans eller hennes efterlevande make eller

sambo, om dödsboet saknar rätt till förlängning oc h detta inte har föran­
letts av den efterlevande maken eller sambon. Bestämmelserna i 49-
52 §§, 55 § samt 55 a § Qärde-sjätte styckena om hyresgäst gäller även i

fråga om hyresgästs make och sambo.

Förlängs ett hyresavtal i fall som avses i andra stycket, svarar båda

makarna eller samborna respektive den efterlevande maken eller sambon

och den avlidne makens eller sambons dödsbo för förpliktelserna enligt
avtalet för tiden före förlängningen, om ej annat har avtalats med hyresvär­
den.

49 § Har hyresvärden sagt upp hyresavtalet och föreligger tvist om för­
längning av avtalet enligt 46 § ell er 47 § förs ta stycket, är uppsägningen
utan verkan, om inte hyresvärden senast en månad efter hyrestidens

utgång hänskjuter tvisten till hyr esnämnden eller hyresgästen ändå flyttat

senast vid hyrestidens utgång.

Vill hyresvärden inte samtycka till förlängning av hyresavtalet enligt

47 §, skall han senast inom en månad efter det att hyresförhållandet med

hyresgästen upphörde anmoda den som enligt nämnda paragraf kan ha rätt

till förlängning att flytta. För anmodan gäller vad som föreskrivs om

uppsägning i 8 §. En sådan anmodan är utan verkan, om inte hyresvärden

inom en månad därefter hänskjuter tvisten till hyresnämnden eller den som
har anmodats ändå flyttar innan tiden för hänskjutande gått ut. Har anmo­
dan skett tidigare än en månad före hyrestidens utgång, får hänskjutande
dock ske fram till hyrest idens utgång.

Andra stycket tredje och fjärde meningarna gäller också i fall som avses i

3 § tredje stycket 2.

1928

¬

background image

67

�verenskommelse om villkor i fråga om hyresförhållande som

beror av anställning gäller mot hyresgästen eller den som har rätt att träda i

hyresgästens ställe även om överenskommelsen strider mot bestämmelse i

4_ 33 -

35, 40, 46, 47, 49 -

54, 55 a eller 66 §, såvida överenskommelsen har

formen av kollek tivavtal och på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts
av organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbets­
livet är att anse såsom central arbetstagarorganisation.

Sådana hyresvillkor i kollektivavtal som avses i första stycket får tilläm­

pas även när en hyresgäst som inte är medlem av den avtalsslutande

arbetstagarorganisationen sysselsätts i arbete som avses med avtalet, om

1. arbetsgivaren är bunden av kollektivavtalet,
2. hyresvärden och hyresgästen är överens om att villkoren skall tilläm­

pas eller villkoren ingår i hyresavtalet på grund av beslut om villkorsänd­
ring enligt 54 och 55 §§.

70 § Beslut av hyresnämnden i fr ågor som avses i 16 § andra stycket,
24 a, 34, 36, 37,49, 52, 54, 62 eller 64 § överklagas genom besvär inom tre

veckor från den dag beslutet meddelades.

Beslut av h yresnämnden i frågor som avses i 1 § sjätte stycket, 35, 40,

45,56 eller 59 § får inte överklagas.

SFS 1987:816

20 kap.

1 § Den som med äganderätt förvärvat fast egendom skall söka inskriv­

ning av förvärvet (lagfart) inom tid som anges i 2 §.

Dödsbo är icke skyldigt att söka lagfart på förvärv av egendom från den

döde i annat fall än när dödsboet överlåter egendomen. Make eller sambo
som tillskiftats egendom vid bodelning är ej skyldig att söka lagfart på
förvärvet utom när egendomen förut tillhört den andra maken eller sam­

bon.

7 § Förekommer icke omständighet som avses i 6 §, skall lagfartsansö­

kan förklaras vilande, om

1. vid köp, byte eller gåva överlåtarens underskrift på fångeshandlingen

icke är styrkt av två vittnen och överlåtelsen ej skett genom statlig myndig­

het,

2. fängesmannen ej har lagfart och fall som avses i 9 § icke föreligger,
3. rättegång pågår om hävning eller återgång av förvärv av fastigheten

eller om bättre rä tt till de nna,

4. lagfart sökes på grund av testamente, dom eller förrättning som ännu

icke vunnit laga kraf t,

5. vid förvärv genom legat detta ej utgivits,
6. vid förvärv på exekutiv försäljning köpebrev ej utfärdats eller vid

expropriation eller liknande tvångsförvärv inlösen ej fullbordats,

7. vid överlåtelse överlåtaren är gift och förvärvet enligt äktenskapsbal-

kens bestämmelser är beroende av den andra makens samtycke,

Senaste lydelse 1987:242.

1929

¬

background image

SFS 1987; 816

8. vid överlåtelse överlåtaren är sambo och förvärvet enligt bestämmel­

serna i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem är beroende av den

andra sambons samtycke, dock endast om ärende om anteckning i fastig­

hetsboken av anmälan enligt 2 § andra stycket den lagen var upptaget på
inskrivningsdag när överlåtelsen skedde,

9. vid överlåtelse genom boutredningsman förvärvet enligt ärvdabal-

kens bestämmelser är beroende av dödsbodelägares samtycke,

10. förvärvet har skett genom en sådan gåva mellan makar som inte har

registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken,

11. förvärvet avser del av fastighet och är beroende av fastighetsbild­

ning,

12. vid köp eller byte förvärvet är beroende av att förköp ej sker eller

vid förköp detta ej är fullbordat,

13. förvärvet i annat fall enligt lag är beroende av domstols eller annan

myndighets tillstånd,

14. förvärvet är beroende av villkor och, i fråga om gåva, villkoret avser

viss tid som ej överstiger två år från den dag då gåvohandlingen upprätta­

des.

irö

22 kap.

4 § Förekommer icke omständighet som avses i 3 §, skall ansökan om

inteckning förklaras vilande, om

1. ansökan om lagfart för sökanden är vilandeförklarad samt inteck­

ningsansökningen ej medgivits av den som har lagfart,

2. rättegång pågår om hävande eller återgång av förvärv av fastigheten

eller om bättre rätt till denna,

3. sökanden är gift samt den andra makens samtycke fordras enligt

äktenskapsbalkens bestämmelser och samtycke eller annan tillåtelse enligt

nämnda balk inte har givits,

4. sökanden är sambo samt den andra sambons samtycke fordras enligt

bestämmelserna i lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och

samtycke eller annan tillåtelse enligt nämnda lag inte har givits, dock

endast om ärende om anteckning i fastigh etsboken av anmälan enligt 2 §
andra stycket den lagen har tagits upp senast på den inskrivningsdag då
inteckning söks,

5. ansökningen enligt lag ä r beroende av domstols eller annan myndig­

hets tillstånd.

Förklaras ansökan vilande, skall inskrivningsmyndigheten utfärda bevis

om detta (vilandebevis).

1930

1. Denna lag träder i kraft den I januari 1988.
2. Föreskrifterna i 12 kap. i de ras nya lydelse tillämpas även i fråga om

hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, Föreskrifterna i 12 kap.

33 § skall tillämpas i deras äldre lydelse dels i fråga om bodelning med
anledning av boskillnad samt skifte med anledning av boskillnad eller
äktenskapsskillnad, dels i fall då ett samboförhållande har upphört före

ikraftträdandet.

3. I fråga om överlåtelser som har gjorts före ikraftträdandet skall 20

kap. 7 § tillämpas i dess äldre lydelse.

iy f

¬

background image

4. Har en ansökan om inteckning gjor ts före ikraftträdandet, skall 22

SFS 1987:816

kap. 4 § i dess äldre lydelse fortfarande tillämpas i ärendet.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.