SFS 1987:1276

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Jordabalk (1970:994) / SFS 1987:1276
871276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1276 Lag

Utkom från trycket

oHi ändring 1 jordabalken;

den 30 december 1987

utfardad den 17 december 1987.

⬢⬢t 4.

'ii'

A;

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 12 kap. 13, 16, 32 och 39 §§

jordabalken^ skal) ha följande lyd else.

15

Under hyrestiden skall hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick

som anges i 9 § första stycket, om ej annat har avtalats eller följer av andra
stycket.

Om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bos tad, skall hyresvärden i

bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning

och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försäm-

"'Vi

' Prop. 1987/88: 35, BoU 4, rskr. 93.

'

'-V

^ Balken omtryckt 1971: 1209, 12 ka p. omtryckt 1984:694.

3756

' Senaste lydelse 1986: 1240, �ndringen innebär alt tredje stycket upphävs.

¬

background image

ring genom ålder och bruk. Detta gäller dock inte, om något annat har

SFS 1987:1276

avtalats och

1. hyresavtalet avser ett enfamiljshus, eller
2. hyresavtalet innehåller förhandlingsklausul enligt hyresförhandlings­

lagen (1983:304) och de avvikande bestämmelserna har tagits in i en

förhandlingsöverenskommelse enligt nämnda lag.

Följer av ett hyresförhållande en rätt att använda utrymmen som är

avsedda att användas gemensamt av hyresgästerna, skall hyresvärden

hålla utrymmena i sådant skick som anges i 9 § första stycket, om inte

annat har avtalats.

16 § Bestämmelserna i 10-12 §§ gäller också, om

1. lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig

för skadan,

2. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra styc­

ket,

3. hinder eller men på annat sätt uppstår i nyttjan derätten utan hyresgäs­

tens vållande, eller

4. mynd ighet under hyrestiden meddelar beslut som avses i 10 § andra

stycket eller 12 § utan att hyresgästen givit anledning till det, dock ej förrän

beslutet länder till efterrättelse.

Avser hyresavtalet en bostadslägenhet, får hyresnämnden i fall som

avses i första stycket I -3 eller om hyresvärden inte fullgör sin underhålls­

skyldighet enligt 15 § tredje stycket på ansökan av hyresgästen ålägga

hyresvärden att avhjälpa bristen (åtgärdsföreläggande). I föreläggandet,
som får förenas med vite, skall b estämmas viss tid inom vilken den eller de
åtgärder som avses med fö reläggandet skall ha vidtagits. Föreligger sär­
skilda skäl, får tiden förlängas, om ansökan om det görs före utgången av
den löpande tidsfristen.

Hyresvärden och hyres gästen kan med bindande verkan träffa avtal om

inskränkning i rätten att enligt första stycket erhålla nedsättning av hyran

för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter

utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra

sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt eller annat
arbete som särskilt anges i avtale t.

Ansökan om åtgärdsföreläggande kan riktas mot den för vilken lagfart

senast är beviljad eller sökt, även om denne har överlåtit fastigheten innan

ansökan görs.

�verlåts fastigheten sedan ansökan har gjorts eller föreligger fall som

avses i fjärde stycket, gäller rättegångsbalkens bestämmelser om verkan
av att tvisteföremålet överlåts och om tredje mans deltagande i rä ttegång.

Om tvist angående äganderätten är antecknad i fastighetsboken, kan

ansökan om åtgärdsföreläggande riktas mot den som innehar fastigheten

med äganderättsanspråk.

32 § Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens sam­

tycke, om ej annat följer av 34-37 §§.

Vägras samtycke utan skälig anledning eller lämnar hyresvärden ej

besked in om tre veckor efter det att samtycke begärdes, får hyresgästen
säga upp hyresavtalet.

¬

background image

SFS 1987:1276

Om förbud i vissa fall för hyresvärden alt medverka till överlåtelse av

hyresrätten till en bostadslägenhet finns bestämmelser i 6§ lagen

(1987:1274) om kommunal bostadsa nvisningsrätt.

39 § Hyresgästen får ej utan hyresvärdens samtycke i andra hand upplå­

ta lägenheten i dess helhet utom i fal l som avses i andra stycket eller i 40 §.

Haren bostadslägenhet upplåtits till en kommun, får kommunen upplåta

lägenheten i dess helhet i andra hand. Hyresvärden skall genast underrät­
tas om upplåtelsen.

Om förbud i vissa fal l för hyresvärden att medverka till att en bostadslä­

genhet upplåts i an dra hand finns bestämmelser i 6§ la gen (1987: 1274) om

kommunal bostadsanvisningsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägn ar

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

i

i^

i"'

⬢IV

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.