SFS 1990:445

900445.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:445

Utkom från trycket
den I3jun! 1990

774

Lag

om ändring i j ordabalken;

utfärdad den 31 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 19 kap. 17 § jordabalken^ skall ha

följande lydelse.

19 kap.

17 § Om inforing i fastighetsboken eller tomtr ättsboken finnes innehålla

uppenbar oriklighet till följd av inskrivningsmyndighetens eller någon

' Prop. 1989/90:71, JuU32, rskr. 292.

' Balken omtryckt 1971: 1209.

Cn
kl]

CJl!

¬

background image

finans skrivfel eller liknande förbiseende, skal l införingen rättas. Kan

SFS 1990:445

rättelse bli till förfång för ägare eller innehavare av panträtt eller innehava­
re av rättighet, för vilken inskrivning är beviljad eller sökt, skall det
inbördes företrädet mellan berörda förvärv bestämmas efter vad som

finnes skäligt. Tillfälle att yttra sig skall lämnas part som berö res, om han

är känd, samt myndighet som avses i 1 8 kap. 5 § första stycket.

Beslut i ärende som avses i första stycket meddelas genom införing i

fastighetsboken eller tomträttsboken. Skälen för beslutet skall antecknas i
akten.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.