SFS 1990:936

900936.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:936

Utkom från tryc ket

den 2 oktober 1990

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 6 september.

Enligt riksdagens beslu t' föreskrivs i fråga om jordab alken^

dels att 4 kap. 11-13, 15, 19 och 27 § § skall ha följande lydelse,

dels a tt det i balken skall införas fyra nya paragrafer, 4 kap. 19 a-

19 d §§, av följande lydelse .

4 kap.

11 § Säljaren står faran för att fastigheten av våda skadas eller försämras

medan den fortfarande är i säljarens besittning. Faran ligger dock på
köparen, om fastigheten ej tillträtts till följd av dröjsmål på köparens sida.

Har fastigheten skadats eller försämrats på grund av hä ndelse för vilken

säljaren står faran, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om
skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet. Väckes ej talan om hävning

inom ett år från det tillträde skedde, är rätten till sådan talan förlorad.

12 § Har fastigheten efter köpet skadats eller försämrats genom säljarens

vanvård eller vållande, får köparen göra avdrag på köpeskillingen eller, om

skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet. Han har dessutom rätt till
ersättning för skada.

Väckes ej talan om hävning inom ett år från det tillträdet skedde, är

rätten till sådan talan förlorad, om ej säljaren handlat grovt vårdslöst eller i

strid mot tro och heder,

13 § Underlåter säljaren utan skäl att avträda fastigheten i rätt tid, skall

han ersätta köparen dennes skada. Köparen får även häva köpet, om

dröjsmålet är av väsentlig betydelse.

15 § Kan köparen i annat fall än som avses i 1 4 § icke erhålla lagfart, har

han rätt att häva köpet och få ersättning för skada, om ej hindret mot
lagfart beror av köparen eller var känt för honom när köpet slöts. Köpet får

dock hävas endast om skadan är av väsentlig betydelse.

Väckes ej talan om hävning inom ett år från den dag då tiden för

sökande av lagfart utgick eller, om lagfart då var sökt, den dag då slutligt

beslut i lagfartsärendet vann laga kraft, är rätten till sådan talan förlorad,

om ej säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

19 § Om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet
eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunna t förutsätta

vid köpet, till ämpas vad som sägs i 12 § om köparens rätt att göra avdrag
på köpeskilling en eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersätt­
ning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens

1750

' Prop. 1989/90:77. LU36. rs kr. .301.

' Balken omtryckt 1971 : 1209.

¬

background image

"sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha

SFS 1990:936

utfäst.

Som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt

vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn

till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastighe­
ter samt omständigheterna vid köpet.

19 a § Köparen får inte åberopa att fastigheten är felaktig enligt 11,12

och 17-19§§, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom

skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).

Utan hinder av första stycket får köparen åberopa att fastigheten är

felaktig, om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och

heder.

Har köparen avsänt ett meddelande som anges i första stycket på ett

ändamålsenligt sätt, får meddelandet åberopas även om det försenas,
förvanskas eller inte kommer fram.

19 b § Köparens fordran på grund av fel i fastigheten preskriberas tio år
efter det att han har tillträtt fastigheten, om inte preskriptionen avbryts
dessförinnan.

19 c § Ett avdrag på köpeskillingen skall beräknas så att förhållandet

mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid
tidpunkten f� r tilltr ädet mellan fastighetens värde i felaktigt och i avtals-

enligt skick.

19 d § En näringsidkare som i sin yrkesmässiga verksamhet sålt en f astig­

het till en konsument huvudsakligen f�r enskilt ändamål får inte mot
konsumenten åberopa ett köpevillkor som i jämförelse med bestämmelser­
na i 11 � 19 c §§ är till nackdel för denne.

Första stycket gäller inte om konsumenten tillförsäkras ett sådant garan­

ti-, försäkrings- och avtalsskydd som ställs som villkor för statlig bostadsfi­

nansiering.

Näringsidkaren och konsumenten kan utan hinder av första stycket

träffa avtal om att ersättning f�r skada enligt bestämmelserna i 12 -19 §§

ej skall omfatta förlust i näri ngsverksamhet.

27 § Har köparen erhållit inteckning eller upplåtit panträtt i fastigheten,
får han häva köpet endast när han erlagt så mycket av köpeskillingen att

säljaren kan innehålla belopp som svarar mot vad som kan komma att utgå

ur fastigheten på grund av inteckningen eller pantsättningen. Om vad som
köparen erlagt av köpeskillingen ej förslår, får han häva köpet endast om
han betalar skillnaden. Avser inteckningen även fastighet som icke ingick i
köpet, får köparen häva köpet endast om han dessutom ombesörjt, att det

gemensamma ansvaret upplösts.

Om köparen upplåtit annan rättighet och denna väsentligt minskar

fastighetens värde eller dess användbarhet i säljarens hand eller om eljest
fastigheten väsentligt försämrats eller på annat sätt nedgått i värde på
grund av åtgärd eller annan omständighet, som är att hänföra till köparen

1751

¬

background image

SFS 1990:936

eller beror av denne, får köparen häva köpet endast om säljaren får
ersättning för värdeminskningen.

^

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1991. I fråga om avtal som har

ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.