SFS 1992:448

920448.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:448

Utkom från tryc ket

den lOjuni 1992

Lag

om ändring i jordabalken;

utfärdad den 27 maj 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 kap. 1 och 2 §§, 19 kap. 13 §,

20 kap. 12 § samt 22 kap. 12 § jordab alken^ skall ha följande lydelse.

4 kap.
1 §' Köp av fast egendom slutes genom upprättande av köpehandling
som under skrives av säljaren och köp aren. Handlingen skall innehålla en

uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes
på köparen. Köpes utom fast egendom även annat mot en gemensam
köpeskilling, är det tillräckligt a tt köpehandlingen innehåller en uppgift

om gemensam köpeskill ing.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat över­

enskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen,
är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i
stället den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Denna köpeskilling

får dock jämkas om det med hänsyn till köpehandlingens innehåll, om­

ständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och
omständigheterna i övrigt är oskäligt att den köpeskillingen skall vara

bindande.

Köp som inte uppfyller föreskrifterna i första stycket är ogiltiga. Dock är

förvärv, som har gjorts enligt lagen (1982 :352) om rätt till fastighetsför­
värv för ombildning till bostadsr ätt eller lagen (1985:658) om arrendato-
rers rätt att förvärva arrendestället, giltiga även om föreskrifterna i första

stycket inte har iakttagits.

2 § Har köp slutits och upprättas därefter köpebrev eller annan ytterliga­

re köpehandling angående samma förvärv, äger 1 § första och andra

styckena tillämpning även i fråga om den senare handlingen. Handling
som icke uppfyller föreskrifterna i 1 § första stycket är utan verkan som
köpehandling.

944

' Prop. 1991/92:110, LU31, rskr. 2 35.

' Balkcn omtryckt 1971:1209.

' Senaste lydelse 1985:659.

¬

background image

19 kap.

SFS 1992:448

13 § Har beslut i inskrivningsärende gått emot sökanden eller annan

som hörts i ärendet, skall denne genast underrättas skriftligen om beslutet.

I underrä ttelse som avses i första stycket skall anges de sk äl för beslutet

som antecknats i akten och vad den som vill fullfölja talan mot beslutet har
att iakttaga.

20 kap.

12 §'' Vid lagfartssammanträde skall genom fo rhör med sökanden eller

på annat lämpligt sätt inhämtas upplysningar om förvärvet och såvitt
möjligt även utredas vem eller vilka som under de tio åren närmast fore

ansökan innehaft fastigheten med äganderättsanspråk. Protokoll skall fö­

ras rörande vad som förekommit vid sammanträdet och i övrigt framkom­
mit i ärendet.

Sedan protokollet uppsatts, skall ansökan om lagfart på egendomen,

under åberopande av protokollet såsom fångeshandling, anses gjord på
den inskrivningsdag som infaller närmast därefter.

Kostnaden for lagfartssammanträde betalas av sökanden. Kostnad för

kungörelse och syn betalas dock av state n.

22 kap.

12

På ansökan av innehavare av pantbrev eller vilandebevis skall

anteckning göras i fastighetsboken om innehavet. �r annan förut anteck­

nad som innehavare, skall inskrivningsmyndigheten sedan ant eckning om

det nya inneh avet skett avföra den tidigare anteckningen och skriftligen

underrätta den som tidigare var antecknad som innehavare om åtgärden.

Skyldighet a tt underrätta tidigare antecknad innehavare föreligger dock

icke, om det är uppenbart att underrättelsen saknar betydelse för honom.

Föreligger anledning till antagande att sökanden icke innehar pantbrevet
eller beviset, skall föreläggande meddelas honom att uppvisa detta.

Anmäler den som antecknats som innehavare att innehavet upphört,

skall anteckningen avföras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. �ldre lydelse av 4 kap. 1 och

2 §§ gäller dock i fråga om rättshandlingar som har företagits före ikraftträ­

dandet.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1975:1085.

' Senaste lydelse 1975:1085.

"45

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.